Bostadsrätt

Att välja bostadsrätt som boende har under senare år blivit en vanligare och allt mer uppskattad boendeform. Bakgrunden är dels förändrade politiska vindar, men också en mer utbredd insikt hos många boende om boendeformens olika fördelar. Då främst möjligheten till direkt inflytande och bestämmande över den egna bostaden, men även att kunna påverka den totala boendekostnaden genom att medverka till en mer effektiv fastighetsförvaltning och därmed förhoppningsvis lägre underhålls- och driftkostnader.

För att en förening skall vara framgångsrik och väl fungerande skall många olika saker samverka och komma på plats. En central sak av stor vikt i detta sammanhang är att bilda en kunnig och insiktsfull styrelse som fullt ut kan axla ansvaret att löpande förvalta föreningens fastighet. Detta har med stigande förvaltningskostnader och växande juridiskt regelsystem blivit en alltmer omfattande och utmanande uppgift.

För att underlätta det viktiga och ansvarsfulla styrelsearbetet har vi därför skapat en ”Brf-guide”. Syftet med ”Bostadsrätten.se” är att i första hand kunna erbjuda styrelsemedlemmar i bostadsföreningar ett modernt och lättillgängligt informations- och utbildningsverktyg som stöd för det löpande styrelsearbete, men också kunna tjäna som kunskapskälla för medlemmar i bostadsföreningar.

Genomgång av materialet ger läsaren insikt i de grundläggande kunskaper som kan komma till pass och underlätta för styrelsearbete och därmed fungera som en sorts ”Brf-guide” för styrelsearbete.

Materialet består av textavsnitt/kapitel som tar upp olika grundläggande ämnesområden. Som viktigt komplement finns även en frågedel som är kopplad till de olika textavsnitten. Genom att aktivt arbeta med fråge/repetitionsdelen får läsaren möjlighet att lära sig mer och praktiskt testa sina kunskaper. Användaren ges också möjlighet att hela tiden lära sig nya saker eftersom frågemodulen löpande uppdateras med nya frågor/svar anpassade till ny lagstiftning och inte minst viktigt den praxis och utfyllande rättsutveckling som formas genom domstolarnas avgöranden.

Genom interaktiv funktionalitet ger frågeverktyget användaren möjlighet att hela tiden se och stämma av sin ökande kunskapsnivå. Verktyget har en inbyggd ”intelligens” som gör att systemet kommer ihåg tidigare resultat varför användaren fritt efter eget önskemål kan lämna och sedan återkomma och fortsätta att arbeta med frågedelen.

Hela ämnesområdet kring bostadsrätt spänner onekligen över ett vitt juridiskt fält vilket gör det svårt att i en och samma presentation täcka samtliga frågor. Framställningen följer därför i första hand i huvudsak de centrala delarna i Bostadsrättslagen. Utgångspunkten är att föreningen redan är bildad och sedan en tid fungerande som ägare till en fastighet. Frågeställningarna kring hur en förening bildas har därför medvetet utelämnats. Vi vill understryka att texten inte är en fullständig och helt uttömmande redovisning av alla tänkbara juridiska och praktiska frågeställningar, utan syftar istället till att ge läsaren en god inblick och bättre förståelse för de viktigaste delarna och hur man vid konkret behov kan återvända till relevanta avsnitt, eller välja att ytterligare fördjupa sig kunskapsmässigt.

Portalen Bostadsrätten.se kompletteras innehållmässigt löpande bl.a. med olika rättsfall för att därmed göra framställning så uppdaterad och heltäckande som möjligt.

”Bostadsrätten.se ” innebär möjlighet att löpande ta del av de nyheter och rättsfall som är aktuella och erbjuder härigenom styrelsemedlemmar ett informativt och praktiskt verktyg för att på så sätt hela tiden kunna hålla sig uppdaterade om vad som händer och sker kring olika bostadsrättsfrågor. Bostadsrätten.se ger även information och praktiska råd kopplade till olika viktigare åtgärder och beslut som en förening kan ställas inför som tex. stamrenovering, uthyrning, kontraktsskrivning, stadgar byggnation, lämpliga blanketter mm.

I första hand använder läsaren  Bostadsrätten.se som ett webbverktyg, men innehållet kan också enkelt nås via mobiltelefon. En funktion som många gånger kan vara till praktisk hjälp vid styrelsesammanträden eller årsmöten, eller bara i enkelt repetitionssyfte,särskilt vad gäller frågeverktyget, när man har en ledig stund över på bussen eller liknande.