old_questions

Question
Attesträtt
Hur många har automatiskt attesträtt i ”Din styrelse”?
Answers

Finns ej reglerat. Skall framgå från konstituerande sammanträdet eller andra beslut i styrelsen. || Attesträtten skall framgå från konstituerande sammanträdet eller andra beslut i styrelsen. Ej att förväxla med rätten att teckna föreningens firma.

Ordföranden i förening med ytterligare en styrelsemedlem

Ordföranden


Array
(
  [1] => Finns ej reglerat. Skall framgå från konstituerande sammanträdet eller andra beslut i styrelsen. || Attesträtten skall framgå från konstituerande sammanträdet eller andra beslut i styrelsen. Ej att förväxla med rätten att teckna föreningens firma.
  [2] => Ordföranden i förening med ytterligare en styrelsemedlem
  [3] => Ordföranden
)
1
a:3:{i:1;s:258:"Finns ej reglerat. Skall framgå från konstituerande sammanträdet eller andra beslut i styrelsen. || Attesträtten skall framgå från konstituerande sammanträdet eller andra beslut i styrelsen. Ej att förväxla med rätten att teckna föreningens firma.";i:2;s:58:"Ordföranden i förening med ytterligare en styrelsemedlem";i:3;s:12:"Ordföranden";}Question
Styrelseprotokoll
Din granne och medlem i föreningen, herr Arg ringer upp sent på kvällen och idiotförklarar styrelsen och dig som ordföranden i synnerhet. Han är missnöjd med valet av nya tvättmaskiner eftersom de inte är av det märke som han är försäljningschef för. Arg anser att styrelsen helt uppenbart saknar kompetens i frågan och vill ha kopia på protokollet från styrelsemötet då beslutet togs. Vad är styrelsens skyldighet?
Answers

Herr Arg har som medlem i föreningen rätt att få ut en kopia.

Herr Arg har rätt att som medlem få ett utdrag avseende denna punkt i protokollet

Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.


Array
(
  [1] => Herr Arg har som medlem i föreningen rätt att få ut en kopia.
  [2] => Herr Arg har rätt att som medlem få ett utdrag avseende denna punkt i protokollet
  [3] => Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.
)
3
a:3:{i:1;s:64:"Herr Arg har som medlem i föreningen rätt att få ut en kopia.";i:2;s:83:"Herr Arg har rätt att som medlem få ett utdrag avseende denna punkt i protokollet";i:3;s:472:"Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.";}Question
Fördelning av kostnader efter brand
Per Bug låter datorn stå på när han går till gymmet för ett stärkande träningspass. Datorn som har några år på nacken blir överhettad och börjar brinna. Pers plus ytterligare fyra lägenheter blir helt utbrända. Föreningen som har det primära reparationsansvaret går in och med stöd av fastighetsförsäkringen renoverar de skadade lägenheterna.
Per som är” bohemisk” har under de senaste 15 åren inte visat något större intresse för lägenheten, som därför har varit i stort renoveringsbehov. Per är nu när allt kommer omkring trots allt mycket nöjd med att utan någon egen kostnad fått lägenheten helt nyrenoverad.
När föreningen skall reglera med försäkringsbolaget förändras situationen. Försäkringsbolaget gör åldersavdrag avseende Pers lägenhet som varit omodern och dåligt underhållen. Föreningen tycker att det är stötande i förhållande till övriga medlemmar att föreningen skall stå för hela kostnaden och att det strider mot likhetsprincipen.
Styrelsen menar att Per inte skall komma i bättre situation än innan branden och kräver därför att Per skall ersätta föreningen för den del som inte ersatts genom fastighetsförsäkringen och åldersavdraget. Pers hemförsäkring nekar att betala eftersom de anser att skadan i sin helhet skall bäras av föreningen. Är föreningens krav mot Per korrekt?
Answers

Ja, Per skall betala eftersom han fått lägenheten i mycket bättre skick än tidigare och därför är skyldig att stå för och ersätta ”förbättringsdelen” av föreningens kostnad.

Nej, Per bör bestrida kravet eftersom föreningen enligt regleringen i BRL 7 kap.12§ är ensam ansvarig att ta hela kostnaden.|| Från huvudregeln i 7 kap.12§ BRL om medlems huvudansvar för lägenhetens inre finns två undantag, dels för brand och dels för vattenskada. Reparationsansvaret ligger enligt lagrummet på föreningen förutsatt att skadan inte har sin grund i att medlemmen orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Den omständigheten att en renovering med nödvändighet innebär att gammalt ersätts med nytt gör inte att medlem blir ersättningsskyldig och skall kompensera föreningen för den ersättningsreduktion som görs av försäkringsbolaget, det så kallade åldersavdraget, främst avseende ytskikt på väggar och golv. Medlem som inte sköter sitt underhållsansvar drar på så sätt fördel när att en brandskada uppstår. Detta förutsatt att medlemmen eller någon i hushållet, besökande gäst, annan som är inrymd i lägenheten eller någon som för medlemmens räkning utför arbete i lägenheten, inte medvetet eller av vårdslöshet eller försummelse orsakat skadan. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är denne dock ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.


Array
(
  [1] => Ja, Per skall betala eftersom han fått lägenheten i mycket bättre skick än tidigare och därför är skyldig att stå för och ersätta ”förbättringsdelen” av föreningens kostnad.
  [2] => Nej, Per bör bestrida kravet eftersom föreningen enligt regleringen i BRL 7 kap.12§ är ensam ansvarig att ta hela kostnaden.|| Från huvudregeln i 7 kap.12§ BRL om medlems huvudansvar för lägenhetens inre finns två undantag, dels för brand och dels för vattenskada. Reparationsansvaret ligger enligt lagrummet på föreningen förutsatt att skadan inte har sin grund i att medlemmen orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Den omständigheten att en renovering med nödvändighet innebär att gammalt ersätts med nytt gör inte att medlem blir ersättningsskyldig och skall kompensera föreningen för den ersättningsreduktion som görs av försäkringsbolaget, det så kallade åldersavdraget, främst avseende ytskikt på väggar och golv. Medlem som inte sköter sitt underhållsansvar drar på så sätt fördel när att en brandskada uppstår. Detta förutsatt att medlemmen eller någon i hushållet, besökande gäst, annan som är inrymd i lägenheten eller någon som för medlemmens räkning utför arbete i lägenheten, inte medvetet eller av vårdslöshet eller försummelse orsakat skadan. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är denne dock ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
  [3] => Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.
)
2
a:3:{i:1;s:190:"Ja, Per skall betala eftersom han fått lägenheten i mycket bättre skick än tidigare och därför är skyldig att stå för och ersätta ”förbättringsdelen” av föreningens kostnad.";i:2;s:1349:"Nej, Per bör bestrida kravet eftersom föreningen enligt regleringen i BRL 7 kap.12§ är ensam ansvarig att ta hela kostnaden.|| Från huvudregeln i 7 kap.12§ BRL om medlems huvudansvar för lägenhetens inre finns två undantag, dels för brand och dels för vattenskada. Reparationsansvaret ligger enligt lagrummet på föreningen förutsatt att skadan inte har sin grund i att medlemmen orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Den omständigheten att en renovering med nödvändighet innebär att gammalt ersätts med nytt gör inte att medlem blir ersättningsskyldig och skall kompensera föreningen för den ersättningsreduktion som görs av försäkringsbolaget, det så kallade åldersavdraget, främst avseende ytskikt på väggar och golv. Medlem som inte sköter sitt underhållsansvar drar på så sätt fördel när att en brandskada uppstår. Detta förutsatt att medlemmen eller någon i hushållet, besökande gäst, annan som är inrymd i lägenheten eller någon som för medlemmens räkning utför arbete i lägenheten, inte medvetet eller av vårdslöshet eller försummelse orsakat skadan. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är denne dock ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.";i:3;s:472:"Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.";}Question
Skada på lägenhet
På gården utanför Anna Bloms vardagsrum finns ett stort äppelträd. När fru Blom kommer hem efter söndagspromenaden så är det stora fönstret i vardagsrummet krossat och flera äpplen ligger på golvet tillsammans med mängder av splitter.
Då föreningen har många barnfamiljer har man nyligen runt äppelträdet på gården anlagt en uppskattad och flitigt använd lekplats. Det inträffade har helt säkert koppling till barnens aktiviteter. Blom vänder dig förtvivlat till styrelsen för att få hjälp.
Vad gäller, dvs. vem skall laga rutan samt stå för kostnaden?
Answers

Föreningen som ägare av marken och installationen på gården.

Fru Blom själv.|| Om inget direkt undantag har gjorts i stadgarna är fönsterglas att räkna som s.k. inre underhåll vilket gör att ansvaret faller på medlemmen. Föreningen har ansvar för det yttre dvs. fönsters behållande genom målning rörande underhåll av den yttre delen av bågarna samt vid behov utbyte av hela fönstret. Kan fru Blom styrka vem eller vilka som orsakat skadan så kan hon givetvis rikta sitt ersättningskrav mot föräldrarna.


Array
(
  [1] => Föreningen som ägare av marken och installationen på gården.
  [2] => Fru Blom själv.|| Om inget direkt undantag har gjorts i stadgarna är fönsterglas att räkna som s.k. inre underhåll vilket gör att ansvaret faller på medlemmen. Föreningen har ansvar för det yttre dvs. fönsters behållande genom målning rörande underhåll av den yttre delen av bågarna samt vid behov utbyte av hela fönstret. Kan fru Blom styrka vem eller vilka som orsakat skadan så kan hon givetvis rikta sitt ersättningskrav mot föräldrarna.
  [3] => Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.
)
2
a:3:{i:1;s:64:"Föreningen som ägare av marken och installationen på gården.";i:2;s:461:"Fru Blom själv.|| Om inget direkt undantag har gjorts i stadgarna är fönsterglas att räkna som s.k. inre underhåll vilket gör att ansvaret faller på medlemmen. Föreningen har ansvar för det yttre dvs. fönsters behållande genom målning rörande underhåll av den yttre delen av bågarna samt vid behov utbyte av hela fönstret. Kan fru Blom styrka vem eller vilka som orsakat skadan så kan hon givetvis rikta sitt ersättningskrav mot föräldrarna.";i:3;s:472:"Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.";}Question
Skada på ytterdörr
När kassören i föreningen kommer hem efter semester i Skåne har någon gjort inbrott i hans lägenhet. Inbrottstjuven har gått hårt åt ytterdörren som måste lagas liksom låset som är sönderbrutet. Vem ska betala reparationerna?
Answers

Föreningen då dörren tillhör fastigheten.|| Om inte annat beslutats i stadgarna tillhör ytterdörren föreningen och föreningen svarar för yttre underhåll som t.ex. målning. Resten ärmedlemmens ansvar dvs. ringklockan, brevinkast, lås, eventuellt larm, men inte hela dörren om det är så att den måste bytas ut.

Medlemmen som har ansvaret.


Array
(
  [1] => Föreningen då dörren tillhör fastigheten.|| Om inte annat beslutats i stadgarna tillhör ytterdörren föreningen och föreningen svarar för yttre underhåll som t.ex. målning. Resten ärmedlemmens ansvar dvs. ringklockan, brevinkast, lås, eventuellt larm, men inte hela dörren om det är så att den måste bytas ut.
  [2] => Medlemmen som har ansvaret.
  [3] => Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.
)
1
a:3:{i:1;s:325:"Föreningen då dörren tillhör fastigheten.|| Om inte annat beslutats i stadgarna tillhör ytterdörren föreningen och föreningen svarar för yttre underhåll som t.ex. målning. Resten ärmedlemmens ansvar dvs. ringklockan, brevinkast, lås, eventuellt larm, men inte hela dörren om det är så att den måste bytas ut.";i:2;s:27:"Medlemmen som har ansvaret.";i:3;s:472:"Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.";}Question
Vattenskada bristande tätskikt
Grannen under ringer på och påpekar att det börjat droppa från hans badrumstak. Rörmokaren kommer och det konstateras att läckan kommer från ditt badrum och beror på att det nyrenoverade badrummet helt saknar tätskikt dvs. den nyss genomförda renoveringen visar sig vara ett rent fuskbygge och vattnet har därför runnit efter väggen och vidare ner under golvet då det inte funnits något tätskikt. Du är nyinflyttad och säljaren svär sig fri från ansvar och hänvisar till stagarna, dels till köpeavtalets friskrivningsklausul, samt vidare till den firma som utfört arbetet. Föreningen kräver dig nu på betalning för att täcka de kostnader som uppkommit dels i grannens lägenhet dels, för avfuktning och reparation av bjälklaget mellan de två lägenheterna. Är föreningens krav riktigt?
Answers

Ja, som innehavare av bostadsrätt är du fullt ut ansvarig för skador som är direkt hänförliga till brist/skada från det som omfattas av det s.k. inre underhållsansvaret i lägenheten.

Nej, du ditt ansvar begränsar sig enbart till det inre underhållet. Föreningen skall stå för de övriga kostnaderna.|| Beträffande fördelning av de ekonomiska skadorna dvs. om medlem svarar för skador på andra delar av föreningens fastighet än den egna lägenheten, på grund av innehavarens ansvar för lägenhetens skick enligt bestämmelserna i 7 kap.12 § BRL, så är svaret nej. Bostadsrättsinnehavares ansvar omfattar i enlighet med lagtexten ordalydelse endast lägenhetens inre skick. Ansvar för skador på andra delar avföreningens fastighet förutsätter därför att det kan styrkas att medlem själv varit vårdslös och därigenom orsakat skadan.


Array
(
  [1] => Ja, som innehavare av bostadsrätt är du fullt ut ansvarig för skador som är direkt hänförliga till brist/skada från det som omfattas av det s.k. inre underhållsansvaret i lägenheten.
  [2] => Nej, du ditt ansvar begränsar sig enbart till det inre underhållet. Föreningen skall stå för de övriga kostnaderna.|| Beträffande fördelning av de ekonomiska skadorna dvs. om medlem svarar för skador på andra delar av föreningens fastighet än den egna lägenheten, på grund av innehavarens ansvar för lägenhetens skick enligt bestämmelserna i 7 kap.12 § BRL, så är svaret nej. Bostadsrättsinnehavares ansvar omfattar i enlighet med lagtexten ordalydelse endast lägenhetens inre skick. Ansvar för skador på andra delar avföreningens fastighet förutsätter därför att det kan styrkas att medlem själv varit vårdslös och därigenom orsakat skadan.
  [3] => Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.
)
2
a:3:{i:1;s:191:"Ja, som innehavare av bostadsrätt är du fullt ut ansvarig för skador som är direkt hänförliga till brist/skada från det som omfattas av det s.k. inre underhållsansvaret i lägenheten.";i:2;s:674:"Nej, du ditt ansvar begränsar sig enbart till det inre underhållet. Föreningen skall stå för de övriga kostnaderna.|| Beträffande fördelning av de ekonomiska skadorna dvs. om medlem svarar för skador på andra delar av föreningens fastighet än den egna lägenheten, på grund av innehavarens ansvar för lägenhetens skick enligt bestämmelserna i 7 kap.12 § BRL, så är svaret nej. Bostadsrättsinnehavares ansvar omfattar i enlighet med lagtexten ordalydelse endast lägenhetens inre skick. Ansvar för skador på andra delar avföreningens fastighet förutsätter därför att det kan styrkas att medlem själv varit vårdslös och därigenom orsakat skadan.";i:3;s:472:"Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.";}Question
Kallelse av suppleant
Skall suppleanterna i normala fall kallas till styrelsens sammanträden?
Answers

Ja det är nödvändigt så att de är insatta om de senare måste ersätta ordinarie medlem.

Nej, skyldighet föreligger bara när någon ordinarie styrelsemedlem har direkt hinder.|| Kan dock vara lämpligt att suppleanterna deltar vid styrelsemötena för att kunna följa vad som händer i föreningen.


Array
(
  [1] => Ja det är nödvändigt så att de är insatta om de senare måste ersätta ordinarie medlem.
  [2] => Nej, skyldighet föreligger bara när någon ordinarie styrelsemedlem har direkt hinder.|| Kan dock vara lämpligt att suppleanterna deltar vid styrelsemötena för att kunna följa vad som händer i föreningen.
  [3] => Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.
)
2
a:3:{i:1;s:93:"Ja det är nödvändigt så att de är insatta om de senare måste ersätta ordinarie medlem.";i:2;s:212:"Nej, skyldighet föreligger bara när någon ordinarie styrelsemedlem har direkt hinder.|| Kan dock vara lämpligt att suppleanterna deltar vid styrelsemötena för att kunna följa vad som händer i föreningen.";i:3;s:472:"Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.";}Question
Vattenskada
Varmvattenledningen i en slits till ett badrum har börjat läcka med följd att det blivit ett omfattande vattenläcka i två olika lägenheter. Anledningen är att röret åldersmässigt var uttjänat. Föreningen har det primära reparationsansvar och åtgärdar skadorna.
Föreningens försäkringsbolag gör dock s.k.åldersavdrag vad gäller ytskikt i de två lägenheterna då dessa inte åtgärdats under de senaste 20 åren.
Föreningen anser att ägarna till de två lägenheterna rimligen skall stå för kostnaderna för dessa åldersavdrag eftersom de i annat fall skulle bli överkompenserade genom att få helt nya badrum utan att till någon del betalat för den förbättring av lägenhetens skick som de erhållit. Vad gäller beträffande kostnadsfördelningen?
Answers

Medlemmarna har enligt huvudregeln i 7 kap.12§ BRL skyldighet att hålla lägenheten i gott skick och därmed ansvar för det inre i lägenheten. Medlem skall därför ersätta föreningen för det ålderavdrag som gjorts, dvs. man skall inte på grund av läckan överkompenseras på övriga medlemmars bekostnad.

Föreningen har enligt 7 kap.12 § BRL reparationsskyldigheten vid vattenledningsskada då medlem inte varit vållande eller försumlig. Föreningen skall därför fullt ut stå för hela kostnaden.|| Från huvudregeln i 7 kap 12§ BRL om medlems huvudansvar finns två undantag dels för brand och dels för vattenskada. Reparationsansvaret ligger enligt lagrummet på föreningen förutsatt att skadan inte har sin grund i att medlemmen orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Den omständigheten att en renovering med nödvändighet innebär att gammalt ersätts med nytt gör inte att medlem blir ersättningsskyldig och skall kompensera föreningen för den ersättningsreduktion som görs av försäkringsbolaget, åldersavdrag, främst avseende ytskikt på väggar och golv. Medlem som inte sköter sitt underhållsansvar drar på så sätt fördel av läckan från förutsatt att den uppkommit på en trycksatt vattenledning. Om det inte varit en trycksatt ledning så får medlemmen svara för hela kostnaden för den ”inre” renoveringen, dvs. fuktspärr och ytskikten.


Array
(
  [1] => Medlemmarna har enligt huvudregeln i 7 kap.12§ BRL skyldighet att hålla lägenheten i gott skick och därmed ansvar för det inre i lägenheten. Medlem skall därför ersätta föreningen för det ålderavdrag som gjorts, dvs. man skall inte på grund av läckan överkompenseras på övriga medlemmars bekostnad.
  [2] => Föreningen har enligt 7 kap.12 § BRL reparationsskyldigheten vid vattenledningsskada då medlem inte varit vållande eller försumlig. Föreningen skall därför fullt ut stå för hela kostnaden.|| Från huvudregeln i 7 kap 12§ BRL om medlems huvudansvar finns två undantag dels för brand och dels för vattenskada. Reparationsansvaret ligger enligt lagrummet på föreningen förutsatt att skadan inte har sin grund i att medlemmen orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Den omständigheten att en renovering med nödvändighet innebär att gammalt ersätts med nytt gör inte att medlem blir ersättningsskyldig och skall kompensera föreningen för den ersättningsreduktion som görs av försäkringsbolaget, åldersavdrag, främst avseende ytskikt på väggar och golv. Medlem som inte sköter sitt underhållsansvar drar på så sätt fördel av läckan från förutsatt att den uppkommit på en trycksatt vattenledning. Om det inte varit en trycksatt ledning så får medlemmen svara för hela kostnaden för den ”inre” renoveringen, dvs. fuktspärr och ytskikten.
  [3] => Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.
)
2
a:3:{i:1;s:315:"Medlemmarna har enligt huvudregeln i 7 kap.12§ BRL skyldighet att hålla lägenheten i gott skick och därmed ansvar för det inre i lägenheten. Medlem skall därför ersätta föreningen för det ålderavdrag som gjorts, dvs. man skall inte på grund av läckan överkompenseras på övriga medlemmars bekostnad.";i:2;s:1098:"Föreningen har enligt 7 kap.12 § BRL reparationsskyldigheten vid vattenledningsskada då medlem inte varit vållande eller försumlig. Föreningen skall därför fullt ut stå för hela kostnaden.|| Från huvudregeln i 7 kap 12§ BRL om medlems huvudansvar finns två undantag dels för brand och dels för vattenskada. Reparationsansvaret ligger enligt lagrummet på föreningen förutsatt att skadan inte har sin grund i att medlemmen orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Den omständigheten att en renovering med nödvändighet innebär att gammalt ersätts med nytt gör inte att medlem blir ersättningsskyldig och skall kompensera föreningen för den ersättningsreduktion som görs av försäkringsbolaget, åldersavdrag, främst avseende ytskikt på väggar och golv. Medlem som inte sköter sitt underhållsansvar drar på så sätt fördel av läckan från förutsatt att den uppkommit på en trycksatt vattenledning. Om det inte varit en trycksatt ledning så får medlemmen svara för hela kostnaden för den ”inre” renoveringen, dvs. fuktspärr och ytskikten.";i:3;s:472:"Herr Arg får bli argare eftersom styrelsen bör neka honom att få kopia eftersom skyldighet för styrelsen inte föreligger.||Styrelsens protokoll är inte offentliga. De skall endast delges i sin helhet till styrelsens egna ledamöter, suppleanter, revisor, samt de som styrelsen beslutar skall erhålla protokollen. Enskild medlem har dock rätt att begära protokollsutdrag av paragraf som behandlar medlemmens eget ärende eller det som direkt handlar om medlemmen.";}Question
Protokoll från stämman
Föreningsstämmans protokoll är klart. Ordföranden och justeringsmännen har olika åsikter om vad som beslutats och därmed skrivningen. Hur skall frågan hanteras?
Answers

I syfte att nå enighet skall omrstning och majoritetsbeslut ske om den rätta utformningen.

