Abonnemangsvillkoren

1. Allmänt

Avtalsvillkoren gäller för abonnemang av Internettjänsten med Internetadressen www.bostadsrätten.se eller www.bostadsratten.se, som tillhandahålls av Bonville Int. AB. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter för leverantören av webbtjänsten (nedan kallad Leverantören), samt mottagaren av denna tjänst (nedan kallad Kunden).

2. Definitioner

2.1 Med internettjänsten avses den abonnemangsprodukt som återfinns efter login under adressen www.bostadsrätten.se alternativt www.bostadsratten.se, som Leverantören tillhandahåller på Internet mot betalning.

2.2 Med support avses tillhandahållande av svar per e-post som rör webbtjänstens funktion.

3. Åtkomst av internettjänsten

3.1 Leverantören erbjuder internettjänsten så att Kunden får tillgång till tjänsten via Internet. Detta förutsätter att Kunden har eller under avtalstiden tecknar ett avtal med en internetoperatör som ger Kunden tillgång till Internet samt att Kunden vid registrering lämnat uppgift till Leverantören om valt användarnamn och lösenord. Åtkomst för Kunden ges genom valfri webbläsare där Leverantören optimerat tjänsten för senaste tillgängliga  versionen  av  Chrome på Windows 10. Leverantören garanterar inte all funktionalitet i övriga webbläsare. Sannolikt fungerar tjänsten ändå tillfredsställande  i andra  uppdaterade webbläsare på andra operativsystem.

3.2 Leverantörens åtaganden innefattar inte support, underhåll, felsökning, återställande eller motsvarande åtgärder avseende mjuk- eller hårdvaran hos Kunden.

4. Inloggning

4.1 Kunden ska vid tecknande av abonnemang lämna information om eget valt användarnamn och lösenord.

4.2 På basis av denna information tillhandahåller Leverantören inloggning till Internettjänsten.

4.4 Kunden, även innefattande enskilda användare hos Kunden, erhåller personliga inloggningsuppgifter till Internettjänsten. Kunden ansvarar för att sådana uppgifter inte överlämnas eller röjs för utomstående så att tjänsten utnyttjas av obehöriga.

5. Dröjsmål

5.1 Leveransförsening föreligger om Kunden inte erhåller tillgång till abonnemangstjänsten senast två (2) arbetsdagar efter det att Leverantören erhållit full betalning av abonnemangsavgiften.

5.2 Beror förseningen på Kunden får Leverantören flytta fram leveransdagen till en tidpunkt då Kunden undanröjt anledningen till förseningen.

5.3 Beror leveransförseningen på annan orsak har Kunden rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande i enlighet med villkoren i punkt 10.1 och 10.2 i detta avtal.

6. Avbrott

6.1 Sedan Kunden börjat nyttja tjänsten, skall Leverantören ansvara för att Kunden har tillgång till tjänsten under avtalstiden.

6.2 Under avtalstiden skall Leverantören ha rätt att helt eller delvis göra uppehåll avseende Kundens tillgång till internettjänsten under kortare tider för underhåll och liknande åtgärder. Ett driftavbrott som sker under perioder för planerat underhåll skall således inte anses som avbrott. Planerat underhåll skall i största möjliga utsträckning genomföras under lördag eller söndag 00.00 – 08.00. Om åtgärderna bedöms som omfattande skall Leverantören informera Kunden innan åtgärd vidtas genom meddelande på webbplatsen senast fem(5) dagar innan underhållet planeras.

6.3 Avbryts Kundens tillgång till internettjänsten av ett förhållande på Leverantörens sida, samt avbrottet inte beror på Kundens avtalsbrott, har Kunden rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande i enlighet med villkoren i punkt 10.1 och 10.2 i detta avtal.

7. Rättigheter till internettjänsten

7.1 All upphovsrätt samt alla övriga immateriella rättigheter som är kopplade till produktion av internettjänsten, sammanställande av innehåll, samt allt specifikt material som finns under internettjänsten tillkommer Leverantören.

7.2 Abonnemangsavtalet innebär att Kunden under avtalstiden har nyttjanderätt till internettjänsten. Denna rätt är för ett och samma abonnemang begränsad till fem (5) enskilda användare hos Kunden.

7.3 Kundens nyttjanderätt enligt punkt 7.2 innefattar rätt att på avsett sätt använda internettjänst genom att, via dator, läsa och göra pappersutskrifter av tillhandahållet material. Material från internettjänsten får endast användas för Kundens interna och privata bruk, vilket innebär att Kunden inte har rätt att till utomstående, i tryckt eller elektronisk form, sprida, göra tillgängligt eller överföra material från internettjänsten eller på annat sätt bereda utomstående tillträde till internettjänsten. I Kundens nyttjanderätt innefattas inte heller rätt att mångfaldiga eller till sin dator eller andra datorer över vilka han/hon förfogar överföra hela den publikation som internettjänsten innehåller.

8. Abonnemangsavgift och avtalstid

8.1 Abonnemangsperioden är tolv (12) månader. Abonnemangsavgiften för internettjänsten är 875 kr. (grundversionen) eller 1 500 kr (då med tillägget) inkl. moms. Ett abonnemang innefattar maximalt fem (5) användarlicenser. Kunden bestämmer själv hur många av de fem (5) möjliga licenserna som Kunden önskar nyttja.

8.2 Leverantören fakturerar Kunden årsavgiften för internettjänsten i förskott. Betalning, inklusive mervärdesskatt, skall helst ske inom tjugo (20) dagar från fakturadatum. Kunden kan emellertid själv välja betalningsdag eftersom tjänsten aktiveras och blir operativ för Kunden först sedan Leverantören erhållit full betalning av abonnemangsavgiften.

