Medlem tvingas byta vindsförråd

På föreningsstämma i en förening i Göteborg med nio lägenheter beslutades att sälja del av råvinden till en av medlemmarna. Överlåtelsen innebar att de sex medlemmar som hade vindsförråd istället skulle erhålla källarförråd. Vid stämman röstade en medlem mot, dvs. motsatte sig förslaget som innebar att han liksom övriga berörda skulle få något mindre källarförråd.

Med anledning härav ansökte föreningen hos Hyresnämnden om godkännande av stämmans beslut. Hyresnämnden hänvisade till rättspraxis av vilken framgår att byte från vindsförråd till källarförråd ansetts vara en förändring av liten betydelse, samt att detta även kommit att gälla  vid byte till mindre förråd. I det aktuella fallet fanns ingen anledning att frångå praxis varför nämnden godkände föreningsstämmans beslut om försäljning av yta på råvinden.

Medlemmen tog målet vidare till högre instans. Hovrätten gjorde dock samma bedömning och fastslog att syftet med försäljningen var att ge ytterligare inkomster till föreningen och att den nödvändiga förändringen inte skäligen kunde tillgodoses på något annat sätt. Överklagandet avslogs och därmed blev det klarlagt att vid försäljning av råvind så får medlem i bostadsrättsföreningen som berörs acceptera att byta från förråd på vinden till motsvarande eller något mindre i källaren.