Ordförandens beslut skall gälla.

Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.


Array
(
  [1] => I syfte att nå enighet skall omrstning och majoritetsbeslut ske om den rätta utformningen.
  [2] => Ordförandens beslut skall gälla.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
3
a:3:{i:1;s:92:"I syfte att nå enighet skall omrstning och majoritetsbeslut ske om den rätta utformningen.";i:2;s:34:"Ordförandens beslut skall gälla.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Vattenskada från element
Röret som ansluter till ett värmeelement i advokat Hårds sovrum på två trappor går sönder och börjar läcka. Skadorna blir omfattande och hela hans parkettgolv i sovrummet måste bytas ut. Skadan har inträffat inne i hans lägenhet och styrelsen anser därför att det är advokat Hård som måste stå för reparationen. Hård framstår som mycket självsäker då han inte så förvånande gör gällande en motsatt uppfattning vad gäller själva ansvarsfrågan. I stadgarna finns ingen särskild reglering beträffande ansvar för radiatorer eller anslutande rör, mer än att det är bostadsrättshavarens skyldighet att underhålla värmeelementen genom målning. Vem har rätt?
Answers

Föreningen har rätt dvs. Hård har det inre underhållsansvaret och skall därför ansvara för både reparation av rör och golv liksom kostnaden härför.|| Föreningen har rätt dvs. Hård har det inre underhållsansvaret och skall därför ansvara för både reparation av rör och golv liksom kostnaden härför. Det läckande röret är inte från en tappvattenledning och skadan är formellt sett därför inte att anse som en vattenledningsskada i den mening som anges i 7 kap.12§ BRL vilket skulle ha lagt ansvaret på föreningen.

Hård har rätt då ansvaret ligger på föreningen eftersom det är en vattenskada från en ledning som betjänar fler än en lägenhet.


Array
(
  [1] => Föreningen har rätt dvs. Hård har det inre underhållsansvaret och skall därför ansvara för både reparation av rör och golv liksom kostnaden härför.|| Föreningen har rätt dvs. Hård har det inre underhållsansvaret och skall därför ansvara för både reparation av rör och golv liksom kostnaden härför. Det läckande röret är inte från en tappvattenledning och skadan är formellt sett därför inte att anse som en vattenledningsskada i den mening som anges i 7 kap.12§ BRL vilket skulle ha lagt ansvaret på föreningen.
  [2] => Hård har rätt då ansvaret ligger på föreningen eftersom det är en vattenskada från en ledning som betjänar fler än en lägenhet.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
1
a:3:{i:1;s:543:"Föreningen har rätt dvs. Hård har det inre underhållsansvaret och skall därför ansvara för både reparation av rör och golv liksom kostnaden härför.|| Föreningen har rätt dvs. Hård har det inre underhållsansvaret och skall därför ansvara för både reparation av rör och golv liksom kostnaden härför. Det läckande röret är inte från en tappvattenledning och skadan är formellt sett därför inte att anse som en vattenledningsskada i den mening som anges i 7 kap.12§ BRL vilket skulle ha lagt ansvaret på föreningen.";i:2;s:137:"Hård har rätt då ansvaret ligger på föreningen eftersom det är en vattenskada från en ledning som betjänar fler än en lägenhet.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Installation av fläkt
Du har varit på semester i Thailand och lärt dig uppskatta deras kök. Grannarna är inte lika förtjusta och klagar på matos från ditt kök. För att lösa konflikten begär Du hos styrelsen att få installera en köksfläkt som ansluts till ventilationskanalen i köket. Styrelsen beslutar att neka tillstånd men meddelar att det går bra att sätta in en kolfilterfläkt. Har styrelsen verkligen rätt att neka dig att installera en köksfläkt?
Answers

Nej! Köksfläkt är något som typiskt hör till det inre underhållet. Du kan därför tryggt göra den önskade installation som Du på goda grunder anser nödvändig för att förbättra luften i lägenheten och övriga huset.

Styrelsen har rätt. Medlemmar får inte utan tillstånd installera fläktar som kopplas ut till en ventilationskanal.|| Ventilationen är en fråga som berör hela fastigheten och det är därför styrelsens förvaltningsansvar att säkra upp så att ingen försämrar förutsättningarna för att alla skall ha så god ventilation som möjligt.


Array
(
  [1] => Nej! Köksfläkt är något som typiskt hör till det inre underhållet. Du kan därför tryggt göra den önskade installation som Du på goda grunder anser nödvändig för att förbättra luften i lägenheten och övriga huset.
  [2] => Styrelsen har rätt. Medlemmar får inte utan tillstånd installera fläktar som kopplas ut till en ventilationskanal.|| Ventilationen är en fråga som berör hela fastigheten och det är därför styrelsens förvaltningsansvar att säkra upp så att ingen försämrar förutsättningarna för att alla skall ha så god ventilation som möjligt.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:231:"Nej! Köksfläkt är något som typiskt hör till det inre underhållet. Du kan därför tryggt göra den önskade installation som Du på goda grunder anser nödvändig för att förbättra luften i lägenheten och övriga huset.";i:2;s:347:"Styrelsen har rätt. Medlemmar får inte utan tillstånd installera fläktar som kopplas ut till en ventilationskanal.|| Ventilationen är en fråga som berör hela fastigheten och det är därför styrelsens förvaltningsansvar att säkra upp så att ingen försämrar förutsättningarna för att alla skall ha så god ventilation som möjligt.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Avgift gårdsstädning
På årsstämman i april beslutade föreningen att gården ska målas och städas bl.a så att massa bråte kommer bort. Då ekonomin är ansträngd beslutas att samtliga medlemmar ska hjälpa till. Du menar att det aktuella arbetet inget är för amatörer och röstar mot förslaget för att senare vägra att delta i det gemensamma arbetet. För att statuera exempel avseende ”smitare” när en beslutad gemensam insats behövs, lägger styrelsen på 400 kr till månadsavin. Beloppet är tänkt som ”ersättning” till föreningen för utebliven arbetsinsats. Om Du inte betalar hotar föreningen med inkasso! Vad gäller, dvs. är Du skyldig att betala?
Answers

Ja, Du måste acceptera stämmans beslut och kan inte smita undan att kompensera för den uteblivna arbetsinsatsen.

Regleringen i BRL tillåter bara föreningen att ta ut de i lag angivna avgifterna dvs. vid överlåtelse, pantsättning och årsavgift. Avgiften är inte att anse som en ”servicevgift” vilka föreningen har rätt att ta ut.|| Du behöver inte betala andra avgifter än de som stadgas i 7 kap.14§ BRL. Föreningen har inte någon rätt att ta ut ”straffavgifter” för utebliven insats i det gemensamma arbetet. Föreningen har dock rätt att ta ut serviceavgifter för tjänster som inte åligger föreningen enligt lag. Som exempel på serviceavgifter kan nämnas, bastu, gym. tvättstuga och liknande.


Array
(
  [1] => Ja, Du måste acceptera stämmans beslut och kan inte smita undan att kompensera för den uteblivna arbetsinsatsen.
  [2] => Regleringen i BRL tillåter bara föreningen att ta ut de i lag angivna avgifterna dvs. vid överlåtelse, pantsättning och årsavgift. Avgiften är inte att anse som en ”servicevgift” vilka föreningen har rätt att ta ut.|| Du behöver inte betala andra avgifter än de som stadgas i 7 kap.14§ BRL. Föreningen har inte någon rätt att ta ut ”straffavgifter” för utebliven insats i det gemensamma arbetet. Föreningen har dock rätt att ta ut serviceavgifter för tjänster som inte åligger föreningen enligt lag. Som exempel på serviceavgifter kan nämnas, bastu, gym. tvättstuga och liknande.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:115:"Ja, Du måste acceptera stämmans beslut och kan inte smita undan att kompensera för den uteblivna arbetsinsatsen.";i:2;s:612:"Regleringen i BRL tillåter bara föreningen att ta ut de i lag angivna avgifterna dvs. vid överlåtelse, pantsättning och årsavgift. Avgiften är inte att anse som en ”servicevgift” vilka föreningen har rätt att ta ut.|| Du behöver inte betala andra avgifter än de som stadgas i 7 kap.14§ BRL. Föreningen har inte någon rätt att ta ut ”straffavgifter” för utebliven insats i det gemensamma arbetet. Föreningen har dock rätt att ta ut serviceavgifter för tjänster som inte åligger föreningen enligt lag. Som exempel på serviceavgifter kan nämnas, bastu, gym. tvättstuga och liknande.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Val av entreprenör
På föreningens hemsida finns angivet en rad olika entreprenörer som föreningen har godkänt och rekommenderar medlemmarna när de reparerar. Du behöver byta ut en del gamla elledningar i lägenheten och har därför kontaktat och lovat en f.d. klasskamrat att få uppdraget. Styrelseordföranden ringer på när hon ser att arbetet är på gång och frågar vad som skall hända. Du informerar då att din vän Jocke fixar elen. Styrelseordföranden blir upprörd och hänvisar till att han inte är med på föreningens lista och därför inte får utföra arbetet i föreningens fastighet. Har hon rätt?
Answers

Du kan göra som Du själv finner lämpligt dvs. välja den hantverkare som Du anser mest lämpad förutsatt att hon/han har nödvändig behörighet.|| Det rör sig om ordinärt arbete avseende det ”inre” i lägenheten för vilket medlem har underhållsansvar. Bostadsrättshavaren kan därför själv välja hantverkare som har nödvändig behörighet. Saken förändras naturligtvis om hantverkaren för att kunna utföra arbetet även måste utföra arbete/justering i fastighetens gemensamma elcentral för vilken styrelsen har ansvaret.

Ja, har styrelsen bestämt vilka entreprenörer som anses tillräckligt kompetenta så är medlem i föreningen skyldig att följa styrelsens beslut. Detta är nödvändigt för att styrelsen skall kunna upprätthålla sitt förvaltningsansvar för fastigheten.


Array
(
  [1] => Du kan göra som Du själv finner lämpligt dvs. välja den hantverkare som Du anser mest lämpad förutsatt att hon/han har nödvändig behörighet.|| Det rör sig om ordinärt arbete avseende det ”inre” i lägenheten för vilket medlem har underhållsansvar. Bostadsrättshavaren kan därför själv välja hantverkare som har nödvändig behörighet. Saken förändras naturligtvis om hantverkaren för att kunna utföra arbetet även måste utföra arbete/justering i fastighetens gemensamma elcentral för vilken styrelsen har ansvaret.
  [2] => Ja, har styrelsen bestämt vilka entreprenörer som anses tillräckligt kompetenta så är medlem i föreningen skyldig att följa styrelsens beslut. Detta är nödvändigt för att styrelsen skall kunna upprätthålla sitt förvaltningsansvar för fastigheten.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
1
a:3:{i:1;s:545:"Du kan göra som Du själv finner lämpligt dvs. välja den hantverkare som Du anser mest lämpad förutsatt att hon/han har nödvändig behörighet.|| Det rör sig om ordinärt arbete avseende det ”inre” i lägenheten för vilket medlem har underhållsansvar. Bostadsrättshavaren kan därför själv välja hantverkare som har nödvändig behörighet. Saken förändras naturligtvis om hantverkaren för att kunna utföra arbetet även måste utföra arbete/justering i fastighetens gemensamma elcentral för vilken styrelsen har ansvaret.";i:2;s:261:"Ja, har styrelsen bestämt vilka entreprenörer som anses tillräckligt kompetenta så är medlem i föreningen skyldig att följa styrelsens beslut. Detta är nödvändigt för att styrelsen skall kunna upprätthålla sitt förvaltningsansvar för fastigheten.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Ombud på stämman
Relationen med din nya kärlek känns stabil och ni flyttar ihop som sambos i din för fyra månader sedan nyköpta bostadsrätt. Du hade sett fram mot föreningens årsmöte,men då en kollega blivit sjuk just denna dag tvingas Du i hans ställe resa till Helsingfors under tre dagar. Din sambo lovar dock att ställa upp i ditt ställe. Väl på stämman nekas din sambo av ordföranden att närvara och hon går förtvivlad hem. Var det rätt eller fel av ordföranden?
Answers

Sambo eller maka/make har enligt lagen särskild rätt att närvara som representant för sin partner.

Sambo eller maka/make har enligt lagen rätt att vara ombud, dock måste ombudet ha fullmakt att företräda medlemmen.|| Ordföranden gjorde rätt. Sambo maka/make som inte är medlem eller annan medlem i föreningen kan vara ombud, men det förutsätter att ombudet kan visa upp en fullmakt från den frånvarande bostadsrättsinnehavaren. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om stadgarna inte anger annat så behöver fullmakten inte vara bevittnad.


Array
(
  [1] => Sambo eller maka/make har enligt lagen särskild rätt att närvara som representant för sin partner.
  [2] => Sambo eller maka/make har enligt lagen rätt att vara ombud, dock måste ombudet ha fullmakt att företräda medlemmen.|| Ordföranden gjorde rätt. Sambo maka/make som inte är medlem eller annan medlem i föreningen kan vara ombud, men det förutsätter att ombudet kan visa upp en fullmakt från den frånvarande bostadsrättsinnehavaren. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om stadgarna inte anger annat så behöver fullmakten inte vara bevittnad.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:102:"Sambo eller maka/make har enligt lagen särskild rätt att närvara som representant för sin partner.";i:2;s:462:"Sambo eller maka/make har enligt lagen rätt att vara ombud, dock måste ombudet ha fullmakt att företräda medlemmen.|| Ordföranden gjorde rätt. Sambo maka/make som inte är medlem eller annan medlem i föreningen kan vara ombud, men det förutsätter att ombudet kan visa upp en fullmakt från den frånvarande bostadsrättsinnehavaren. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om stadgarna inte anger annat så behöver fullmakten inte vara bevittnad.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Avgift till föreningen
Du renoverar ditt badrum och har fått godkännande från föreningen att byta rör och stammar. För att täcka upp en del av kostnaden för besiktning och övervakning för denna typ av arbete har stämman beslutat om en besiktningsavgift på 2800 kr vid varje renoveringsprojekt. Du tycker att din firma är kompetent att göra arbetet och att det inte behövs några ”inspektörer” som bara kostar pengar. Föreningen kräver dig på den beslutade avgiften. Vad gäller?
Answers

Tillståndet har varit villkorat och Du har genom att påbörja och slutföra renoveringen godkänt de regelverk som föreningen satt upp. Du är därför skyldig att betala besiktningsavgiften.

Föreningen har visserligen genom stämmobeslut i demokratisk ordning beslutat att avgift ska utgå för att täcka en del av föreningens kostnader. Sådana beslut har dock inget lagligt stöd och är därför inte gällande.|| Föreningen har inget lagligt stöd och kan därför inte ta ut denna typ av avgift. eftersom 7 kap.14 § BRL begränsar de avgifter somgår att ta ut.


Array
(
  [1] => Tillståndet har varit villkorat och Du har genom att påbörja och slutföra renoveringen godkänt de regelverk som föreningen satt upp. Du är därför skyldig att betala besiktningsavgiften.
  [2] => Föreningen har visserligen genom stämmobeslut i demokratisk ordning beslutat att avgift ska utgå för att täcka en del av föreningens kostnader. Sådana beslut har dock inget lagligt stöd och är därför inte gällande.|| Föreningen har inget lagligt stöd och kan därför inte ta ut denna typ av avgift. eftersom 7 kap.14 § BRL begränsar de avgifter somgår att ta ut.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:194:"Tillståndet har varit villkorat och Du har genom att påbörja och slutföra renoveringen godkänt de regelverk som föreningen satt upp. Du är därför skyldig att betala besiktningsavgiften.";i:2;s:380:"Föreningen har visserligen genom stämmobeslut i demokratisk ordning beslutat att avgift ska utgå för att täcka en del av föreningens kostnader. Sådana beslut har dock inget lagligt stöd och är därför inte gällande.|| Föreningen har inget lagligt stöd och kan därför inte ta ut denna typ av avgift. eftersom 7 kap.14 § BRL begränsar de avgifter somgår att ta ut.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Likhetsprincipens tillämpning
En medlem Hans Stolt stämmer ordföranden för förtal beroende på att ordföranden i ett protokoll från årsstämman nämnt att Stolt erhållit en rättelseanmaning. I tingsrätten träffas förlikning vilket innebär att vardera part står för sin kostnad. Vid en ny stämma föreslås att föreningen ska täcka upp ordförandens kostnader i målet, 4000 kr. Vad är tillåtet?
Answers

Ordföranden var stämd personligen, således en personlig kostnad som enligt regelsystemet inte kan tas av föreningen.

Stämman äger rätt, trots likhetsprincipen att besluta om att lämna ersättning.|| Bostadsrättsföreningen har rätt att ersätta styrelsemedlem för juridiska kostnader som uppkommit på grund av förhållanden som är direkt kopplat till den egna föreningen och styrelsemedlemmens arbete i föreningen. Att täcka sådana kostnader strider inte mot likhetsprincipen och kan inte anses gynna viss medlem framför andra i föreningen.


Array
(
  [1] => Ordföranden var stämd personligen, således en personlig kostnad som enligt regelsystemet inte kan tas av föreningen.
  [2] => Stämman äger rätt, trots likhetsprincipen att besluta om att lämna ersättning.|| Bostadsrättsföreningen har rätt att ersätta styrelsemedlem för juridiska kostnader som uppkommit på grund av förhållanden som är direkt kopplat till den egna föreningen och styrelsemedlemmens arbete i föreningen. Att täcka sådana kostnader strider inte mot likhetsprincipen och kan inte anses gynna viss medlem framför andra i föreningen.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:120:"Ordföranden var stämd personligen, således en personlig kostnad som enligt regelsystemet inte kan tas av föreningen.";i:2;s:440:"Stämman äger rätt, trots likhetsprincipen att besluta om att lämna ersättning.|| Bostadsrättsföreningen har rätt att ersätta styrelsemedlem för juridiska kostnader som uppkommit på grund av förhållanden som är direkt kopplat till den egna föreningen och styrelsemedlemmens arbete i föreningen. Att täcka sådana kostnader strider inte mot likhetsprincipen och kan inte anses gynna viss medlem framför andra i föreningen.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Medlemskap dödsbo
Tre år har gått och ett dödsbo har inte skiftats och således ingen av dödsbodelägarna blivit medlem. Ordföranden skriver brev och uppmanar dödsboet helt i enlighet med lagtexten i BRL att senast om 6 månader från uppmaningen visa att bostadsrätten övergått till någon som inte kan vägras medlemskap i föreningen. Dödsboet som har svårt att komma överens invänder att de behöver mer tid och att det står i stadgarna att man har ett år på sig från uppmaningen att överföra ägandet. Vem har rätt?
Answers

Lagens kortare tidsfrist om 6 månader tar över och är vad som gäller i ärendet.

Stadgarna gäller och dödsboet har 12 månader på sig att visa att något förvärvat, ansökt och erhållit medlemskap.|| Föreningen kan inte inskränka den tid om 6 månader som anges i lagen, 6 kap.1§ BRL, men om den så önskar besluta om mer generösa villkor vilket innebär att dödsboet med stöd av stadgarna har ett år på sig.


