HD lämnar prövningstillstånd beträffande förhandsavtals giltighet

För att ett förhandsavtal om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska vara giltigt ska det i avtalet bl.a. anges beräknad tidpunkt för upplåtelsen. Fråga om ett förhandsavtal där tidpunkten har angetts vara preliminär och avse en tidsperiod om sex månader uppfyller det i lagen uppställda formkravet eller inte.