8.3 Abonnemanget och avtalet upphör automatiskt vid avtalstidens utgång. Varken Kunden eller Leverantören är således skyldig att i särskild ordning säga upp avtalet. Leverantören kommer i god tid innan avtalets upphörande erbjuda Kunden förlängning av internettjänsten.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 Leverantören ansvarar inte för skador, förluster, eller olägenheter, varken direkta eller indirekta, som uppstår på grund av brister i tjänsten eller i övrigt är hänförliga till användandet av internettjänsten eller information som förmedlas genom den abonnerade tjänsten.

9.2 Leverantören är även fri från allt ansvar för skador och förluster, inräknat konsekvenser av att Kundens tillgång till internettjänsten hindras tillfälligt eller mer varaktigt, till följd av avbrott och störning eller upphörande av Kundens uppkoppling mot Internet. Hindras Kundens tillgång till internettjänsten av orsak som – direkt eller indirekt – beror på hans/hennes uppkoppling mot Internet, äger Kunden inte heller rätt att göra gällande påföljderna som anges i punkt 10.1 och 10.2 i detta avtal.

9.3 Leverantören tillhandahåller en tjänst där Kunden kan ställa frågor till en frågepanel. Svar ges normalt i kortare form avseende själva sakfrågan, mer omfattande rättsutredning görs ej inom ramen för abonnemanget. Leverantören är inte skyldig att besvara Kund som sätter i system att skicka onormalt många frågor till panelen. Härmed avses på årsbasis överstigande ca.15 förfrågningar. Leverantören är inte skyldig att svara Kund som använder tjänsten för vidare kommersiellt bruk eller för publicering.

10. Avtalets upphörande i förtid

10.1 Kunden har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, eller till den dag Kunden bestämmer, om leveransförsening enligt punkt 5.3 eller avbrott enligt punkt 6.3 ovan överstiger tio (10) arbetsdagar samt Kunden skriftligen uppmanat Leverantören att fullgöra sin skyldighet att omgående ordna så att Kunden åter får tillgång till Internettjänsten.

10.2 Vid Kundens uppsägning i enlighet med punkt 10.1, skall Leverantören återbetala återstående del av abonnemangsavgiften som Kunden redan har betalt för internettjänsten. Utöver skyldigheten att återbetala del av mottagen abonnemangsavgift, är Leverantören fri från allt ansvar för skada, inräknat varje skyldighet att lämna ekonomisk ersättning till Kunden, som följd av att avtalet upphört i förtid.

10.3 Vardera parten äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
– den andra parten väsentligt brister i sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig uppmaning om att vidta rättelse.

Leverantören äger dock rätt att omgående säga upp avtalet samt även omgående stänga av Kunden om denne eller Kundens användare gör sig skyldig till missbruk eller direkt intrång i Leverantörens rättigheter enligt punkt 7.1-7.3 ovan, eller lämnar ut inloggningsuppgifter i strid med punkt 4.3 ovan.

10.4 Upphör avtalet att gälla i förtid efter Leverantörens uppsägning på grund av Kundens avtalsbrott mot punkt 10.3 2 stycket skall Kunden ersätta Leverantören för därigenom uppkommen skada. Ersättningen skall motsvara den verkliga skadan dock alltid lägst med ett belopp som motsvarar vad Leverantören har erhållit i abonnemangsavgift för Internettjänsten.

11. Följder av avtalets upphörande

11.1 Kunden äger inte rätt att nyttja internettjänsten efter avtalets upphörande.

11.2 Oavsett skälet till avtalets upphörande, skall villkoren enligt punkt 7, 9, 10, 11, och 15 i detta avtal fortsatt vara gällande mellan parterna.

12. Force majure

12.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden av omständighet utanför hans/hennes kontroll som han/hon inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han/hon inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder.

12.2 Finner part att omständighet som omnämns i punkt 12.1 föreligger, ska detta snarast skriftligen meddelas andra parten.

12.3 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet som i punkt 12.1, äger part skriftligen frånträda avtalet.

13. Support

13.1 Kunden förbinder sig att i första hand kommunicera via e-post med Leverantören avseende Internettjänsten.

13.2 Support per e-post skall normalt ges inom två arbetsdagar. Eventuell felanmälan skall göras via e-post.

14. Övrigt

14.1 Genom att godkänna detta avtal godkänner Kunden samtidigt att Leverantören lagrar för tjänstens fullgörande relevanta uppgifter om användarens namn, användning, användarnamn, lösenord etc. Denna information kommer endast användas internt hos Leverantören och får inte lämnas ut till tredje part.

14.2 Internettjänsten använder Cookies. Informationen som lagras i en Cookies-fil används för att särskilja användaren som unik besökare för webbsystemet. Information som lagras i cookies vid användning av internettjänsten innehåller inga uppgifter om användaren som person.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om användaren inte vill tillåta webbläsaren att använda funktionen kan den stängas av. Om användaren väljer att stänga av cookies kommer eventuellt inte internettjänsten fungera på det sätt som användaren förväntar sig.

14.3 Internettjänsten använder Pop-ups. En pop-up är ett webbläsarfönster som öppnas automatiskt utan direkt följd av användarens agerande. Om brukaren använder vissa applikationer och programvaror som blockerar Pop-ups, måste användaren aktivt godkänna Pop-ups för att relevanta webbsidor skall kunna presentera Internettjänsten som avsett.

15. Tvist

15.1 Tvist mellan Kunden och Leverantören angående tolkning och tillämpning av avtalet skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

15.2 I det fall parterna inte kan träffa en gemensam överenskommelse, skall tvisten lösas av allmän svensk domstol enligt svensk rätt.