Array
(
  [1] => Lagens kortare tidsfrist om 6 månader tar över och är vad som gäller i ärendet.
  [2] => Stadgarna gäller och dödsboet har 12 månader på sig att visa att något förvärvat, ansökt och erhållit medlemskap.|| Föreningen kan inte inskränka den tid om 6 månader som anges i lagen, 6 kap.1§ BRL, men om den så önskar besluta om mer generösa villkor vilket innebär att dödsboet med stöd av stadgarna har ett år på sig.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:84:"Lagens kortare tidsfrist om 6 månader tar över och är vad som gäller i ärendet.";i:2;s:342:"Stadgarna gäller och dödsboet har 12 månader på sig att visa att något förvärvat, ansökt och erhållit medlemskap.|| Föreningen kan inte inskränka den tid om 6 månader som anges i lagen, 6 kap.1§ BRL, men om den så önskar besluta om mer generösa villkor vilket innebär att dödsboet med stöd av stadgarna har ett år på sig.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Medlemskap underårig
Föreningens stadgar anger 70 år som högsta gräns när förvärvare ansöker om medlemskap. Tore 15 år, som genom sin farbror som är god man och förvaltare av Tores förmögenhet på 530 miljoner kronor, önskar köpa en lägenhet i föreningen för att bo där med sin blivande sambo Lisa 18 år. Styrelsen ställer sig avvisande. Vad gäller?
Answers

Styrelsen gör rätt. Underårig kan nekas då de anses inte kunna medverka i föreningsarbetet, vidare saknar Tore arbetsinkomst vilket i sig självt är grund för att neka medlemskap.

Eftersom någon undre gräns inte finns i stadgarna eller i lag så finns det ingen grund att avslå ansökan på grund av Tores ålder. Tores förmögenhet och avkastningen därav är tillräcklig grund för att anta att han utan problem skall kunna betala årsavgifterna.|| Rättsligt har prövats stadgevillkor som krävt en gräns på 30 år. Det har underkänts då det ansetts som icke relevant och oskäligt mot köpare som ansöker om medlemskap.


Array
(
  [1] => Styrelsen gör rätt. Underårig kan nekas då de anses inte kunna medverka i föreningsarbetet, vidare saknar Tore arbetsinkomst vilket i sig självt är grund för att neka medlemskap.
  [2] => Eftersom någon undre gräns inte finns i stadgarna eller i lag så finns det ingen grund att avslå ansökan på grund av Tores ålder. Tores förmögenhet och avkastningen därav är tillräcklig grund för att anta att han utan problem skall kunna betala årsavgifterna.|| Rättsligt har prövats stadgevillkor som krävt en gräns på 30 år. Det har underkänts då det ansetts som icke relevant och oskäligt mot köpare som ansöker om medlemskap.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:186:"Styrelsen gör rätt. Underårig kan nekas då de anses inte kunna medverka i föreningsarbetet, vidare saknar Tore arbetsinkomst vilket i sig självt är grund för att neka medlemskap.";i:2;s:454:"Eftersom någon undre gräns inte finns i stadgarna eller i lag så finns det ingen grund att avslå ansökan på grund av Tores ålder. Tores förmögenhet och avkastningen därav är tillräcklig grund för att anta att han utan problem skall kunna betala årsavgifterna.|| Rättsligt har prövats stadgevillkor som krävt en gräns på 30 år. Det har underkänts då det ansetts som icke relevant och oskäligt mot köpare som ansöker om medlemskap.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Beslut om medlemskap
Eva är lycklig vinnare i budgivningen om en bostadsrätt och begär medlemskap i föreningen Brf. Svalan. Eva har ingen bostad så hon är i stort behov av att snarast få svar på sin ansökan om medlemskap.Ordföranden Hans Slö tycker inte om Eva och hon får därför inget svar. Vilka formella möjligheter står till buds för Eva för att få fram ett beslut i närtid?
Answers

Styrelsen är enligt lag skyldig att svara inom rimlig tid för vad som kan anses normal handläggning.

Ingen skall behöva jäkta Ordföranden Slö och styrelsen. Det är sommar och saken kan bero till hösten vid nästa styrelsemöte, eller när ordföranden/ styrelsen tycker att det är lämpligt att ta tag i saken.|| Det är sommar och saken kan formellt sätt bero till nästa styrelsemöte under början av hösten, eller när ordföranden/ styrelsen tycker att det är lämpligt att ta upp ärendet. Allmänna lämplighetsskäl talar dock för att en ansökan bör avgöras relativt skyndsamt. Någon reglering i lag finns emellertid inte. Om styrelsen inte tar upp frågan inom rimlig tid eller vägrar att ta upp den så kan Eva ta saken till Hyresnämnden för att på så sätt få fram ett beslut. I föreningens stadgar kan tas in reglering inom vilken tid en medlemsansökan skall behandlas. I så fall måste styrelsen följa den tidsram som stadgarna anger.


Array
(
  [1] => Styrelsen är enligt lag skyldig att svara inom rimlig tid för vad som kan anses normal handläggning.
  [2] => Ingen skall behöva jäkta Ordföranden Slö och styrelsen. Det är sommar och saken kan bero till hösten vid nästa styrelsemöte, eller när ordföranden/ styrelsen tycker att det är lämpligt att ta tag i saken.|| Det är sommar och saken kan formellt sätt bero till nästa styrelsemöte under början av hösten, eller när ordföranden/ styrelsen tycker att det är lämpligt att ta upp ärendet. Allmänna lämplighetsskäl talar dock för att en ansökan bör avgöras relativt skyndsamt. Någon reglering i lag finns emellertid inte. Om styrelsen inte tar upp frågan inom rimlig tid eller vägrar att ta upp den så kan Eva ta saken till Hyresnämnden för att på så sätt få fram ett beslut. I föreningens stadgar kan tas in reglering inom vilken tid en medlemsansökan skall behandlas. I så fall måste styrelsen följa den tidsram som stadgarna anger.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:103:"Styrelsen är enligt lag skyldig att svara inom rimlig tid för vad som kan anses normal handläggning.";i:2;s:871:"Ingen skall behöva jäkta Ordföranden Slö och styrelsen. Det är sommar och saken kan bero till hösten vid nästa styrelsemöte, eller när ordföranden/ styrelsen tycker att det är lämpligt att ta tag i saken.|| Det är sommar och saken kan formellt sätt bero till nästa styrelsemöte under början av hösten, eller när ordföranden/ styrelsen tycker att det är lämpligt att ta upp ärendet. Allmänna lämplighetsskäl talar dock för att en ansökan bör avgöras relativt skyndsamt. Någon reglering i lag finns emellertid inte. Om styrelsen inte tar upp frågan inom rimlig tid eller vägrar att ta upp den så kan Eva ta saken till Hyresnämnden för att på så sätt få fram ett beslut. I föreningens stadgar kan tas in reglering inom vilken tid en medlemsansökan skall behandlas. I så fall måste styrelsen följa den tidsram som stadgarna anger.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Ansökan om medlemskap
Lars har sålt sin lägenhet till det berömda paret Eva & Janne som är popartister. Köparna är upptagna med en turné. Lars lämnar därför in en skriftlig ansökan som han undertecknat till föreningen om att köparna skall bli godtagna som medlemmar. Hur skall styrelsen besluta?
Answers

Skall inte vara några problem för styrelsen då köparnas och säljarens namn finns angivna.

Styrelsen skall avslå ansökan då den kommer från säljaren.|| Det är enbart Köparen/na som har formell rätt att ansöka om medlemskap. Säljaren anses formellt automatiskt ha gjort ett eget utträde ur föreningen genom själva överlåtelsen av bostadsrätten till köparen.


Array
(
  [1] => Skall inte vara några problem för styrelsen då köparnas och säljarens namn finns angivna.
  [2] => Styrelsen skall avslå ansökan då den kommer från säljaren.|| Det är enbart Köparen/na som har formell rätt att ansöka om medlemskap. Säljaren anses formellt automatiskt ha gjort ett eget utträde ur föreningen genom själva överlåtelsen av bostadsrätten till köparen.
  [3] => Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.
)
2
a:3:{i:1;s:94:"Skall inte vara några problem för styrelsen då köparnas och säljarens namn finns angivna.";i:2;s:282:"Styrelsen skall avslå ansökan då den kommer från säljaren.|| Det är enbart Köparen/na som har formell rätt att ansöka om medlemskap. Säljaren anses formellt automatiskt ha gjort ett eget utträde ur föreningen genom själva överlåtelsen av bostadsrätten till köparen.";i:3;s:345:"Omröstning kan aldrig ske. Avvikande mening om protokollets utformning skall tecknas under den avvikande personens namnteckning.|| Protokollförarens skrivning är den som gäller och skallstå kvar oförändrad. Kvarstår avvikande mening om protokollets utformning skall denna tecknas under den avvikande personens namnteckning i protokollet.";}Question
Begäran om kopia på medlemsförteckning
SKB-banken begär i brev till föreningen att styrelsen omgående ska skicka kopia på medlemsregistret i föreningen. Ordföranden är sur på banken för deras ständiga krångel och vill därför inte lämna ut någon uppgift då hon anser att det rör sig om ”interna uppgifter”. Hur ska styrelsen förhålla sig?
Answers

Styrelsen kan neka banken med hänsyn till att medlemsregistret är en intern fråga och uppgifter om medlemmar som inte är offentliga.

Medlemsregistret är offentligt enligt lag och styrelsen har därför skyldighet att skicka över uppgifterna.

Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.


Array
(
  [1] => Styrelsen kan neka banken med hänsyn till att medlemsregistret är en intern fråga och uppgifter om medlemmar som inte är offentliga.
  [2] => Medlemsregistret är offentligt enligt lag och styrelsen har därför skyldighet att skicka över uppgifterna.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
3
a:3:{i:1;s:136:"Styrelsen kan neka banken med hänsyn till att medlemsregistret är en intern fråga och uppgifter om medlemmar som inte är offentliga.";i:2;s:110:"Medlemsregistret är offentligt enligt lag och styrelsen har därför skyldighet att skicka över uppgifterna.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Landstinget söker medlemskap
Landstinget har köpt en lägenhet i föreningen. Anledningen är att Landstinget har behov att ordna boende för familjer som har missbruksproblem. Styrelsen i föreningen Brf. Fina Huset Nr.1 slår bakut och vill avslå Landstingets ansökan om medlemskap i föreningen.
Answers

I stadgarna står det att juridiska personer inte kan bli medlemmar i föreningen. Styrelsen kan därför neka medlemskap i föreningen och köpet därmed får gå åter.

I lagen är kommuner och Landsting undantagna. Stadgarna gäller inte i den delen vad gäller landstinget. Föreningen kan därför inte neka medlemskap.|| 2 kap.4§ BRL stadgas att kommuner och landsting är undantagna och specialbehandlade. Detta är av sociala skäl. Föreningen har därför ingen möjlighet att i det aktuella fallet neka medlemskap.


Array
(
  [1] => I stadgarna står det att juridiska personer inte kan bli medlemmar i föreningen. Styrelsen kan därför neka medlemskap i föreningen och köpet därmed får gå åter.
  [2] => I lagen är kommuner och Landsting undantagna. Stadgarna gäller inte i den delen vad gäller landstinget. Föreningen kan därför inte neka medlemskap.|| 2 kap.4§ BRL stadgas att kommuner och landsting är undantagna och specialbehandlade. Detta är av sociala skäl. Föreningen har därför ingen möjlighet att i det aktuella fallet neka medlemskap.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
2
a:3:{i:1;s:170:"I stadgarna står det att juridiska personer inte kan bli medlemmar i föreningen. Styrelsen kan därför neka medlemskap i föreningen och köpet därmed får gå åter.";i:2;s:357:"I lagen är kommuner och Landsting undantagna. Stadgarna gäller inte i den delen vad gäller landstinget. Föreningen kan därför inte neka medlemskap.|| 2 kap.4§ BRL stadgas att kommuner och landsting är undantagna och specialbehandlade. Detta är av sociala skäl. Föreningen har därför ingen möjlighet att i det aktuella fallet neka medlemskap.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Medlem köper ytterligare en lägenhet
Göran som har en liten 1:a är redan medlem i föreningen. Hans granne Torsten har nu sålt sin bostadsrätt en 2:a till Göran som har behov av båda lägenheterna då han just ärvt en massa möbler. Vad behöver göras rent formellt?
Answers

Göran måste formellt ansöka hos styrelsen och begära styrelsens godkännande avseende förvärvet av den större lägenheten.

Göran är redan medlem och behöver därför inte något beslut från styrelsen utan det räcker med att Göran underrätta styrelsen om förvärvet.||Överlåtelse mellan medlemmar kräver inte att styrelsen skall ta ställning till medlemskap eller förvärvet i sig.


Array
(
  [1] => Göran måste formellt ansöka hos styrelsen och begära styrelsens godkännande avseende förvärvet av den större lägenheten.
  [2] => Göran är redan medlem och behöver därför inte något beslut från styrelsen utan det räcker med att Göran underrätta styrelsen om förvärvet.||Överlåtelse mellan medlemmar kräver inte att styrelsen skall ta ställning till medlemskap eller förvärvet i sig.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
2
a:3:{i:1;s:129:"Göran måste formellt ansöka hos styrelsen och begära styrelsens godkännande avseende förvärvet av den större lägenheten.";i:2;s:270:"Göran är redan medlem och behöver därför inte något beslut från styrelsen utan det räcker med att Göran underrätta styrelsen om förvärvet.||Överlåtelse mellan medlemmar kräver inte att styrelsen skall ta ställning till medlemskap eller förvärvet i sig.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Juridisk person ansöker om medlemskap
Företaget Dataservice AB har köpt en bostadslägenhet i föreningen och ansöker om att styrelsen ska godkänna företaget som medlem i föreningen. Styrelsen nekar och företaget avser att överklaga. Hur är rättsläget för föreningen?
Answers

Dataservice har rätt att överklaga och får sin sak prövad i Hyresnämnden.

Juridiska personer har ingen rätt att överklaga styrelsebeslut där sådan sökande nekas medlemskap med anledning av vanligt köp av bostadslägenhet.|| Med stöd 2 kap.4§ BRL av ska ett sådant överklagande avvisas. Juridisk person har då det gäller bostadslägenhet inte rätt att överklaga. Skulle frågan istället gällt fritidsbostad eller lokal medger lagstiftningen att en juridisk person kan överklaga styrelsens nekande beslut om medlemskap.


Array
(
  [1] => Dataservice har rätt att överklaga och får sin sak prövad i Hyresnämnden.
  [2] => Juridiska personer har ingen rätt att överklaga styrelsebeslut där sådan sökande nekas medlemskap med anledning av vanligt köp av bostadslägenhet.|| Med stöd 2 kap.4§ BRL av ska ett sådant överklagande avvisas. Juridisk person har då det gäller bostadslägenhet inte rätt att överklaga. Skulle frågan istället gällt fritidsbostad eller lokal medger lagstiftningen att en juridisk person kan överklaga styrelsens nekande beslut om medlemskap.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
2
a:3:{i:1;s:78:"Dataservice har rätt att överklaga och får sin sak prövad i Hyresnämnden.";i:2;s:460:"Juridiska personer har ingen rätt att överklaga styrelsebeslut där sådan sökande nekas medlemskap med anledning av vanligt köp av bostadslägenhet.|| Med stöd 2 kap.4§ BRL av ska ett sådant överklagande avvisas. Juridisk person har då det gäller bostadslägenhet inte rätt att överklaga. Skulle frågan istället gällt fritidsbostad eller lokal medger lagstiftningen att en juridisk person kan överklaga styrelsens nekande beslut om medlemskap.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Påminnelse eller ej om årsavgift
Ordföranden Staffan Stenhård stämmer å föreningens vägnar i augusti medlemmen Eva Seg som inte betalat årsavgiften(hyran) för juni månad. Stämningen lämnas in utan att Eva först fått någon påminnelse. Föreningen kräver betalning avseende årsavgiften för juni månad samt rättegångskostnad 5 000 kr. Är föreningens agerande formellt sett korrekt och skall bifallas?
Answers

Ja, Eva är skyldig att betala såväl förfallen årsavgift som rättegångskostnaden.|| Förfallna avgifter måste betalas utan särskilda krav. En förening kan således stämma omgående utan särskild påminnelse och då även få ersättning för kostnaden.

Nej, Eva har inte fått någon påminnelse om förfallen avgift. Hon är därför inte ansvarig för rättegångskostnaden som varit helt onödig.


Array
(
  [1] => Ja, Eva är skyldig att betala såväl förfallen årsavgift som rättegångskostnaden.|| Förfallna avgifter måste betalas utan särskilda krav. En förening kan således stämma omgående utan särskild påminnelse och då även få ersättning för kostnaden.
  [2] => Nej, Eva har inte fått någon påminnelse om förfallen avgift. Hon är därför inte ansvarig för rättegångskostnaden som varit helt onödig.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
1
a:3:{i:1;s:263:"Ja, Eva är skyldig att betala såväl förfallen årsavgift som rättegångskostnaden.|| Förfallna avgifter måste betalas utan särskilda krav. En förening kan således stämma omgående utan särskild påminnelse och då även få ersättning för kostnaden.";i:2;s:148:"Nej, Eva har inte fått någon påminnelse om förfallen avgift. Hon är därför inte ansvarig för rättegångskostnaden som varit helt onödig.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Föreningens ansvar för öppen spis
Fastigheten Kronkvarnen 3 byggdes i slutet på 1800 talet. Som resultat av en anmärkning från sotaren beslutar stämman 2009 att medlemmarna själva skall antingen låta täta eller plombera rökkanalerna till de öppna spisarna. Medlemmen Victor Smart som är jurist anser att det är föreningen som är ansvarig för att eldstäderna fungerar som avsett, även om fastigheten har centralvärme. Vad gäller?
Answers

Ansvaret för underhåll av rökkanalerna ligger på föreningen som därför som konsekvens är skyldig att se till att de öppna spisarna går att använda.

Föreningen har uppfyllt sin skyldighet genom att besluta om plombering eller tätning.|| Med hänsyn till att fastigheten numera har centralvärme ärde öppna spisarna inte nödvändiga för att hålla fastigheten med normal värme. Föreningen kan inte vara ansvarig för att se till att eldningsfunktionen fungerar på samma sätt som när huset byggdes mer än 100 år sedan.


Array
(
  [1] => Ansvaret för underhåll av rökkanalerna ligger på föreningen som därför som konsekvens är skyldig att se till att de öppna spisarna går att använda.
  [2] => Föreningen har uppfyllt sin skyldighet genom att besluta om plombering eller tätning.|| Med hänsyn till att fastigheten numera har centralvärme ärde öppna spisarna inte nödvändiga för att hålla fastigheten med normal värme. Föreningen kan inte vara ansvarig för att se till att eldningsfunktionen fungerar på samma sätt som när huset byggdes mer än 100 år sedan.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
2
a:3:{i:1;s:158:"Ansvaret för underhåll av rökkanalerna ligger på föreningen som därför som konsekvens är skyldig att se till att de öppna spisarna går att använda.";i:2;s:381:"Föreningen har uppfyllt sin skyldighet genom att besluta om plombering eller tätning.|| Med hänsyn till att fastigheten numera har centralvärme ärde öppna spisarna inte nödvändiga för att hålla fastigheten med normal värme. Föreningen kan inte vara ansvarig för att se till att eldningsfunktionen fungerar på samma sätt som när huset byggdes mer än 100 år sedan.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Fel i köpekontrakt
Eva köper en bostadsrätt från Lars. Han har tidigare köpt lägenheten och flyttat in med sin flickvän och de har på så sätt blivit ”sambos”. Relationen är numera spänd och det är därför som Lars beslutat att snabbt sälja bostadsrätten. Lars går dock i personlig konkurs strax efter det att Eva köpt och betalat lägenheten. Konkursförvaltaren upptäcker att priset i köpekontraktet inte är angivet, samt att Lars sambo Ulrika inte gett sitt godkännande till försäljningen, dvs. att avtalet inte är giltigt enligt BRL. Konkursförvaltaren vill därför återvinna lägenheten till konkursboet. Eva står nu utan lägenhet men med stora skulder som hon tagit för att köpa lägenheten. Lars har tagit pengarna och flyttat till Sydamerika så kan Eva kan inte få tillbaka köpeskillingen. Eva vänder sig till föreningen för att få ersättning för att hon ”blivit av” med bostadsrätten. Vad gäller?
Answers

Föreningen, dvs. styrelsen är ansvarig då styrelsen missat att påpeka formfelen i köpe-handlingen när de accepterade Eva som medlem.

Eva får stå sitt kast. Köparen och säljaren har själva det fulla ansvaret för att se till att de i lagen uppställda formkraven är uppfyllda.|| Ett köpekontrakt måste för att vara giltigt innehålla uppgift om, lägenhetens beteckning, det avtalade priset, undertecknade av parterna. Är bostaden gemensam för ett gift par, sambos, eller registrerad partner skall den andra partnern också skriftligt godkänna köpekontraktet. Köpeavtalet behöver inte bevittnas. Strikt juridiskt så har föreningen inget ansvar för formfel i kontraktet, men lämpligen bör styrelsen påpeka om eventuellt materiellt fel upptäcks.


Array
(
  [1] => Föreningen, dvs. styrelsen är ansvarig då styrelsen missat att påpeka formfelen i köpe-handlingen när de accepterade Eva som medlem.
  [2] => Eva får stå sitt kast. Köparen och säljaren har själva det fulla ansvaret för att se till att de i lagen uppställda formkraven är uppfyllda.|| Ett köpekontrakt måste för att vara giltigt innehålla uppgift om, lägenhetens beteckning, det avtalade priset, undertecknade av parterna. Är bostaden gemensam för ett gift par, sambos, eller registrerad partner skall den andra partnern också skriftligt godkänna köpekontraktet. Köpeavtalet behöver inte bevittnas. Strikt juridiskt så har föreningen inget ansvar för formfel i kontraktet, men lämpligen bör styrelsen påpeka om eventuellt materiellt fel upptäcks.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
2
a:3:{i:1;s:138:"Föreningen, dvs. styrelsen är ansvarig då styrelsen missat att påpeka formfelen i köpe-handlingen när de accepterade Eva som medlem.";i:2;s:632:"Eva får stå sitt kast. Köparen och säljaren har själva det fulla ansvaret för att se till att de i lagen uppställda formkraven är uppfyllda.|| Ett köpekontrakt måste för att vara giltigt innehålla uppgift om, lägenhetens beteckning, det avtalade priset, undertecknade av parterna. Är bostaden gemensam för ett gift par, sambos, eller registrerad partner skall den andra partnern också skriftligt godkänna köpekontraktet. Köpeavtalet behöver inte bevittnas. Strikt juridiskt så har föreningen inget ansvar för formfel i kontraktet, men lämpligen bör styrelsen påpeka om eventuellt materiellt fel upptäcks.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Kortare byte av lägenhet
Nils har en underbar bostadsrätt på fina gatan. Då lägenheten är stor och exklusiv vill Nils byta lägenheten under 6 månader med en fransk familj som har en motsvarande lägenhet i Nice. Måste Nils begära tillstånd från styrelsen?
Answers

Behövs inte. Nils upplåter lägenheten utan ekonomisk ersättning och under kortare period. Förfarandet kan därför inte anses vara andrahandsuthyrning i BRL mening

Avgörande för frågan om andrahandsuthyrning eller inte är inte om ersättning erhålls eller inte. Själva omständigheten att lägenheten upplåts för brukande konstituerar ett förhållande som är att jämställa med andrahandsuthyrning och därför krävs tillstånd.|| Då icke medlem fullt ut kommer att använda lägenheten och bostadsrättshavaren inte har tillgång till och full uppsikt över lägenheten så inträder som sagt ett förhållande som motsvarar en uthyrning i andra hand.


Array
(
  [1] => Behövs inte. Nils upplåter lägenheten utan ekonomisk ersättning och under kortare period. Förfarandet kan därför inte anses vara andrahandsuthyrning i BRL mening
  [2] => Avgörande för frågan om andrahandsuthyrning eller inte är inte om ersättning erhålls eller inte. Själva omständigheten att lägenheten upplåts för brukande konstituerar ett förhållande som är att jämställa med andrahandsuthyrning och därför krävs tillstånd.|| Då icke medlem fullt ut kommer att använda lägenheten och bostadsrättshavaren inte har tillgång till och full uppsikt över lägenheten så inträder som sagt ett förhållande som motsvarar en uthyrning i andra hand.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
2
a:3:{i:1;s:169:"Behövs inte. Nils upplåter lägenheten utan ekonomisk ersättning och under kortare period. Förfarandet kan därför inte anses vara andrahandsuthyrning i BRL mening";i:2;s:501:"Avgörande för frågan om andrahandsuthyrning eller inte är inte om ersättning erhålls eller inte. Själva omständigheten att lägenheten upplåts för brukande konstituerar ett förhållande som är att jämställa med andrahandsuthyrning och därför krävs tillstånd.|| Då icke medlem fullt ut kommer att använda lägenheten och bostadsrättshavaren inte har tillgång till och full uppsikt över lägenheten så inträder som sagt ett förhållande som motsvarar en uthyrning i andra hand.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Delegation av beslut om medlemsansökan
Föreningen Brf. Akadem 1 är ägare av två fastigheter med totalt 120 bostadsrätter. Flertalet lägenheter är mindre med ett eller två rum och kök. Många medlemmar är relativt unga och omsättningen av lägenheter är därför ovanligt stor. Styrelsen har haft problem med att i rimlig tid hinna med alla ansökningar om medlemskap. För att minska den administrativa börndan och handläggningstiden har rätten att godkänna medlemsansökningar i samband med överlåtelser delegerats till ordföranden. Under sommaren har ordföranden godkänt en ansökan från Hans Carlsson, även känd som partiledare för partiet Nazi, ett extremt antidemokratiskt och våldsbenäget parti på högerkanten. När ordföranden föredrar och informerar om beslutet vid styrelsemötet i september väcker det starka känslor och uppror i hela övriga styrelsen som absolut vägrar acceptera Hans Carlsson som medlem i föreningen. Vad gäller?
Answers

Föreningen har möjlighet att anföra objektiva skäl som Hans Carlssons bristande ekonomi som skäl att inte acceptera honom som medlem i föreningen.

Styrelsen har delegerat rätten att besluta om medlemsansökningar till ordföranden. Någon möjlighet för styrelsen att överpröva och riva upp tagna beslut finns inte.|| Ordföranden skall anmäla till styrelsen de ansökningar som han beviljat eller avslagit. Någon juridisk möjlighet för styrelsens majoritet att underkänna beslut som tagit på delegation finns inte, utan dessa blir gällande mot den/de sökande.


Array
(
  [1] => Föreningen har möjlighet att anföra objektiva skäl som Hans Carlssons bristande ekonomi som skäl att inte acceptera honom som medlem i föreningen.
  [2] => Styrelsen har delegerat rätten att besluta om medlemsansökningar till ordföranden. Någon möjlighet för styrelsen att överpröva och riva upp tagna beslut finns inte.|| Ordföranden skall anmäla till styrelsen de ansökningar som han beviljat eller avslagit. Någon juridisk möjlighet för styrelsens majoritet att underkänna beslut som tagit på delegation finns inte, utan dessa blir gällande mot den/de sökande.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
2
a:3:{i:1;s:152:"Föreningen har möjlighet att anföra objektiva skäl som Hans Carlssons bristande ekonomi som skäl att inte acceptera honom som medlem i föreningen.";i:2;s:426:"Styrelsen har delegerat rätten att besluta om medlemsansökningar till ordföranden. Någon möjlighet för styrelsen att överpröva och riva upp tagna beslut finns inte.|| Ordföranden skall anmäla till styrelsen de ansökningar som han beviljat eller avslagit. Någon juridisk möjlighet för styrelsens majoritet att underkänna beslut som tagit på delegation finns inte, utan dessa blir gällande mot den/de sökande.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Medlemsansökan från person som är känd för att vara störande
Rosa är ensamstående med fem barn i åldern 1-7 år. Rosa har förekommit vid flera tillfällen i lokalpressen som följt Rosas långvarig konflikt med sina grannar och fastighetsvärden i den kommunala hyresfastighet som Rosa bor i. Konflikten beror på att grannarna anser sig väldigt störda av Rosas barn som ständigt och jämt springer och hoppar på golvet och rent allmänt för ett väldigt oväsen. Detta sakernas ting gäller såväl i lägenheten som i trapphuset och på gården. Fastighetsägaren har försökt att medla, men utan framgång. Rosa har hela tiden varit oförstående och menat att hennes barn är som barn är mest i den åldern, lekfulla. Rosa som kommer från Rumänien menar att grannarnas negativa inställning mer bottnar i fördomar kopplat till hennes etniska ursprung och traditioner. Rosa har nu tröttnat på situationen och bestämt sig för att köpa en bostadsrätt och ansöka om medlemskap i Brf.Tallbacken 3. Ordföranden är nyhetschef på lokaltidningen och känner väl till Rosa. Han ställer sig därför negativ till ansökan och försöker få styrelsen med sig för ett avslag. Som skäl för att inte vilja medge medlemskap anförs på styrelsemötet att Rosa gjort sig skyldig till regelbundna störningar i det tidigare boendet och att det finns anledning anta att så också kommer att bli fallet om hon blir medlem i föreningen. Vad gäller?
Answers

Hon kan inte nekas medlemskap. De störningar som tidigare varit aktuella kan visserligen varit påtagliga och mycket ”jobbiga” för grannarna,men högljudda barn är något som man som boende ett flerfamiljshus tvingas leva med. || Bostadsrättsföreningar utgör inget undantag i detta avseende. Rättspraxis är att boende tvingas acceptera denna typ av ”vardagliga” störningar.

Rosa kan nekas medlemskap på den grunden att hon objektivt sett under långtid gjort sig skyldig till omfattande störningar genom att inte ha kontroll över sina högljudda barn.


Array
(
  [1] => Hon kan inte nekas medlemskap. De störningar som tidigare varit aktuella kan visserligen varit påtagliga och mycket ”jobbiga” för grannarna,men högljudda barn är något som man som boende ett flerfamiljshus tvingas leva med. || Bostadsrättsföreningar utgör inget undantag i detta avseende. Rättspraxis är att boende tvingas acceptera denna typ av ”vardagliga” störningar.
  [2] => Rosa kan nekas medlemskap på den grunden att hon objektivt sett under långtid gjort sig skyldig till omfattande störningar genom att inte ha kontroll över sina högljudda barn.
  [3] => Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.
)
1
a:3:{i:1;s:391:"Hon kan inte nekas medlemskap. De störningar som tidigare varit aktuella kan visserligen varit påtagliga och mycket ”jobbiga” för grannarna,men högljudda barn är något som man som boende ett flerfamiljshus tvingas leva med. || Bostadsrättsföreningar utgör inget undantag i detta avseende. Rättspraxis är att boende tvingas acceptera denna typ av ”vardagliga” störningar.";i:2;s:180:"Rosa kan nekas medlemskap på den grunden att hon objektivt sett under långtid gjort sig skyldig till omfattande störningar genom att inte ha kontroll över sina högljudda barn.";i:3;s:421:"Uppgifterna är i och för sig offentliga om någon begär att få se registret, men någon laglig skyldighet att skicka utdrag finns inte. Banken har dock rätt att själva komma till föreningen om de så önskar och titta i medlemsregistret.|| 9 kap.9 § BRL kan inte föreningen neka någon som önskar se medlemsförteckningen. Föreningen ska hålla den tillgänglig, men behöver inte skicka ut sådan information.";}Question
Föreningskrav avseende bostadsrättstillägg i hemförsäkringen
Det ringer på dörren och när Du öppnar så är det ordföranden i föreningen som undrar varför styrelsen inte fått in den skriftliga bekräftelsen på att du tecknat det så kallade bostadsrätts-tillägget i din hemförsäkring. Du är sedan två månader inflyttad och godkänd som medlem. I stadgarna finns en bestämmelse att medlemmarna skall ha sådant försäkringsskydd. Du svarar att orsaken är att du inte vill betala mer utan det får räcka med själva hem- försäkringen. Premierna är nog höga ändå. Ordföranden blir då rasande och meddelar att svaret är ett flagrant brott mot det ansvar som gäller för medlemmarna och att styrelsen därför kommer se till att bostadsrätten förverkas och att du kommer tvingas flytta. Vad gäller om Du inte ändrar dig?
Answers

Du kan fortsätta att sova lugnt. Det kan inte bli tal om ett förverkande. Föreningen har trots vad som står i stadgarna ingen laglig rätt att kräva att du skall teckna tilläggsförsäkringen.Det är upp till dig att bestämma vilket försäkringsskydd, om något alls, som är lämpligt. || Man kan tycka att försäkringsfrågan borde kunna vara ett legitimt krav från föreningen, särskilt om medlemmarna har beslutat om saken och fört in kravet i stadgarna. Så är det emellertid inte. Ingen har laglig rätt att tvinga dig i denna del. Självklart är en s.k. tilläggs-försäkring att rekommendera. Att inte ha en sådan är att ta en mycket stor ekonomisk risk. Vid tex. vattenskada kan den totala kostnaden i värsta fall uppgå till flera hundra tusen kronor som du i så fall personligen kan bli betalningsansvarig för.

Föreningen har som legitim skyddsåtgärd för fastigheten fört in försäkringskravet i stadgarna.Ordföranden har därför rätt när han säger att saken är viktig och att din vägran kan leda till att lägenheten förverkas.

Styrelsen har ett förvaltningsansvar där försäkringsskyddet ingår som en mycket viktig del. Föreningen har därför laglig rätt, även om inget stod i stadgarna, att ställa detta krav och att vägran att teckna försäkringen ger föreningen rätt att besluta om att förverka lägenheten.


Array
(
  [1] => Du kan fortsätta att sova lugnt. Det kan inte bli tal om ett förverkande. Föreningen har trots vad som står i stadgarna ingen laglig rätt att kräva att du skall teckna tilläggsförsäkringen.Det är upp till dig att bestämma vilket försäkringsskydd, om något alls, som är lämpligt. || Man kan tycka att försäkringsfrågan borde kunna vara ett legitimt krav från föreningen, särskilt om medlemmarna har beslutat om saken och fört in kravet i stadgarna. Så är det emellertid inte. Ingen har laglig rätt att tvinga dig i denna del. Självklart är en s.k. tilläggs-försäkring att rekommendera. Att inte ha en sådan är att ta en mycket stor ekonomisk risk. Vid tex. vattenskada kan den totala kostnaden i värsta fall uppgå till flera hundra tusen kronor som du i så fall personligen kan bli betalningsansvarig för.
  [2] => Föreningen har som legitim skyddsåtgärd för fastigheten fört in försäkringskravet i stadgarna.Ordföranden har därför rätt när han säger att saken är viktig och att din vägran kan leda till att lägenheten förverkas.
  [3] => Styrelsen har ett förvaltningsansvar där försäkringsskyddet ingår som en mycket viktig del. Föreningen har därför laglig rätt, även om inget stod i stadgarna, att ställa detta krav och att vägran att teckna försäkringen ger föreningen rätt att besluta om att förverka lägenheten.
)
1
a:3:{i:1;s:842:"Du kan fortsätta att sova lugnt. Det kan inte bli tal om ett förverkande. Föreningen har trots vad som står i stadgarna ingen laglig rätt att kräva att du skall teckna tilläggsförsäkringen.Det är upp till dig att bestämma vilket försäkringsskydd, om något alls, som är lämpligt. || Man kan tycka att försäkringsfrågan borde kunna vara ett legitimt krav från föreningen, särskilt om medlemmarna har beslutat om saken och fört in kravet i stadgarna. Så är det emellertid inte. Ingen har laglig rätt att tvinga dig i denna del. Självklart är en s.k. tilläggs-försäkring att rekommendera. Att inte ha en sådan är att ta en mycket stor ekonomisk risk. Vid tex. vattenskada kan den totala kostnaden i värsta fall uppgå till flera hundra tusen kronor som du i så fall personligen kan bli betalningsansvarig för.";i:2;s:231:"Föreningen har som legitim skyddsåtgärd för fastigheten fört in försäkringskravet i stadgarna.Ordföranden har därför rätt när han säger att saken är viktig och att din vägran kan leda till att lägenheten förverkas.";i:3;s:297:"Styrelsen har ett förvaltningsansvar där försäkringsskyddet ingår som en mycket viktig del. Föreningen har därför laglig rätt, även om inget stod i stadgarna, att ställa detta krav och att vägran att teckna försäkringen ger föreningen rätt att besluta om att förverka lägenheten.";}Question
Rätten till kompensation vid renovering i fastigheten.
Anderssons på plan 4 är upprörda över att den badrumsrenovering som föreningen gjort i deras lägenhet i samband med en stamrenovering tagit hela 3 veckor. Familjen Andersson som består av föräldrar med 3 barn har tillsammans med andra medlemmar tvingats att dela på toalett och bad i källaren. Anderssons har klagat hela tiden på den ”sovjetiska modellen” som mentalt outhärdlig. Andersson kräver nu av styrelsen att styrelsen skall kompensera dem genom att sätta ner ”hyran” dvs. årsavgiften. Hur skall styrelsen förhålla sig till kravet?
Answers

Det praktiska besväret är i och för sig tråkigt men något som medlemmar normalt får tåla.Föreningen skall därför avvisa kravet från Anderssons då det inte har något lagligt stöd.|| Medlem kan emellertid i särskilda fall få nedsättning av årsavgiften på grund av hinder och men i nyttjanderätten till bostadsrätten. Skall detta vara möjligt så förutsätter det dock att föreningen har varit vårdslös eller kan anses varit försumlig. Har tex. en badrumsrenoveringen arbetsmässigt fortlöpt något så när normalt kan föreningen, trots eventuella vardagliga olägenheter, inte bli skyldig att sätta ner årsavgiften. Möjligen kan betydande tidsfördröjning vid renovering utgöra legitim grund för nedsättningskrav.

Enligt gällande lagstiftning så är medlem berättigad till nedsättning av årsavgiften om boendet begränsas genom åtgärder från föreningens sida. Styrelsen skall därför acceptera kravet och besluta om nedsättning i enlighet med den praxis som gäller inom hyresområdet.


Array
(
  [1] => Det praktiska besväret är i och för sig tråkigt men något som medlemmar normalt får tåla.Föreningen skall därför avvisa kravet från Anderssons då det inte har något lagligt stöd.|| Medlem kan emellertid i särskilda fall få nedsättning av årsavgiften på grund av hinder och men i nyttjanderätten till bostadsrätten. Skall detta vara möjligt så förutsätter det dock att föreningen har varit vårdslös eller kan anses varit försumlig. Har tex. en badrumsrenoveringen arbetsmässigt fortlöpt något så när normalt kan föreningen, trots eventuella vardagliga olägenheter, inte bli skyldig att sätta ner årsavgiften. Möjligen kan betydande tidsfördröjning vid renovering utgöra legitim grund för nedsättningskrav.
  [2] => Enligt gällande lagstiftning så är medlem berättigad till nedsättning av årsavgiften om boendet begränsas genom åtgärder från föreningens sida. Styrelsen skall därför acceptera kravet och besluta om nedsättning i enlighet med den praxis som gäller inom hyresområdet.
  [3] => Styrelsen har ett förvaltningsansvar där försäkringsskyddet ingår som en mycket viktig del. Föreningen har därför laglig rätt, även om inget stod i stadgarna, att ställa detta krav och att vägran att teckna försäkringen ger föreningen rätt att besluta om att förverka lägenheten.
)
1
a:3:{i:1;s:749:"Det praktiska besväret är i och för sig tråkigt men något som medlemmar normalt får tåla.Föreningen skall därför avvisa kravet från Anderssons då det inte har något lagligt stöd.|| Medlem kan emellertid i särskilda fall få nedsättning av årsavgiften på grund av hinder och men i nyttjanderätten till bostadsrätten. Skall detta vara möjligt så förutsätter det dock att föreningen har varit vårdslös eller kan anses varit försumlig. Har tex. en badrumsrenoveringen arbetsmässigt fortlöpt något så när normalt kan föreningen, trots eventuella vardagliga olägenheter, inte bli skyldig att sätta ner årsavgiften. Möjligen kan betydande tidsfördröjning vid renovering utgöra legitim grund för nedsättningskrav.";i:2;s:282:"Enligt gällande lagstiftning så är medlem berättigad till nedsättning av årsavgiften om boendet begränsas genom åtgärder från föreningens sida. Styrelsen skall därför acceptera kravet och besluta om nedsättning i enlighet med den praxis som gäller inom hyresområdet.";i:3;s:297:"Styrelsen har ett förvaltningsansvar där försäkringsskyddet ingår som en mycket viktig del. Föreningen har därför laglig rätt, även om inget stod i stadgarna, att ställa detta krav och att vägran att teckna försäkringen ger föreningen rätt att besluta om att förverka lägenheten.";}Question
Ansökan om medlemskap från våldsbenägen person
Hans Hård är dömd för en rad olika våldsbrott. Senaste brottet skedde för fem år sedan då han dömdes till fängelse fyra månader för grov misshandel. Mot denna bakgrund känner styrelsen att det finns anledning tro att han i sitt våldsutövande kan visa hänsynslöshet och råhet. Föreningen känner därför oro och rädsla inför utsikten att få en medlem som uppenbarligen inte kan kontrollera sin aggressivitet och inte är främmande för livsfarligt övervåld mot medmänniskor. Styrelsen vill med hänvisning härtill neka Hård medlemskap i föreningen. Hård menar att han sonat sina brott och att han nu är en annan mer mogen människa. Han har haft annat boende under flera år utan att någon har klagat. Vad är styrelsens möjligheter?
Answers

Vid ansökan om medlemskap ingår i lagstiftningen personliga kvalifikationer som en bedömningsgrund som styrelsen har att överväga. Hård har tidigare återfallit i brott flera gånger och vid samtliga tillfällen har det rört sig om våldsbrott. Styrelsens oro är befogad och utgör sådan grund att medlemskap kan nekas.

Hård är visserligen visat sig vara våldsbenägen, men det har inte inträffat något under senare år. Föreningens oro måste ses som överdriven. Hårds bakgrund är inte av sådant slag att han på basis av bristande personliga kvalifikationer skall nekas medlemskap.|| Enligt 2 kap. 3 § bostadsrättslagen får den som en bostadsrätt har övergått till inte vägras inträde i föreningen om de villkor for medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.Vid tillkomsten av denna paragraf (se lagutskottet LU 1971:9 s. 49) underströks att möjligheterna att vägra medlemskap på grund av bristande personliga kvalifikationer borde utnyttjas med stor varsamhet. Det innebär att i rättspraxis har liknande fall bedömts inte vara tillräckliga skäl för att neka medlemskap.


Array
(
  [1] => Vid ansökan om medlemskap ingår i lagstiftningen personliga kvalifikationer som en bedömningsgrund som styrelsen har att överväga. Hård har tidigare återfallit i brott flera gånger och vid samtliga tillfällen har det rört sig om våldsbrott. Styrelsens oro är befogad och utgör sådan grund att medlemskap kan nekas.
  [2] => Hård är visserligen visat sig vara våldsbenägen, men det har inte inträffat något under senare år. Föreningens oro måste ses som överdriven. Hårds bakgrund är inte av sådant slag att han på basis av bristande personliga kvalifikationer skall nekas medlemskap.|| Enligt 2 kap. 3 § bostadsrättslagen får den som en bostadsrätt har övergått till inte vägras inträde i föreningen om de villkor for medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.Vid tillkomsten av denna paragraf (se lagutskottet LU 1971:9 s. 49) underströks att möjligheterna att vägra medlemskap på grund av bristande personliga kvalifikationer borde utnyttjas med stor varsamhet. Det innebär att i rättspraxis har liknande fall bedömts inte vara tillräckliga skäl för att neka medlemskap.
  [3] => Styrelsen har ett förvaltningsansvar där försäkringsskyddet ingår som en mycket viktig del. Föreningen har därför laglig rätt, även om inget stod i stadgarna, att ställa detta krav och att vägran att teckna försäkringen ger föreningen rätt att besluta om att förverka lägenheten.
)
2
a:3:{i:1;s:328:"Vid ansökan om medlemskap ingår i lagstiftningen personliga kvalifikationer som en bedömningsgrund som styrelsen har att överväga. Hård har tidigare återfallit i brott flera gånger och vid samtliga tillfällen har det rört sig om våldsbrott. Styrelsens oro är befogad och utgör sådan grund att medlemskap kan nekas.";i:2;s:859:"Hård är visserligen visat sig vara våldsbenägen, men det har inte inträffat något under senare år. Föreningens oro måste ses som överdriven. Hårds bakgrund är inte av sådant slag att han på basis av bristande personliga kvalifikationer skall nekas medlemskap.|| Enligt 2 kap. 3 § bostadsrättslagen får den som en bostadsrätt har övergått till inte vägras inträde i föreningen om de villkor for medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.Vid tillkomsten av denna paragraf (se lagutskottet LU 1971:9 s. 49) underströks att möjligheterna att vägra medlemskap på grund av bristande personliga kvalifikationer borde utnyttjas med stor varsamhet. Det innebär att i rättspraxis har liknande fall bedömts inte vara tillräckliga skäl för att neka medlemskap.";i:3;s:297:"Styrelsen har ett förvaltningsansvar där försäkringsskyddet ingår som en mycket viktig del. Föreningen har därför laglig rätt, även om inget stod i stadgarna, att ställa detta krav och att vägran att teckna försäkringen ger föreningen rätt att besluta om att förverka lägenheten.";}Question
Ny ägare genom exekutiv auktion
Som följd av att Peter Slösare gått i personlig konkurs har lägenheten på 1 tr. sålts av kronofogden. Köpare är Marco Hård som ägare till Säker Finans AB. Blixt har tidigare flera domar på sig, dels för narkotikabrott, dels ekonomisk brottslighet. Blixt flyttar in och säger att köpet är giltigt trots att föreningen inte har godkänt honom. Styrelsen och flera andra föreningsmedlemmar känner sig rädda för Hård som är notoriskt känd från tidningarna. Vad kan styrelsen göra?
Answers

Bara att göra som Hård säger och acceptera de facto situationen. Lagstiftningen gör undantag när det gäller förvärv vid exekutiv auktion eller tvångsförsäljning. I dessa fall krävs inte styrelsens godkännande för att köp skall vara gällande.

Visserligen gör lagstiftningen undantag för förvärv genom exekutiv auktion, men det finns en juridisk utväg för styrelsen. Enligt lagstiftningen kan föreningen vägra medlemskap, men då tvingas förening att överta lägenheten genom att köpa ut förvärvaren. Ersättningen skall då vara skälig ersättning vilket enligt praxis motsvarar det belopp som köparen betalat vid auktionen.|| Köpet är i och för sig giltigt utan att föreningen först godkänt köparen som medlem. I Bostadsrättslagen 6 kap §5 ges dock föreningen möjlighet att lägga hinder i vägen på så sätt att förening enligt denna paragraf äger rätt att om man vägrar medlemskap att köpa ut förvärvaren. Frågan är hur ersättningsbeloppet skall bestämmas. I lagtexten anges ”skälig ersättning”, vilket kan motsvara det belopp som betalats vid auktionstillfället.

Föreningen kan neka medlemskap och köpa ut köparen och betala skälig ersättning vilket enligt lag innebär det belopp som köparen betalat vid auktionen plus 10 procent som kompensation för det påtvingade utköpet.


Array
(
  [1] => Bara att göra som Hård säger och acceptera de facto situationen. Lagstiftningen gör undantag när det gäller förvärv vid exekutiv auktion eller tvångsförsäljning. I dessa fall krävs inte styrelsens godkännande för att köp skall vara gällande.
  [2] => Visserligen gör lagstiftningen undantag för förvärv genom exekutiv auktion, men det finns en juridisk utväg för styrelsen. Enligt lagstiftningen kan föreningen vägra medlemskap, men då tvingas förening att överta lägenheten genom att köpa ut förvärvaren. Ersättningen skall då vara skälig ersättning vilket enligt praxis motsvarar det belopp som köparen betalat vid auktionen.|| Köpet är i och för sig giltigt utan att föreningen först godkänt köparen som medlem. I Bostadsrättslagen 6 kap §5 ges dock föreningen möjlighet att lägga hinder i vägen på så sätt att förening enligt denna paragraf äger rätt att om man vägrar medlemskap att köpa ut förvärvaren. Frågan är hur ersättningsbeloppet skall bestämmas. I lagtexten anges ”skälig ersättning”, vilket kan motsvara det belopp som betalats vid auktionstillfället.
  [3] => Föreningen kan neka medlemskap och köpa ut köparen och betala skälig ersättning vilket enligt lag innebär det belopp som köparen betalat vid auktionen plus 10 procent som kompensation för det påtvingade utköpet.
)
2
a:3:{i:1;s:257:"Bara att göra som Hård säger och acceptera de facto situationen. Lagstiftningen gör undantag när det gäller förvärv vid exekutiv auktion eller tvångsförsäljning. I dessa fall krävs inte styrelsens godkännande för att köp skall vara gällande.";i:2;s:871:"Visserligen gör lagstiftningen undantag för förvärv genom exekutiv auktion, men det finns en juridisk utväg för styrelsen. Enligt lagstiftningen kan föreningen vägra medlemskap, men då tvingas förening att överta lägenheten genom att köpa ut förvärvaren. Ersättningen skall då vara skälig ersättning vilket enligt praxis motsvarar det belopp som köparen betalat vid auktionen.|| Köpet är i och för sig giltigt utan att föreningen först godkänt köparen som medlem. I Bostadsrättslagen 6 kap §5 ges dock föreningen möjlighet att lägga hinder i vägen på så sätt att förening enligt denna paragraf äger rätt att om man vägrar medlemskap att köpa ut förvärvaren. Frågan är hur ersättningsbeloppet skall bestämmas. I lagtexten anges ”skälig ersättning”, vilket kan motsvara det belopp som betalats vid auktionstillfället.";i:3;s:221:"Föreningen kan neka medlemskap och köpa ut köparen och betala skälig ersättning vilket enligt lag innebär det belopp som köparen betalat vid auktionen plus 10 procent som kompensation för det påtvingade utköpet.";}Question
Rökande granne
Marie Solblad och hennes tre barn har problem med grannen Karl Kork som bor i lägenheten rakt under. Kork som är pensionerad och något dement kedjeröker. Fastigheten är gammal och röken letar sig upp genom golv och ventilationstrummor. Rökmängden är så pass omfattande att hela familjen Solblad mår dåligt. Solblad har talat med Kork, men röksuget är så kraftigt att Kork inte kan begränsa sin konsumtion. Solblad har också talat styrelsen som i sin tur talat med Kork. Kork har svarat att han tagit till sig saken och att det skall bli bättre, men sedan har fortsatt som vanligt. Vad skall Solblad och styrelsen göra för att få ändring så att hon och familjen inte längre besväras?
Answers

Hon kan begära att styrelsen skall bygga om ventilationssystemet för att försöka få bort röken.

Att kunna röka är något en demokratisk rättighet i Sverige. Föreningen kan inte besluta om rökförbud i lägenheterna. Rättpraxis är sådan att medlemmar får röka i sina lägenheter även om det får till följd att grannar får obehag av cigarettröken. Vill Solblad vara säker på att bli av med problemet får hon helt enkelt ta beslutet att sälja och flytta till i en annan fastighet.|| Att antigen behöva stå ut med besvären eller att själv flytta framstår kanske som orättvist, men så ser rättsläget ut. Skall föreningen processa mot Kork så är det nog bortslängda pengar då det inte är sannolikt att Kork efter en rättsprocess tvingas flytta. Vitesföreläggande hos kommunen innebär åläggande mot föreningen som fastighetsägare, men det hjälper ju inte saken framåt eftersom styrelsen inte kan få Kork att ändra sig. Ändra ventilationssystem kommer inte ändra grundproblemet. Denna typ av rök letar sig vidare i ett gammalt hus.

Genom anmälan till miljö-hälsovårdsnämnden få till stånd ett vitesföreläggande som är så pass högt att Kork blir tvungen att sluta eller kraftigt minska sitt rökande inomhus.

Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.


Array
(
  [1] => Hon kan begära att styrelsen skall bygga om ventilationssystemet för att försöka få bort röken.
  [2] => Att kunna röka är något en demokratisk rättighet i Sverige. Föreningen kan inte besluta om rökförbud i lägenheterna. Rättpraxis är sådan att medlemmar får röka i sina lägenheter även om det får till följd att grannar får obehag av cigarettröken. Vill Solblad vara säker på att bli av med problemet får hon helt enkelt ta beslutet att sälja och flytta till i en annan fastighet.|| Att antigen behöva stå ut med besvären eller att själv flytta framstår kanske som orättvist, men så ser rättsläget ut. Skall föreningen processa mot Kork så är det nog bortslängda pengar då det inte är sannolikt att Kork efter en rättsprocess tvingas flytta. Vitesföreläggande hos kommunen innebär åläggande mot föreningen som fastighetsägare, men det hjälper ju inte saken framåt eftersom styrelsen inte kan få Kork att ändra sig. Ändra ventilationssystem kommer inte ändra grundproblemet. Denna typ av rök letar sig vidare i ett gammalt hus.
  [3] => Genom anmälan till miljö-hälsovårdsnämnden få till stånd ett vitesföreläggande som är så pass högt att Kork blir tvungen att sluta eller kraftigt minska sitt rökande inomhus.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:101:"Hon kan begära att styrelsen skall bygga om ventilationssystemet för att försöka få bort röken.";i:2;s:976:"Att kunna röka är något en demokratisk rättighet i Sverige. Föreningen kan inte besluta om rökförbud i lägenheterna. Rättpraxis är sådan att medlemmar får röka i sina lägenheter även om det får till följd att grannar får obehag av cigarettröken. Vill Solblad vara säker på att bli av med problemet får hon helt enkelt ta beslutet att sälja och flytta till i en annan fastighet.|| Att antigen behöva stå ut med besvären eller att själv flytta framstår kanske som orättvist, men så ser rättsläget ut. Skall föreningen processa mot Kork så är det nog bortslängda pengar då det inte är sannolikt att Kork efter en rättsprocess tvingas flytta. Vitesföreläggande hos kommunen innebär åläggande mot föreningen som fastighetsägare, men det hjälper ju inte saken framåt eftersom styrelsen inte kan få Kork att ändra sig. Ändra ventilationssystem kommer inte ändra grundproblemet. Denna typ av rök letar sig vidare i ett gammalt hus.";i:3;s:187:"Genom anmälan till miljö-hälsovårdsnämnden få till stånd ett vitesföreläggande som är så pass högt att Kork blir tvungen att sluta eller kraftigt minska sitt rökande inomhus.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Konsultverksamhet i lägenheten
Sven har tvingats att lämna sitt fasta jobb hos Ericsson. Enligt avtal med tidigare arbetsgivaren är han fortsatt under 5 år garanterad en viss volym konsulttid i sitt nystartade aktiebolag. Sven som är erfaren har under det senaste året även lyckats få åtta andra konsultuppdrag. Sven driver sin verksamhet hemifrån. Lägenheten har 4 rum och ett av rummen har Sven inrett som arbetsrum/kontor. Mestadels så har han kundkontakt via telefon och mejl, men under senaste 3-4 månaderna har det av praktiska skäl varit en hel del kundmöten hemma hos Sven. Sven har ungefär 4-5 besök av underkonsulter per dag. Fru Blom som bor bredvid Sven anser sig störd av ”springet i farstun” och högljudda samtal från lägenheten. Fru Blom vänder sig till styrelsen och vill att styrelsen skall förbjuda Sven att driva sin verksamhet från hemmet. Hur skall styrelsen hantera saken?
Answers

Ändamålet med lägenheterna är till för att bo i och inget annat. Svens nyttjande avviker från bostadsändamålet och han måste upphöra med kundbesöken eftersom hans agerande strider mot regleringen i Bostadsrättslagen. I annat fall riskerar han att styrelsen, efter att först lämnat en rättelseanmaning, beslutar om förverkande, dvs. säga upp till avflyttning.

Sven liksom liknande ”moderna” yrkesutövare kan lugnt jobba vidare. Lagstiftningen är liberal i denna del. Störningen måste anses vara av ringa betydelse och bör kunna tålas.|| Denna typ av frågor regleras i bostadsrättslagen 7 kap. 6§. Visserligen stadgar lagparagrafen att lägenhet inte får användas för annat ändamål än det avsedda, men föreningen får bara anföra avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon medlem i denna. I 7 kap. 9 § anges att bostadsrättshavaren ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar av sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö i den grad att det skäligen inte bör tålas.Grunderna för förverkande finner man i 7 kap 6§ och 9 § enligt 7 kap. 18 § 1 st. 3 pt och 5 pt. Detta berättigar till uppsägning till avflyttning, men det förutsätter att det som läggs medlem till last inte är av ringa betydelse. Kravet på störning av ”avsevärd betydelse” gör att den som bedriver verksamhet av den art som beskrivits ovan inte kan tvingas av styrelsen att upphöra.Konsult som bedriver verksamhet från hemmet utan dagliga kundbesök i hemmet löper trots bostadsändamålet ingen som helst risk att komma i konflikt med regleringarna i bostadsrättslagen.


Array
(
  [1] => Ändamålet med lägenheterna är till för att bo i och inget annat. Svens nyttjande avviker från bostadsändamålet och han måste upphöra med kundbesöken eftersom hans agerande strider mot regleringen i Bostadsrättslagen. I annat fall riskerar han att styrelsen, efter att först lämnat en rättelseanmaning, beslutar om förverkande, dvs. säga upp till avflyttning.
  [2] => Sven liksom liknande ”moderna” yrkesutövare kan lugnt jobba vidare. Lagstiftningen är liberal i denna del. Störningen måste anses vara av ringa betydelse och bör kunna tålas.|| Denna typ av frågor regleras i bostadsrättslagen 7 kap. 6§. Visserligen stadgar lagparagrafen att lägenhet inte får användas för annat ändamål än det avsedda, men föreningen får bara anföra avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon medlem i denna. I 7 kap. 9 § anges att bostadsrättshavaren ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar av sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö i den grad att det skäligen inte bör tålas.Grunderna för förverkande finner man i 7 kap 6§ och 9 § enligt 7 kap. 18 § 1 st. 3 pt och 5 pt. Detta berättigar till uppsägning till avflyttning, men det förutsätter att det som läggs medlem till last inte är av ringa betydelse. Kravet på störning av ”avsevärd betydelse” gör att den som bedriver verksamhet av den art som beskrivits ovan inte kan tvingas av styrelsen att upphöra.Konsult som bedriver verksamhet från hemmet utan dagliga kundbesök i hemmet löper trots bostadsändamålet ingen som helst risk att komma i konflikt med regleringarna i bostadsrättslagen.
  [3] => Genom anmälan till miljö-hälsovårdsnämnden få till stånd ett vitesföreläggande som är så pass högt att Kork blir tvungen att sluta eller kraftigt minska sitt rökande inomhus.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:375:"Ändamålet med lägenheterna är till för att bo i och inget annat. Svens nyttjande avviker från bostadsändamålet och han måste upphöra med kundbesöken eftersom hans agerande strider mot regleringen i Bostadsrättslagen. I annat fall riskerar han att styrelsen, efter att först lämnat en rättelseanmaning, beslutar om förverkande, dvs. säga upp till avflyttning.";i:2;s:1332:"Sven liksom liknande ”moderna” yrkesutövare kan lugnt jobba vidare. Lagstiftningen är liberal i denna del. Störningen måste anses vara av ringa betydelse och bör kunna tålas.|| Denna typ av frågor regleras i bostadsrättslagen 7 kap. 6§. Visserligen stadgar lagparagrafen att lägenhet inte får användas för annat ändamål än det avsedda, men föreningen får bara anföra avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon medlem i denna. I 7 kap. 9 § anges att bostadsrättshavaren ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar av sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö i den grad att det skäligen inte bör tålas.Grunderna för förverkande finner man i 7 kap 6§ och 9 § enligt 7 kap. 18 § 1 st. 3 pt och 5 pt. Detta berättigar till uppsägning till avflyttning, men det förutsätter att det som läggs medlem till last inte är av ringa betydelse. Kravet på störning av ”avsevärd betydelse” gör att den som bedriver verksamhet av den art som beskrivits ovan inte kan tvingas av styrelsen att upphöra.Konsult som bedriver verksamhet från hemmet utan dagliga kundbesök i hemmet löper trots bostadsändamålet ingen som helst risk att komma i konflikt med regleringarna i bostadsrättslagen.";i:3;s:187:"Genom anmälan till miljö-hälsovårdsnämnden få till stånd ett vitesföreläggande som är så pass högt att Kork blir tvungen att sluta eller kraftigt minska sitt rökande inomhus.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Tappat nyckeln
Per Hård bor i en förening där styrelsen, men även årsstämmorna tydligt deklarerat vikten av att utveckla det gemensamma och sociala i föreningen. En viktig del i denna strävan är bl.a. tillkomsten av en välutrustad och exklusiv motionslokal i källaren. Efter en trevlig men tämligen ”blöt” kväll på krogen hittar Per Hård inte sina nycklar till porten. Dessbättre så släptes han in av en granne som kom strax efter. Efter mycket letande dagen efter så var det bara att konstatera att hans nyckel till entréporten var borttappad. Då nyckeln till det gemensamma i fastigheten är spärrad så kontaktar Hård ordföranden i föreningen. Hon blir mycket upprörd och förklarar att föreningen visserligen kan ordna med ny nyckel, men att det inträffande innebär att lås och nycklar måste bytas i fastigheten vad gäller det gemensamma dvs. dörrar till gata, gård, källare, garage. Detta för att hindra stölder av cyklar från gården, attraktiv utrustning i källaren eller bilar i garaget. Ordföranden meddelar samtidigt att föreningen inte kommer att acceptera att stå för kostnaden som hon uppskattar till ca 15 000 kr. Vad gäller, dvs.vem skall stå för kostnaderna?
Answers

Visserligen lite slarvigt från Hårds sida men en väldigt vanlig och vardaglig händelse. Vem har inte blivit av med sina nycklar någon gång. Med andra ord en typisk löpande förvaltningskostnad som föreningen får stå för. Blir kostnaden betydande så kan föreningens fastighetsförsäkring användas.

Hård får stå sitt kast. Han har som medlem ett ansvar vad gäller nycklar till den gemensamma och blir därför fullt ut ersättningsskyldig mot föreningen. Att förlora sina nycklar är normalt sett att betrakta som vårdslöst. || Kan tyckas lite drakoniskt att tvingas ta kostnaden för att behöva byta ut nycklar till det gemensamma, men å andra sidan varför skall medlemskollektivet behöva stå för kostnader som Hård orsakat. För att möta denna typ av situationer vad gäller det ekonomiska så gäller det att försäkringsmässigt vara skyddad genom särskild försäkring eller att denna typ av händelse täcks inom ramen för bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. Saknar medlem försäkringsskydd så kan kostnaden blir betungande. Att tappa nycklar kan hända var och en så det är viktigt att upplysa medlemmarna i föreningen om ansvarsläget, samt uppmana dem att varje år noga kontrollera försäkringsvillkoren då dessa ibland ändras.

Ordförandens reaktion är överdriven och omotiverad. Styrelsen har ingen rätt att ta till en sådan drastisk åtgärd och skicka räkningen till en enskild medlem. Styrelsen skall följa en rimlighetsbedömning och proportionsprincip. Många som hyrt i garaget har ju ändå inte lämnat nyckel tillbaka.


Array
(
  [1] => Visserligen lite slarvigt från Hårds sida men en väldigt vanlig och vardaglig händelse. Vem har inte blivit av med sina nycklar någon gång. Med andra ord en typisk löpande förvaltningskostnad som föreningen får stå för. Blir kostnaden betydande så kan föreningens fastighetsförsäkring användas.
  [2] => Hård får stå sitt kast. Han har som medlem ett ansvar vad gäller nycklar till den gemensamma och blir därför fullt ut ersättningsskyldig mot föreningen. Att förlora sina nycklar är normalt sett att betrakta som vårdslöst. || Kan tyckas lite drakoniskt att tvingas ta kostnaden för att behöva byta ut nycklar till det gemensamma, men å andra sidan varför skall medlemskollektivet behöva stå för kostnader som Hård orsakat. För att möta denna typ av situationer vad gäller det ekonomiska så gäller det att försäkringsmässigt vara skyddad genom särskild försäkring eller att denna typ av händelse täcks inom ramen för bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. Saknar medlem försäkringsskydd så kan kostnaden blir betungande. Att tappa nycklar kan hända var och en så det är viktigt att upplysa medlemmarna i föreningen om ansvarsläget, samt uppmana dem att varje år noga kontrollera försäkringsvillkoren då dessa ibland ändras.
  [3] => Ordförandens reaktion är överdriven och omotiverad. Styrelsen har ingen rätt att ta till en sådan drastisk åtgärd och skicka räkningen till en enskild medlem. Styrelsen skall följa en rimlighetsbedömning och proportionsprincip. Många som hyrt i garaget har ju ändå inte lämnat nyckel tillbaka.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:311:"Visserligen lite slarvigt från Hårds sida men en väldigt vanlig och vardaglig händelse. Vem har inte blivit av med sina nycklar någon gång. Med andra ord en typisk löpande förvaltningskostnad som föreningen får stå för. Blir kostnaden betydande så kan föreningens fastighetsförsäkring användas.";i:2;s:974:"Hård får stå sitt kast. Han har som medlem ett ansvar vad gäller nycklar till den gemensamma och blir därför fullt ut ersättningsskyldig mot föreningen. Att förlora sina nycklar är normalt sett att betrakta som vårdslöst. || Kan tyckas lite drakoniskt att tvingas ta kostnaden för att behöva byta ut nycklar till det gemensamma, men å andra sidan varför skall medlemskollektivet behöva stå för kostnader som Hård orsakat. För att möta denna typ av situationer vad gäller det ekonomiska så gäller det att försäkringsmässigt vara skyddad genom särskild försäkring eller att denna typ av händelse täcks inom ramen för bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. Saknar medlem försäkringsskydd så kan kostnaden blir betungande. Att tappa nycklar kan hända var och en så det är viktigt att upplysa medlemmarna i föreningen om ansvarsläget, samt uppmana dem att varje år noga kontrollera försäkringsvillkoren då dessa ibland ändras.";i:3;s:307:"Ordförandens reaktion är överdriven och omotiverad. Styrelsen har ingen rätt att ta till en sådan drastisk åtgärd och skicka räkningen till en enskild medlem. Styrelsen skall följa en rimlighetsbedömning och proportionsprincip. Många som hyrt i garaget har ju ändå inte lämnat nyckel tillbaka.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Uthyrning i andra hand.
Föreningen Gladan 35 har dålig erfarenhet av senaste årens andrahandsuthyrningar som tagit sig form av hög musik och nattliga störningar genom spring i trapphuset. Mot denna bakgrund har styrelsen blivit mycket restriktiv vad gäller inställningen till ansökningar från medlemmar om uthyrning i andra hand. Ordförande Hans Rask träffar plötsligt på en helt främmande kvinna i 20 års åldern i trapphuset plan 1. Rask presenterar sig och frågar vem kvinnan är samt vad hon gör i fastigheten. Till svar får han att hon heter Emma Wolf och att hon hyr i andra hand av Swedbank som för en vecka sedan förvärvat bostadsrätten på plan 1 vid en exekutiv auktion då banken haft panträtt i lägenheten. Ordföranden som är oändligt trött på ”strulet” kring andrahandsuthyrningarna”går i taket” och blir helt ursinnig. Han kallar samman styrelsen för att få beslut om att få ut Emma Wolf från fastigheten. Vad gäller?
Answers

Av Bostadsrättslagen framgår vilket alla känner till att styrelsen tillstånd krävs för att en andrahandsuthyrningen skall vara godkänd. Nekar styrelsen så kan medlem ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden som beviljar eller avslår ansökan. Något sådant tillstånd har inte givits varför det är som ordföranden helt riktigt anser nämligen att andrahandsuthyrningen genast skall upphöra.

Ordföranden är på villovägar. Juridiskt subjekt som förvärvat bostadsrätt vid exekutiv auktionoch har panträtt behöver inte bli godkänd som medlem i samband med förvärvet och behöver inte heller styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning i anslutning till förvärvet. Emma Wolf kan bo kvar mot styrelsen vilja. || Frågeställningen regleras i Bostadsrättslagen 6 kap.1§. Förvärv vid exekutiv auktion eller vid tvångsförsäljning är undantag från huvudregeln. Sådan förvärvare har rätt att under tre år inneha bostadsrätten utan att vara medlem. Under denna tid kan ägaren upplåta bostadsrätten i andra hand utan att ha tillstånd från styrelsen. Efter det att treårsperioden gått ut har styrelsen möjlighet att begära att förhållandet skall upphöra och om så inte sker kräva tvångsförsäljning.


Array
(
  [1] => Av Bostadsrättslagen framgår vilket alla känner till att styrelsen tillstånd krävs för att en andrahandsuthyrningen skall vara godkänd. Nekar styrelsen så kan medlem ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden som beviljar eller avslår ansökan. Något sådant tillstånd har inte givits varför det är som ordföranden helt riktigt anser nämligen att andrahandsuthyrningen genast skall upphöra.
  [2] => Ordföranden är på villovägar. Juridiskt subjekt som förvärvat bostadsrätt vid exekutiv auktionoch har panträtt behöver inte bli godkänd som medlem i samband med förvärvet och behöver inte heller styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning i anslutning till förvärvet. Emma Wolf kan bo kvar mot styrelsen vilja. || Frågeställningen regleras i Bostadsrättslagen 6 kap.1§. Förvärv vid exekutiv auktion eller vid tvångsförsäljning är undantag från huvudregeln. Sådan förvärvare har rätt att under tre år inneha bostadsrätten utan att vara medlem. Under denna tid kan ägaren upplåta bostadsrätten i andra hand utan att ha tillstånd från styrelsen. Efter det att treårsperioden gått ut har styrelsen möjlighet att begära att förhållandet skall upphöra och om så inte sker kräva tvångsförsäljning.
  [3] => Ordförandens reaktion är överdriven och omotiverad. Styrelsen har ingen rätt att ta till en sådan drastisk åtgärd och skicka räkningen till en enskild medlem. Styrelsen skall följa en rimlighetsbedömning och proportionsprincip. Många som hyrt i garaget har ju ändå inte lämnat nyckel tillbaka.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:404:"Av Bostadsrättslagen framgår vilket alla känner till att styrelsen tillstånd krävs för att en andrahandsuthyrningen skall vara godkänd. Nekar styrelsen så kan medlem ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden som beviljar eller avslår ansökan. Något sådant tillstånd har inte givits varför det är som ordföranden helt riktigt anser nämligen att andrahandsuthyrningen genast skall upphöra.";i:2;s:846:"Ordföranden är på villovägar. Juridiskt subjekt som förvärvat bostadsrätt vid exekutiv auktionoch har panträtt behöver inte bli godkänd som medlem i samband med förvärvet och behöver inte heller styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning i anslutning till förvärvet. Emma Wolf kan bo kvar mot styrelsen vilja. || Frågeställningen regleras i Bostadsrättslagen 6 kap.1§. Förvärv vid exekutiv auktion eller vid tvångsförsäljning är undantag från huvudregeln. Sådan förvärvare har rätt att under tre år inneha bostadsrätten utan att vara medlem. Under denna tid kan ägaren upplåta bostadsrätten i andra hand utan att ha tillstånd från styrelsen. Efter det att treårsperioden gått ut har styrelsen möjlighet att begära att förhållandet skall upphöra och om så inte sker kräva tvångsförsäljning.";i:3;s:307:"Ordförandens reaktion är överdriven och omotiverad. Styrelsen har ingen rätt att ta till en sådan drastisk åtgärd och skicka räkningen till en enskild medlem. Styrelsen skall följa en rimlighetsbedömning och proportionsprincip. Många som hyrt i garaget har ju ändå inte lämnat nyckel tillbaka.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Nya ordningsregler
I föreningen Falken 5 finns det en mindre innegård. Den används i första hand för uppställning av cyklar. Trots att gården är liten och mörk så har några medlemmar börjat grilla på gården. Detta har i sin tur väckt ilska från andra medlemmar som tycker att det luktar förskräckligt samt att det blivit alldeles för ”stojigt” nere på gården. Med anledning av de klagomål som kommit in beslutar styrelsen vid ett extra sammanträde att komplettera ordningsreglerna på så sätt att det klart sägs att grillning är förbjuden på gården. När meddelande om saken kommer upp på hemsidan och anslagstavlan får ordföranden en rad samtal från upprörda medlemmar som har för vana att grilla. De gör samtliga gällande att styrelsen formellt inte äger rätt att självständigt besluta om ordningsregler och särskilt inte om grillförbud utan att det är en demokratisk fråga som föreningsstämman skall ta ställning till. Ordföranden har bara velat få ordning på situationen men känner sig inför kritikstormen mycket osäker om vad som formellt gäller.
Answers

Ordningsregler reglerar de praktiska formerna för hur medlemmarna gemensamt organisera det gemensamma boendet och ägandet av föreningens fastighet. Det är självklart ur demokratisk synpunkt att det är föreningsstämman och inte styrelsen som beslutar om vilka ordningsregler som skall gälla.

Styrelsen har att förvalta fastigheten. I det uppdraget ligger att självständigt och om styrelsen så bestämmer utan att höra medlemmarna besluta om de olika ordningsregler som skall gälla i föreningen. || En förutsättning för att med kraft kunna fullfölja sitt förvaltningsuppdrag så måste styrelsen ha mandat och möjlighet att besluta om ordningsregler. Till stöd för detta har styrelsen regleringen i Bostadsrättslagen 7 kap.§ 9. Om medlemmarna inte är nöjda med de beslut som tas får de inför föreningsstämma motionera om ändring av ordningsreglerna. Finner styrelsen att sådan ändring inte kan accepteras så får styrelsen överväga att avgå.


Array
(
  [1] => Ordningsregler reglerar de praktiska formerna för hur medlemmarna gemensamt organisera det gemensamma boendet och ägandet av föreningens fastighet. Det är självklart ur demokratisk synpunkt att det är föreningsstämman och inte styrelsen som beslutar om vilka ordningsregler som skall gälla.
  [2] => Styrelsen har att förvalta fastigheten. I det uppdraget ligger att självständigt och om styrelsen så bestämmer utan att höra medlemmarna besluta om de olika ordningsregler som skall gälla i föreningen. || En förutsättning för att med kraft kunna fullfölja sitt förvaltningsuppdrag så måste styrelsen ha mandat och möjlighet att besluta om ordningsregler. Till stöd för detta har styrelsen regleringen i Bostadsrättslagen 7 kap.§ 9. Om medlemmarna inte är nöjda med de beslut som tas får de inför föreningsstämma motionera om ändring av ordningsreglerna. Finner styrelsen att sådan ändring inte kan accepteras så får styrelsen överväga att avgå.
  [3] => Ordförandens reaktion är överdriven och omotiverad. Styrelsen har ingen rätt att ta till en sådan drastisk åtgärd och skicka räkningen till en enskild medlem. Styrelsen skall följa en rimlighetsbedömning och proportionsprincip. Många som hyrt i garaget har ju ändå inte lämnat nyckel tillbaka.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:299:"Ordningsregler reglerar de praktiska formerna för hur medlemmarna gemensamt organisera det gemensamma boendet och ägandet av föreningens fastighet. Det är självklart ur demokratisk synpunkt att det är föreningsstämman och inte styrelsen som beslutar om vilka ordningsregler som skall gälla.";i:2;s:678:"Styrelsen har att förvalta fastigheten. I det uppdraget ligger att självständigt och om styrelsen så bestämmer utan att höra medlemmarna besluta om de olika ordningsregler som skall gälla i föreningen. || En förutsättning för att med kraft kunna fullfölja sitt förvaltningsuppdrag så måste styrelsen ha mandat och möjlighet att besluta om ordningsregler. Till stöd för detta har styrelsen regleringen i Bostadsrättslagen 7 kap.§ 9. Om medlemmarna inte är nöjda med de beslut som tas får de inför föreningsstämma motionera om ändring av ordningsreglerna. Finner styrelsen att sådan ändring inte kan accepteras så får styrelsen överväga att avgå.";i:3;s:307:"Ordförandens reaktion är överdriven och omotiverad. Styrelsen har ingen rätt att ta till en sådan drastisk åtgärd och skicka räkningen till en enskild medlem. Styrelsen skall följa en rimlighetsbedömning och proportionsprincip. Många som hyrt i garaget har ju ändå inte lämnat nyckel tillbaka.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Styrelsen säljer lägenhet
Fru Blomqvist hyresgäst i föreningens fastighet på 2 tr. har strax efter sin 97 årsdag gått bort.Styrelsens majoritet har,utan att ta upp saken på en stämma för avgörande, helt sonika beslutat att sälja lägenheten till sekreterarens dotter till ett fast pris som styrelsen ansett rimligt med hänsyn till ett omfattande renoveringsbehov.Kassören som är mån om föreningens ekonomi röstade emot försäljningen och reserverade sig mot beslutet som han ansåg olagligt. Ordföranden liksom övriga tre ledamöter ställde sig positiva eftersom det gällde att agera och inte låta saken dra ut på tiden över sommaren. Vad gäller?
Answers

Styrelsen saknar formell rätt att sälja föreningens egendom utan ett formellt godkännande från en föreningsstämma.

Styrelsen är fri att ta det beslut som de gjort.|| Lagstiftningen kräver inget stämmobeslut utan styrelsen har rätt att å föreningens vägnar sälja lägenheten. Styrelsen skall dock verka för att detta sker på bästa möjliga villkor för föreningen. Säljs lägenheten till ett för lågt pris, dvs. lägre än vad som kan anses som ett rimligt marknadspris så riskerar styrelsen att inte få ansvarsfrihet, samt få en skadeståndsprocess mot sig där föreningen kräver ersättning för mellanskillnaden mellan det överenskomna fast försäljningspriset och ett mer objektivt marknadspris.

Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.


Array
(
  [1] => Styrelsen saknar formell rätt att sälja föreningens egendom utan ett formellt godkännande från en föreningsstämma.
  [2] => Styrelsen är fri att ta det beslut som de gjort.|| Lagstiftningen kräver inget stämmobeslut utan styrelsen har rätt att å föreningens vägnar sälja lägenheten. Styrelsen skall dock verka för att detta sker på bästa möjliga villkor för föreningen. Säljs lägenheten till ett för lågt pris, dvs. lägre än vad som kan anses som ett rimligt marknadspris så riskerar styrelsen att inte få ansvarsfrihet, samt få en skadeståndsprocess mot sig där föreningen kräver ersättning för mellanskillnaden mellan det överenskomna fast försäljningspriset och ett mer objektivt marknadspris.
  [3] => Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:121:"Styrelsen saknar formell rätt att sälja föreningens egendom utan ett formellt godkännande från en föreningsstämma.";i:2;s:605:"Styrelsen är fri att ta det beslut som de gjort.|| Lagstiftningen kräver inget stämmobeslut utan styrelsen har rätt att å föreningens vägnar sälja lägenheten. Styrelsen skall dock verka för att detta sker på bästa möjliga villkor för föreningen. Säljs lägenheten till ett för lågt pris, dvs. lägre än vad som kan anses som ett rimligt marknadspris så riskerar styrelsen att inte få ansvarsfrihet, samt få en skadeståndsprocess mot sig där föreningen kräver ersättning för mellanskillnaden mellan det överenskomna fast försäljningspriset och ett mer objektivt marknadspris.";i:3;s:196:"Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Tystnadsplikt för suppleant
Eva Smart som är vald till suppleant i styrelsen har suttit med på de senaste tre mötena och lyssnat för att lära sig hur styrelsearbetet går till. Vid samtliga tillfällen har styrelsen varit fulltalig. Vid senaste mötet diskuterades hur mycket föreningen var beredd att lägga ner på en takrenovering. Kort efter mötet tipsade Eva en god vän Per Plåt som fått offertförfrågan från föreningen om vad priset borde ligga på. Per blev glad eftersom siffran låg hela15% över det pris som han räknat fram. Han justerade därför sin offert och fick dessutom jobbet. När arbetet påbörjades talade Per med föreningens ordförande och av misstag så formulerade han sig så klumpigt att ordföranden fick klart för sig att Eva hade fört vidare intern information. Ordföranden blev rasande och meddelade Eva att hon svikit sitt förtroendeuppdrag och den tystnadsplikt som följer med uppdraget. Vidare att brottet mot tystnadsplikten gör att hon är skadeståndsskyldig mot föreningen. Vad gäller?
Answers

Eva är suppleant och som sådan har hon tystnadsplikt och kan därför göras ansvarig.

En suppleant har enligt lag ingen tystnadsplikt.|| En suppleant har ingen tystnadsplikt. Det är bara ordinarie styrelsemedlemmar som formellt har tystnadsplikt rörande frågor som behandlas i styrelsen. Det är därför lämpligt vid de tillfällen som suppleanten är närvarande, men ej med i styrelsen, att ordföranden påpekarvikten av att tystnadsplikten respekteras, samt tillfrågor suppleanten om hon/han är villig att påta sig denna plikt. Medger suppleanten detta så blir denne bunden på samma sätt som övriga styrelsen. Godkännandet skall tas till protokollet. Situationen är helt annorlunda om suppleanten träder in istället för en ordinarie ledamot som är frånvarande. I så fall fungerar suppleanten som styrelsemedlem och är automatiskt bunden av tystnadsplikten.


Array
(
  [1] => Eva är suppleant och som sådan har hon tystnadsplikt och kan därför göras ansvarig.
  [2] => En suppleant har enligt lag ingen tystnadsplikt.|| En suppleant har ingen tystnadsplikt. Det är bara ordinarie styrelsemedlemmar som formellt har tystnadsplikt rörande frågor som behandlas i styrelsen. Det är därför lämpligt vid de tillfällen som suppleanten är närvarande, men ej med i styrelsen, att ordföranden påpekarvikten av att tystnadsplikten respekteras, samt tillfrågor suppleanten om hon/han är villig att påta sig denna plikt. Medger suppleanten detta så blir denne bunden på samma sätt som övriga styrelsen. Godkännandet skall tas till protokollet. Situationen är helt annorlunda om suppleanten träder in istället för en ordinarie ledamot som är frånvarande. I så fall fungerar suppleanten som styrelsemedlem och är automatiskt bunden av tystnadsplikten.
  [3] => Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:88:"Eva är suppleant och som sådan har hon tystnadsplikt och kan därför göras ansvarig.";i:2;s:797:"En suppleant har enligt lag ingen tystnadsplikt.|| En suppleant har ingen tystnadsplikt. Det är bara ordinarie styrelsemedlemmar som formellt har tystnadsplikt rörande frågor som behandlas i styrelsen. Det är därför lämpligt vid de tillfällen som suppleanten är närvarande, men ej med i styrelsen, att ordföranden påpekarvikten av att tystnadsplikten respekteras, samt tillfrågor suppleanten om hon/han är villig att påta sig denna plikt. Medger suppleanten detta så blir denne bunden på samma sätt som övriga styrelsen. Godkännandet skall tas till protokollet. Situationen är helt annorlunda om suppleanten träder in istället för en ordinarie ledamot som är frånvarande. I så fall fungerar suppleanten som styrelsemedlem och är automatiskt bunden av tystnadsplikten.";i:3;s:196:"Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Prostitution som grund för beslut om förverkande
Lena som är medlem i föreningen medverkar i TV programmet Debatt och berättar öppet att hon med hjälp av sin sambo arbetar som gatuprostituerad för att få ekonomin att gå ihop. Föreningens sekreterare ser programmet och blir upprörd över Lenas lättsinniga attityd beträffande i vart fall vad gäller sambons insats är brottslig. Vid nästa styrelsemöte diskuteras saken och fattas beslut om att Lenas lägenhet skall förverkas då det är fråga om kriminell verksamhet. Lena blir mycket upprörd över beslutet som hon menar saknar lagligt stöd. Har styrelsen lagligt stöd för sitt beslut?
Answers

Ja, Lenas verksamhet är av illegal natur och därmed av sådant slag att föreningen inte behöver tåla det. Föreningen har därför rätt att fatta ett beslut om förverkande av nyttjanderätten.

Nej, Lena behöver inte flytta. Föreningen har inget lagligt stöd för att förverka nyttjande- rätten till lägenheten bara för att Lena är prostituerad.|| Regleringen i 7 kap. 23 § BRL förutsätter dels att brottsligheten måste innefatta en viss grad av affärsverksamhet som inte är ringa, dels att själva lägenheten i sig måste utgöra ett medel och förutsättning för verksamheten. Inget är styrkt beträffande omfattningen av Lenas verksamhet och inte heller att den bedrivs i lägenheten. Vid sådana omständigheter finns det inte tillräcklig grund för ett beslut om förverkande av nyttjanderätten till bostadsrätten.


Array
(
  [1] => Ja, Lenas verksamhet är av illegal natur och därmed av sådant slag att föreningen inte behöver tåla det. Föreningen har därför rätt att fatta ett beslut om förverkande av nyttjanderätten.
  [2] => Nej, Lena behöver inte flytta. Föreningen har inget lagligt stöd för att förverka nyttjande- rätten till lägenheten bara för att Lena är prostituerad.|| Regleringen i 7 kap. 23 § BRL förutsätter dels att brottsligheten måste innefatta en viss grad av affärsverksamhet som inte är ringa, dels att själva lägenheten i sig måste utgöra ett medel och förutsättning för verksamheten. Inget är styrkt beträffande omfattningen av Lenas verksamhet och inte heller att den bedrivs i lägenheten. Vid sådana omständigheter finns det inte tillräcklig grund för ett beslut om förverkande av nyttjanderätten till bostadsrätten.
  [3] => Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:199:"Ja, Lenas verksamhet är av illegal natur och därmed av sådant slag att föreningen inte behöver tåla det. Föreningen har därför rätt att fatta ett beslut om förverkande av nyttjanderätten.";i:2;s:646:"Nej, Lena behöver inte flytta. Föreningen har inget lagligt stöd för att förverka nyttjande- rätten till lägenheten bara för att Lena är prostituerad.|| Regleringen i 7 kap. 23 § BRL förutsätter dels att brottsligheten måste innefatta en viss grad av affärsverksamhet som inte är ringa, dels att själva lägenheten i sig måste utgöra ett medel och förutsättning för verksamheten. Inget är styrkt beträffande omfattningen av Lenas verksamhet och inte heller att den bedrivs i lägenheten. Vid sådana omständigheter finns det inte tillräcklig grund för ett beslut om förverkande av nyttjanderätten till bostadsrätten.";i:3;s:196:"Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Omröstning
En medlem har hos styrelsen begärt att få sätta upp markiser. Ordföranden liksom kassören har förståelse för behovet att skydda lägenheten som ligger i söderläge mot solen. Övriga tre ledamöter ställer sig negativa men av olika anledningar Då styrelsen inte är enig går ärendet till omröstning. Styrelsens majoritet röstar för att inte bevilja ansökan. Sekreteraren tillika protokollförare som också är nära vän med den medlem som lämnat ansökan vill i protokollet endast skriva att styrelsen avslagit ansökan samt skälen därför. Den medlem som skall justera protokollet känner sig osäker om skrivningen är riktig. Vad gäller?
Answers

Protokollet behöver bara ange själva beslutet och grunden för beslutet.

Protokollet måste ange hur respektive ledamot har röstat och motiveringen. || Protokollet måste ange hur respektive ledamot har röstat och motiveringen.Styrelsen är ansvarig för sina beslut inför medlemmarna. Har omröstning skett så skall den dokumenteras så att det framgår hur respektive ledamot beslutat. Endast på så sätt kan det senare avgöras om ledamot eventuellt handlat fel och därmed kan ställas till ansvar, dvs. inte beviljas ansvarsfrihet vid stämman..


Array
(
  [1] => Protokollet behöver bara ange själva beslutet och grunden för beslutet.
  [2] => Protokollet måste ange hur respektive ledamot har röstat och motiveringen. || Protokollet måste ange hur respektive ledamot har röstat och motiveringen.Styrelsen är ansvarig för sina beslut inför medlemmarna. Har omröstning skett så skall den dokumenteras så att det framgår hur respektive ledamot beslutat. Endast på så sätt kan det senare avgöras om ledamot eventuellt handlat fel och därmed kan ställas till ansvar, dvs. inte beviljas ansvarsfrihet vid stämman..
  [3] => Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:74:"Protokollet behöver bara ange själva beslutet och grunden för beslutet.";i:2;s:483:"Protokollet måste ange hur respektive ledamot har röstat och motiveringen. || Protokollet måste ange hur respektive ledamot har röstat och motiveringen.Styrelsen är ansvarig för sina beslut inför medlemmarna. Har omröstning skett så skall den dokumenteras så att det framgår hur respektive ledamot beslutat. Endast på så sätt kan det senare avgöras om ledamot eventuellt handlat fel och därmed kan ställas till ansvar, dvs. inte beviljas ansvarsfrihet vid stämman..";i:3;s:196:"Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Kan icke medlem vara styrelseledamot
Fredrik och Charlotte har beslutat att bli sambos.Fredrik som nyss fått ett större arv har därför köpt en bostadsrätt i föreningen.Charlotte är av social och energisk natur och kontaktar därför genast efter inflyttningen styrelsens ordförande och informerar att hon tycker att hon bör väljas in i styrelsen vid årsstämman som är om två veckor.I stadgarna står det att till styrelseledamot kan medlem väljas.Ordföranden informerar därför att Charlotte av formella skäl inte kan väljas in.Har han rätt?
Answers

Nej, även om stadgarna inte anger något ytterligare krets av valbara personer så är Charlotte valbar med stöd av gällande lagstiftning i BRL||I 9 kap.12§ 2 p i BRL finns särskild reglering av vilken framgår att make till medlem eller sambo till medlem är valbar till ledamot eller suppleant, även om dessa inte är medlem i föreningen. Vill föreningen sätta denna bestämmelse i lagstiftningen ur spel så måste det bestämmas och uttryckligen framgå av stadgarna.

Ja, för att Charlott skall vara valbar så förutsätter det att det i stadgarna finns angivet undantag som medger att sambo kan väljas till styrelseledamot. Stadgarna måste därför ändras för att Charlotte skall vara valbar.


Array
(
  [1] => Nej, även om stadgarna inte anger något ytterligare krets av valbara personer så är Charlotte valbar med stöd av gällande lagstiftning i BRL||I 9 kap.12§ 2 p i BRL finns särskild reglering av vilken framgår att make till medlem eller sambo till medlem är valbar till ledamot eller suppleant, även om dessa inte är medlem i föreningen. Vill föreningen sätta denna bestämmelse i lagstiftningen ur spel så måste det bestämmas och uttryckligen framgå av stadgarna.
  [2] => Ja, för att Charlott skall vara valbar så förutsätter det att det i stadgarna finns angivet undantag som medger att sambo kan väljas till styrelseledamot. Stadgarna måste därför ändras för att Charlotte skall vara valbar.
  [3] => Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
1
a:4:{i:1;s:480:"Nej, även om stadgarna inte anger något ytterligare krets av valbara personer så är Charlotte valbar med stöd av gällande lagstiftning i BRL||I 9 kap.12§ 2 p i BRL finns särskild reglering av vilken framgår att make till medlem eller sambo till medlem är valbar till ledamot eller suppleant, även om dessa inte är medlem i föreningen. Vill föreningen sätta denna bestämmelse i lagstiftningen ur spel så måste det bestämmas och uttryckligen framgå av stadgarna.";i:2;s:231:"Ja, för att Charlott skall vara valbar så förutsätter det att det i stadgarna finns angivet undantag som medger att sambo kan väljas till styrelseledamot. Stadgarna måste därför ändras för att Charlotte skall vara valbar.";i:3;s:196:"Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Ordförandens utslagsröst vid styrelsemöte
Brf.Gladan2 har nyss haft årsstämma och en ny styrelse är vald.Den nya styrelsen sammanträder och skall konstituera sig.Styrelsens ordförande valdes på stämman men nu skall kassör och sekreterare väljas.Vid omröstningen till uppdraget som kassör får två ledamöter som båda vill ha uppdraget tre röster vardera.Fyra ledamöter föreslår då ordföranden att hon skall använda sin utslagsröst.Skall ordföranden besluta i enlighet med förslaget?
Answers

Ja, ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst eftersom det behövs en praktisk regel för att lösa blockerande situationer. Någon måste ju väljas då en kassör behövs

Nej, ordföranden har vid personval ingen utslagsröst.|| Ordföranden har i andra ärenden utslagsröst vid lika röstetal, men inte vid personval. Frågan skall lösas genom lottning.


Array
(
  [1] => Ja, ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst eftersom det behövs en praktisk regel för att lösa blockerande situationer. Någon måste ju väljas då en kassör behövs
  [2] => Nej, ordföranden har vid personval ingen utslagsröst.|| Ordföranden har i andra ärenden utslagsröst vid lika röstetal, men inte vid personval. Frågan skall lösas genom lottning.
  [3] => Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:179:"Ja, ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst eftersom det behövs en praktisk regel för att lösa blockerande situationer. Någon måste ju väljas då en kassör behövs";i:2;s:185:"Nej, ordföranden har vid personval ingen utslagsröst.|| Ordföranden har i andra ärenden utslagsröst vid lika röstetal, men inte vid personval. Frågan skall lösas genom lottning.";i:3;s:196:"Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Arvoden till styrelsen
Vid styrelsemöte i Brf. Hoppet 3 framkommer kritik vad gäller ersättningen till styrelsen. Sekreteraren framhåller de siffror som presenterats i en artikel i Dagens Nyheters bostadsbilaga.Vid en jämförelse blir det uppenbart att arvodena till styrelsen är löjligt låga i jämförelse med vad som gäller generellt i landet. Kassören liksom flera andra ledamöter säger att det tänker avgå omgående om det nu inte blir en förändring. Allt arbete med stambytet innebär en stor arbetsinsatts som rimligen bör ersättas.Ordföranden håller med i sak, känner sig pressad och godkänner tillsammans med övriga styrelse genom styrelsebeslut att arvodet genast höjs för samtliga ledamöter med 300 kr per styrelsemöte. Har styrelsen sådant mandat?
Answers

Ja, styrelsen har ett förvaltningsuppdrag att sköta det löpande arbetet i föreningen. Detta innefattar rätt att anställa och avlöna personal. Styrelsen har därför rätt att besluta som man gjort.

Nej styrelsen har gett sig in på ett område som man inte har rätt att besluta om.||Saken är ett typexempel på en uppenbar jävsituation, dvs. styrelsen skall självklart inte vid något tillfälle besluta om sina arvoden, 6 kap.10§ LEF. Arvoden till styrelsen skall bestämmas av föreningsstämman.


Array
(
  [1] => Ja, styrelsen har ett förvaltningsuppdrag att sköta det löpande arbetet i föreningen. Detta innefattar rätt att anställa och avlöna personal. Styrelsen har därför rätt att besluta som man gjort.
  [2] => Nej styrelsen har gett sig in på ett område som man inte har rätt att besluta om.||Saken är ett typexempel på en uppenbar jävsituation, dvs. styrelsen skall självklart inte vid något tillfälle besluta om sina arvoden, 6 kap.10§ LEF. Arvoden till styrelsen skall bestämmas av föreningsstämman.
  [3] => Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:204:"Ja, styrelsen har ett förvaltningsuppdrag att sköta det löpande arbetet i föreningen. Detta innefattar rätt att anställa och avlöna personal. Styrelsen har därför rätt att besluta som man gjort.";i:2;s:305:"Nej styrelsen har gett sig in på ett område som man inte har rätt att besluta om.||Saken är ett typexempel på en uppenbar jävsituation, dvs. styrelsen skall självklart inte vid något tillfälle besluta om sina arvoden, 6 kap.10§ LEF. Arvoden till styrelsen skall bestämmas av föreningsstämman.";i:3;s:196:"Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Ordförandens utslagsröst vid föreningsstämma
Brf. Åldersmannen 1 har under flera år haft uppslitande konflikter. Detta har lett till att ingen av medlemmarna vill ta på sig uppdraget att vara ordförande i föreningen. Lösningen har blivit att föreningen anlitat en advokat som extern ordförande. Vid föreningsstämman blir det jämnt röstetal avseende frågan om föreningen skall acceptera Comhems offert om bredbandslösning för fastigheten. Ordföranden har inte röstat om saken eftersom hon inte är medlem i föreningen och därför saknar rösträtt. För att lösa saken säger hon på mötet att hon genom utslagsröst godkänner förslaget.Vilda protester utbryter.Vad gäller?
Answers

Ordföranden har fått akut hjärnsläpp. Hon är inte medlem och kan därför inte delta i något beslut. Hon borde som enda naturlig lösning självklart ha bordlagt ärendet.

Hon har gjort helt rätt. Som ordförande har hon utslagsröst och kan avgöra saken trots att hon inte är medlem och inte deltagit i den tidigare omröstningen.||Resultatet kan kanske framstår som lite motsägelsefullt, men i det läget att det har blivit lika röstetal så kan ordföranden använda sin utslagsröst. Detta även om ordföranden inte är medlem och därmed inte berättigad att rösta i den tidigare omröstningen, 7 kap.13§ LEF. Skall dock noteras att i det angivna lagrummet andra stycket ges möjlighet för föreningen att i sina stadgar besluta om annan reglering.|


Array
(
  [1] => Ordföranden har fått akut hjärnsläpp. Hon är inte medlem och kan därför inte delta i något beslut. Hon borde som enda naturlig lösning självklart ha bordlagt ärendet.
  [2] => Hon har gjort helt rätt. Som ordförande har hon utslagsröst och kan avgöra saken trots att hon inte är medlem och inte deltagit i den tidigare omröstningen.||Resultatet kan kanske framstår som lite motsägelsefullt, men i det läget att det har blivit lika röstetal så kan ordföranden använda sin utslagsröst. Detta även om ordföranden inte är medlem och därmed inte berättigad att rösta i den tidigare omröstningen, 7 kap.13§ LEF. Skall dock noteras att i det angivna lagrummet andra stycket ges möjlighet för föreningen att i sina stadgar besluta om annan reglering.|
  [3] => Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:177:"Ordföranden har fått akut hjärnsläpp. Hon är inte medlem och kan därför inte delta i något beslut. Hon borde som enda naturlig lösning självklart ha bordlagt ärendet.";i:2;s:594:"Hon har gjort helt rätt. Som ordförande har hon utslagsröst och kan avgöra saken trots att hon inte är medlem och inte deltagit i den tidigare omröstningen.||Resultatet kan kanske framstår som lite motsägelsefullt, men i det läget att det har blivit lika röstetal så kan ordföranden använda sin utslagsröst. Detta även om ordföranden inte är medlem och därmed inte berättigad att rösta i den tidigare omröstningen, 7 kap.13§ LEF. Skall dock noteras att i det angivna lagrummet andra stycket ges möjlighet för föreningen att i sina stadgar besluta om annan reglering.|";i:3;s:196:"Det åligger styrelsen att kalla till extra stämma som skall ta ställning till om lägenheten fortfarande skall hyras ut eller försäljas och i så fall vad som skall vara ett minst acceptpris.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Kallelse till föreningsstämma
Det är dags för årsstämma och styrelsen skickar ut kallelse till medlemmarna. Kallelsen går ut i enlighet med vad som sägs i stadgarna,dvs.genom utdelning eller postbefordran.För att vara på den säkra sidan lägger styrelsen kallelsen i postboxarna,sätter upp anslag i ingången,samt skickar brev till respektive medlem under samma adress som föreningens gemensamma fastighet. På förenings stämman tas beslut om balkongbygge.
Två veckor efter stämman så får styrelsen brev från Eric Hamilton som med styrelsens tillstånd hyrt ut sin lägenhet då han under två år fått en professur i Huston,USA.Hamilton är mycket upprörd över beslutet och säger att han inte känt till saken då han inte fått någon kallelse trots att styrelsen i samband med godkännandet av andrahandsuthyrningen varit väl medvetna om hans adress i USA.Hur skall styrelsen agera?
Answers

Svara Hamilton att kallelse gått ut i vederbörlig ordning och att det därför inte gjorts något formellt fel.

Medge att det skett ett formellt fel och att kallelsen skulle ha skickats till hans adress i USA. Då han inte nåtts av kallelsen är hans påstående att inte samtliga medlemmar i behörig ordning varit kallade riktig. Stämmans beslut är därför ogiltigt.||Liten tuva kan stjälpa stor last. Föreningen har skyldighet att skicka kallelse till den adress som är känd för föreningen. Detta har stor betydelse vid andrahandsuthyrning eller då föräldrar eller annan närstående står som medlem och ägare. Resultatet blir att beslutet är ogiltigt och att ny stämma måste utlysas.

Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.


Array
(
  [1] => Svara Hamilton att kallelse gått ut i vederbörlig ordning och att det därför inte gjorts något formellt fel.
  [2] => Medge att det skett ett formellt fel och att kallelsen skulle ha skickats till hans adress i USA. Då han inte nåtts av kallelsen är hans påstående att inte samtliga medlemmar i behörig ordning varit kallade riktig. Stämmans beslut är därför ogiltigt.||Liten tuva kan stjälpa stor last. Föreningen har skyldighet att skicka kallelse till den adress som är känd för föreningen. Detta har stor betydelse vid andrahandsuthyrning eller då föräldrar eller annan närstående står som medlem och ägare. Resultatet blir att beslutet är ogiltigt och att ny stämma måste utlysas.
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:114:"Svara Hamilton att kallelse gått ut i vederbörlig ordning och att det därför inte gjorts något formellt fel.";i:2;s:593:"Medge att det skett ett formellt fel och att kallelsen skulle ha skickats till hans adress i USA. Då han inte nåtts av kallelsen är hans påstående att inte samtliga medlemmar i behörig ordning varit kallade riktig. Stämmans beslut är därför ogiltigt.||Liten tuva kan stjälpa stor last. Föreningen har skyldighet att skicka kallelse till den adress som är känd för föreningen. Detta har stor betydelse vid andrahandsuthyrning eller då föräldrar eller annan närstående står som medlem och ägare. Resultatet blir att beslutet är ogiltigt och att ny stämma måste utlysas.";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Beslut om ordningsregler
I Brf. Stormfågeln 3 har det förekommit en rad tvister och osämja beroende bl.a. på olika störningar sent på natten, samt bristande respekt vad gäller hanteringen av grovsoppor. Styrelsen har försökt att tala vissa medlemmar till rätta, men med magert resultat, trots nya och mycket tydliga och i mångas ögon alltför ingripande ordningsregler presenterats. Vid senaste styrelsemötet beslöt styrelsen att utöka ordningsreglerna med ett förbud att ha blomlådor i fönstren mot gatan. Detta blev droppen som fick bägaren att rinna över för fru Blomqvist på 3 trappor. Vid föreningsstämman går hon till vild attack mot styrelsen och menar att det är stämman och inte en fullständigt okunnig och inkompetent styrelse som skall bestämma om ordningsreglerna i föreningen. Vad gäller?
Answers

Ordningsregler är till för att reglera det gemensamma boendet i föreningens fastighet. Det är frågor som berör samtliga medlemmar, styr och begränsar vad man får göra men också vad som åligger medlem, tex. vid användande av tvättstuga etc. Det är därför föreningsstämman som skall sätta upp och bestämma vilka regler som skall gälla inte den lilla krets som styrelsen representerar.

Det är styrelsen som har förvaltningsansvaret och det är därför styrelsen som har rätten och skyldigheten att utforma de ordningsregler som styrelsen efter eget gottfinnande finner nödvändiga.||Det hindrar dock inte att det finns anledning för styrelsen att via föreningsstämman ta upp och söka förankra de ordningsregler som skall gälla för föreningen.


Array
(
  [1] => Ordningsregler är till för att reglera det gemensamma boendet i föreningens fastighet. Det är frågor som berör samtliga medlemmar, styr och begränsar vad man får göra men också vad som åligger medlem, tex. vid användande av tvättstuga etc. Det är därför föreningsstämman som skall sätta upp och bestämma vilka regler som skall gälla inte den lilla krets som styrelsen representerar.
  [2] => Det är styrelsen som har förvaltningsansvaret och det är därför styrelsen som har rätten och skyldigheten att utforma de ordningsregler som styrelsen efter eget gottfinnande finner nödvändiga.||Det hindrar dock inte att det finns anledning för styrelsen att via föreningsstämman ta upp och söka förankra de ordningsregler som skall gälla för föreningen.
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:403:"Ordningsregler är till för att reglera det gemensamma boendet i föreningens fastighet. Det är frågor som berör samtliga medlemmar, styr och begränsar vad man får göra men också vad som åligger medlem, tex. vid användande av tvättstuga etc. Det är därför föreningsstämman som skall sätta upp och bestämma vilka regler som skall gälla inte den lilla krets som styrelsen representerar.";i:2;s:369:"Det är styrelsen som har förvaltningsansvaret och det är därför styrelsen som har rätten och skyldigheten att utforma de ordningsregler som styrelsen efter eget gottfinnande finner nödvändiga.||Det hindrar dock inte att det finns anledning för styrelsen att via föreningsstämman ta upp och söka förankra de ordningsregler som skall gälla för föreningen.";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Få kommer till föreningsstämman
I föreningen Brf. Perfekt som har 62 medlemmar har styrelsen bestående av tre ledamöter varit oförändrad under snart 10 år. Då styrelsen skött allt perfekt är medlemmarna passiva och nöjda och allt fungerar till belåtenhet. Styrelsen har som vanligt kallat till årsmöte första onsdagen i maj. Till årsmötet kommer förutom styrelseordföranden och sekreteraren endast en medlem. Ordföranden blir helt bestört av ointresset och vet inte vad han skall göra. Vad gäller?
Answers

Enligt lagstiftningen i BRL kan man inte ha en föreningsstämma om bara en medlem av 62 röstberättigade kommer till stämman. Stämman måste därför på formell grund ställas in.

Det finns ingen reglering om det minsta antal röstberättigade som måste närvara vid en föreningsstämma för att denna skall vara giltig. Stämman är utlyst och skall enligt lag hållas.||Ordföranden kan visserligen känna sig deprimerad med det är bara att kavla upp ärmarna, utse sekreteraren till protokollförare och följa den dagordning som har gått ut med kallelsen.|


Array
(
  [1] => Enligt lagstiftningen i BRL kan man inte ha en föreningsstämma om bara en medlem av 62 röstberättigade kommer till stämman. Stämman måste därför på formell grund ställas in.
  [2] => Det finns ingen reglering om det minsta antal röstberättigade som måste närvara vid en föreningsstämma för att denna skall vara giltig. Stämman är utlyst och skall enligt lag hållas.||Ordföranden kan visserligen känna sig deprimerad med det är bara att kavla upp ärmarna, utse sekreteraren till protokollförare och följa den dagordning som har gått ut med kallelsen.|
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:184:"Enligt lagstiftningen i BRL kan man inte ha en föreningsstämma om bara en medlem av 62 röstberättigade kommer till stämman. Stämman måste därför på formell grund ställas in.";i:2;s:384:"Det finns ingen reglering om det minsta antal röstberättigade som måste närvara vid en föreningsstämma för att denna skall vara giltig. Stämman är utlyst och skall enligt lag hållas.||Ordföranden kan visserligen känna sig deprimerad med det är bara att kavla upp ärmarna, utse sekreteraren till protokollförare och följa den dagordning som har gått ut med kallelsen.|";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Beslut om firmateckning
För ovanlighets skull så är samtliga röstberättigade medlemmar närvarande på årsstämman. Fru Andersson är på goda grunder mycket misstänksam mot kassören Hans Silver. Genom sitt arbete på skattemyndigheten har hon fått kunskap om att Silvers enmansbolag ”Mediakonsult” AB har betydande skatteskulder. Hon föreslår därför ordföranden om en tillkommande punkt till dagordningen, nämligen beslut om firmateckning. Stämman godkänner att punkten läggs till dagordningen. Fru Andersson yrkar att stämman skall besluta att firman skall tecknas av hela styrelsen, eller ordföranden och kassören i föreningen. Ordföranden liksom resten av föreningen förstår mycket väl att yrkandet egentligen bottnar i hennes misstroende mot kassören. Hur skall ordföranden agera?
Answers

Ordföranden skall inte låta styrelsen bli bakbunden. Stämman är visserligen det högsta beslutande organet i föreningen, men frågan om vilka som skall teckna föreningens firma är inte något som tillkommer stämman att besluta om. Ordföranden skall därför meddela att frågan skall bestämmas av styrelsen och inte av stämman.||Enligt 6 kap.11 § LEF så skall styrelsen bestämma om vem som skall teckna föreningens firma. Notera dock att föreningens stadgar kan inskränka styrelsen rätt att ge annan person än styrelsemedlem teckningsrätt.

Föreningens firma kan alltid tecknas av hela styrelsen i förening. Att även sätta upp regeln om att ordföranden och kassören i förening måste skriva på för att binda föreningen gör det dagliga arbetet för kassören mycket mer opraktiskt för rutinärenden, men är i och för sig inget märkligt. Stämman kan därför mycket väl gå till beslut i enlighet med yrkandet.


Array
(
  [1] => Ordföranden skall inte låta styrelsen bli bakbunden. Stämman är visserligen det högsta beslutande organet i föreningen, men frågan om vilka som skall teckna föreningens firma är inte något som tillkommer stämman att besluta om. Ordföranden skall därför meddela att frågan skall bestämmas av styrelsen och inte av stämman.||Enligt 6 kap.11 § LEF så skall styrelsen bestämma om vem som skall teckna föreningens firma. Notera dock att föreningens stadgar kan inskränka styrelsen rätt att ge annan person än styrelsemedlem teckningsrätt.
  [2] => Föreningens firma kan alltid tecknas av hela styrelsen i förening. Att även sätta upp regeln om att ordföranden och kassören i förening måste skriva på för att binda föreningen gör det dagliga arbetet för kassören mycket mer opraktiskt för rutinärenden, men är i och för sig inget märkligt. Stämman kan därför mycket väl gå till beslut i enlighet med yrkandet.
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
1
a:4:{i:1;s:559:"Ordföranden skall inte låta styrelsen bli bakbunden. Stämman är visserligen det högsta beslutande organet i föreningen, men frågan om vilka som skall teckna föreningens firma är inte något som tillkommer stämman att besluta om. Ordföranden skall därför meddela att frågan skall bestämmas av styrelsen och inte av stämman.||Enligt 6 kap.11 § LEF så skall styrelsen bestämma om vem som skall teckna föreningens firma. Notera dock att föreningens stadgar kan inskränka styrelsen rätt att ge annan person än styrelsemedlem teckningsrätt.";i:2;s:384:"Föreningens firma kan alltid tecknas av hela styrelsen i förening. Att även sätta upp regeln om att ordföranden och kassören i förening måste skriva på för att binda föreningen gör det dagliga arbetet för kassören mycket mer opraktiskt för rutinärenden, men är i och för sig inget märkligt. Stämman kan därför mycket väl gå till beslut i enlighet med yrkandet.";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Styrelseledamots rätt att företräda föreningen
Konflikter inom styrelsen gör att kassören Hans Silver som inte kunnat lämna nödvändig redovisning avgår med omedelbar verkan. Ordföranden känner sig lättad då suppleanten Göran Stark genast reder upp situationen som ny kassör. Styrelsearbetet fortsätter som vanligt i mer stilla lunk. Två veckor efter Silvers avgång kommer ett brev från Rör& Pul som tackar för att fått uppdraget att byta alla radiatorer i fastigheten. Saken kommer som en överraskning för styrelsen och vid närmare efterforskning så visar det sig att tidigare kassören Silver skickat ett av honom undertecknat godkännande veckan efter sin avgång. Silver och ägaren till Rör& Pul är grannar på Silvers sommarställe. Det pris som kontrakterats är minst sagt högt. Styrelsen protesterar men rörfirmans ekonomiansvarige invänder och säger att hon kontrollerat firmateckningen med bolagsverket och att Silver stod som styrelsemedlem och därmed legal företrädare som kunnat lämna godkännande och binda föreningen. Vad gäller?
Answers

Tidigare kassören Silver har avgått ur styrelsen och kan därför inte teckna avtal som är bindande för föreningen. Föreningen kan därför i lugn och ro avvisa varje krav från firman Rör&Pul.

Anmälan om styrelseändringen gjordes när styrelseprotokollet var undertecknat och justerat vilket skedde två veckor efter kassören Silvers avgång. Formellt har Silver trots att han avgått kunnat binda föreningen avtalsmässigt fram till dess att Bolagsverket registrerat styrelseförändringen.||Händelsen visar hur viktigt det är att omgående meddela Bolagsverket om en styrelseändring. Fram till dess att ändringsanmälan kommit in så kan tidigare styrelseledamot mot tredje man träffa avtal som får bindande verkan för föreningen.


Array
(
  [1] => Tidigare kassören Silver har avgått ur styrelsen och kan därför inte teckna avtal som är bindande för föreningen. Föreningen kan därför i lugn och ro avvisa varje krav från firman Rör&Pul.
  [2] => Anmälan om styrelseändringen gjordes när styrelseprotokollet var undertecknat och justerat vilket skedde två veckor efter kassören Silvers avgång. Formellt har Silver trots att han avgått kunnat binda föreningen avtalsmässigt fram till dess att Bolagsverket registrerat styrelseförändringen.||Händelsen visar hur viktigt det är att omgående meddela Bolagsverket om en styrelseändring. Fram till dess att ändringsanmälan kommit in så kan tidigare styrelseledamot mot tredje man träffa avtal som får bindande verkan för föreningen.
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:200:"Tidigare kassören Silver har avgått ur styrelsen och kan därför inte teckna avtal som är bindande för föreningen. Föreningen kan därför i lugn och ro avvisa varje krav från firman Rör&Pul.";i:2;s:551:"Anmälan om styrelseändringen gjordes när styrelseprotokollet var undertecknat och justerat vilket skedde två veckor efter kassören Silvers avgång. Formellt har Silver trots att han avgått kunnat binda föreningen avtalsmässigt fram till dess att Bolagsverket registrerat styrelseförändringen.||Händelsen visar hur viktigt det är att omgående meddela Bolagsverket om en styrelseändring. Fram till dess att ändringsanmälan kommit in så kan tidigare styrelseledamot mot tredje man träffa avtal som får bindande verkan för föreningen.";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Kallelse till sammanträde
Ansvarsmässigt åligger det ordföranden att när det behövs sammankalla styrelsen till sammanträde. Ordföranden Rolf Slö tycker att han gör ett bra arbete och att det inte behövs mer än fyra möten per år. Ordinarie ledamoten Karin Blixt delar inte denna uppfattning utan menar att det nu måste ske ett möte så snabbt som möjligt för att främst diskutera frågan hur styrelsen skall agera då flera medlemmar har satt blomlådor på yttersidan av balkongerna. Ordföranden tycker att saken är av mindre betydelse och denna liksom andra frågor kan vänta tills nästa möte om två månader. Vad gäller?
Answers

Ansvaret och bedömningen om när det behövs sammankallas till sammanträde ligger hos ordföranden. Det är hans/hennes beslut som gäller.

På begäran av enskild styrelseledamot skall det kallas till sammanträde. Fru Blixt skall därför få som hon vill.||Enligt 6 kap.8 § LEF skall det kallas till sammanträde om begäran kommer in från enskild styrelseledamot.


Array
(
  [1] => Ansvaret och bedömningen om när det behövs sammankallas till sammanträde ligger hos ordföranden. Det är hans/hennes beslut som gäller.
  [2] => På begäran av enskild styrelseledamot skall det kallas till sammanträde. Fru Blixt skall därför få som hon vill.||Enligt 6 kap.8 § LEF skall det kallas till sammanträde om begäran kommer in från enskild styrelseledamot.
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:141:"Ansvaret och bedömningen om när det behövs sammankallas till sammanträde ligger hos ordföranden. Det är hans/hennes beslut som gäller.";i:2;s:229:"På begäran av enskild styrelseledamot skall det kallas till sammanträde. Fru Blixt skall därför få som hon vill.||Enligt 6 kap.8 § LEF skall det kallas till sammanträde om begäran kommer in från enskild styrelseledamot.";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Beslut Per capsulam
Samtliga i styrelsen är mycket upptagna i sina arbeten vilket gör att det är svårt att planera in styrelsemöten. På bottenvåning skall stamrenovering påbörjas. Föreningen har fått två offerter från företag A respektive B. Då tiden är knapp så måste styrelse fatta ett beslut. Ordföranden som skött förhandlingarna med de aktuella firmorna har den bestämda åsikten att företag A skall ges uppdraget. Han ringer därför runt till styrelsen öviga fyra medlemmar för att på detta sätt få ihop ett styrelsebeslut. Tre av ledamöterna stöder valet av firman A, men den fjärde ledamoten menar att firman B som är större och väl etablerad i branschen skall få jobbet. Vad blir styrelsens beslut?
Answers

Det är möjligt att ha styrelsemöten utan att styrelsen är fysiskt närvarande. Behov uppstårfrån tid till annan när mer akuta frågor uppstår. Vid sådana tillfällen får protokollet cirkulera för påskrift. Denna tillvägagångssätt kallas ”Per capsulam” dvs. ”per brev”. Styrelsens majoritet röstar för valet av firman A vilket gör att detta beslut gäller.

Tillvägagångssättet Per capsulam kan bara användas när hela styrelsen är överens.||Nu har en ledamot en avvikande åsikt vilket gör att ordföranden, trots att det ställer till problem och utgången av den aktuella frågan ändå är given, måste kalla styrelsen till sammanträde.


Array
(
  [1] => Det är möjligt att ha styrelsemöten utan att styrelsen är fysiskt närvarande. Behov uppstårfrån tid till annan när mer akuta frågor uppstår. Vid sådana tillfällen får protokollet cirkulera för påskrift. Denna tillvägagångssätt kallas ”Per capsulam” dvs. ”per brev”. Styrelsens majoritet röstar för valet av firman A vilket gör att detta beslut gäller.
  [2] => Tillvägagångssättet Per capsulam kan bara användas när hela styrelsen är överens.||Nu har en ledamot en avvikande åsikt vilket gör att ordföranden, trots att det ställer till problem och utgången av den aktuella frågan ändå är given, måste kalla styrelsen till sammanträde.
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:381:"Det är möjligt att ha styrelsemöten utan att styrelsen är fysiskt närvarande. Behov uppstårfrån tid till annan när mer akuta frågor uppstår. Vid sådana tillfällen får protokollet cirkulera för påskrift. Denna tillvägagångssätt kallas ”Per capsulam” dvs. ”per brev”. Styrelsens majoritet röstar för valet av firman A vilket gör att detta beslut gäller.";i:2;s:291:"Tillvägagångssättet Per capsulam kan bara användas när hela styrelsen är överens.||Nu har en ledamot en avvikande åsikt vilket gör att ordföranden, trots att det ställer till problem och utgången av den aktuella frågan ändå är given, måste kalla styrelsen till sammanträde.";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Styrelseledamots ansvar som s.k. syssloman.
Fru Glad är sedan flera år tillbaka ordinarie ledamot i styrelsen. Vid gårdsfesten kom hon i samspråk med en rad medlemmar. Fru Glad berättade i positivt och föreningsdemokratisk anda om styrelsens arbete och om hur man resonerat och kommit fram till olika beslut under året, bl.a. vad gäller en tvångsförsäljning. Senare på kvällen när paret Glad kommer hem utbryter ett större gräl. Herr Glad kritiserar sin fru för att hon varit så ”pratglad” om styrelsemötena och varnar henne för eventuella skadeanspråk vid föreningsstämman. Fru Glad slår bort kritiken och säger att det är rent nonsens. Vem har rätt?
Answers

Det skall mycket till för att en ledamot skall kunna bli skadeståndskyldig. Det krävs uppsåt och att ledamoten medvetet eller av grov oaktsamhet brutit sin tystnadsplikt.

Kraven på ledamot är högt ställda det räcker med att ledamot endast gör sig skyldig till oaktsamhet för att eventuellt skadestånd skall bli möjligt.||Herr Glads varningar är i högsta grad befogade. Enligt 16.kap.1§ LEF är kravet f ör skadeståndsskyldighet lågt ställt. Det kan räcka med att man som styrelseledamot av oaktsamhet gör sig skyldig till något för att det skall kunna bli skadeståndsgrundande.


Array
(
  [1] => Det skall mycket till för att en ledamot skall kunna bli skadeståndskyldig. Det krävs uppsåt och att ledamoten medvetet eller av grov oaktsamhet brutit sin tystnadsplikt.
  [2] => Kraven på ledamot är högt ställda det räcker med att ledamot endast gör sig skyldig till oaktsamhet för att eventuellt skadestånd skall bli möjligt.||Herr Glads varningar är i högsta grad befogade. Enligt 16.kap.1§ LEF är kravet f ör skadeståndsskyldighet lågt ställt. Det kan räcka med att man som styrelseledamot av oaktsamhet gör sig skyldig till något för att det skall kunna bli skadeståndsgrundande.
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:174:"Det skall mycket till för att en ledamot skall kunna bli skadeståndskyldig. Det krävs uppsåt och att ledamoten medvetet eller av grov oaktsamhet brutit sin tystnadsplikt.";i:2;s:427:"Kraven på ledamot är högt ställda det räcker med att ledamot endast gör sig skyldig till oaktsamhet för att eventuellt skadestånd skall bli möjligt.||Herr Glads varningar är i högsta grad befogade. Enligt 16.kap.1§ LEF är kravet f ör skadeståndsskyldighet lågt ställt. Det kan räcka med att man som styrelseledamot av oaktsamhet gör sig skyldig till något för att det skall kunna bli skadeståndsgrundande.";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Rösträtt på stämman
Föreningen Plutten 4 har bara 20 medlemmar men oenigheten är stor i föreningen. Inför årsstämman har tre olika grupperingar bildats som representerar olika förslag vad gäller kommande styrelsesammansättning. Sittande styrelse ser det som extra viktigt att den i nuvarande läge kan sitta kvar och bli omvald. Vanligen brukar styrelsen inte rösta på stämman när det gäller val av dem själva, men i år då läget är ”skarpt” så bestämmer sig samtliga styrelseledamöter att rösta på sig själva vid årsmötet. Genom detta förfarande blir de med en rösts övervikt samtliga omvalda.Är det tillåtet att rösta på sig själv eller har de gjort sig skyldiga till jäv och valet därmed är ogiltigt?
Answers

Agerandet är ett uppenbart fall av jävsituation och därför lagstridigt. Föreslagen ledamot skall vid röstningen klart deklarera att han/hon inte röstar och det skall tas till protokollet.

Lagstiftningen har inte satt upp något direkt förbud mot sådan röstning så valet är giltigt.|| Självklart kan det uppfattas av vissa som en jävsituation, men vid en avvägning så har det ansetts väga tyngre att varje medlem skall kunna kandidera och utöva sin rösträtt även om det innebär att man ges möjlighet att rösta på sig själv. Vidare så är det så att för att jävsituation skall kunna uppstå så måste det egna intresset redan vara eller kan antas vara i konflikt med föreningens intresse.Kandiderar man så vill man bli vald, men därmed inte sagt att detta kommer i konflikt med föreningens intresse. En bra ledamot är guld värd för föreningen.


Array
(
  [1] => Agerandet är ett uppenbart fall av jävsituation och därför lagstridigt. Föreslagen ledamot skall vid röstningen klart deklarera att han/hon inte röstar och det skall tas till protokollet.
  [2] => Lagstiftningen har inte satt upp något direkt förbud mot sådan röstning så valet är giltigt.|| Självklart kan det uppfattas av vissa som en jävsituation, men vid en avvägning så har det ansetts väga tyngre att varje medlem skall kunna kandidera och utöva sin rösträtt även om det innebär att man ges möjlighet att rösta på sig själv. Vidare så är det så att för att jävsituation skall kunna uppstå så måste det egna intresset redan vara eller kan antas vara i konflikt med föreningens intresse.Kandiderar man så vill man bli vald, men därmed inte sagt att detta kommer i konflikt med föreningens intresse. En bra ledamot är guld värd för föreningen.
  [3] => Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:194:"Agerandet är ett uppenbart fall av jävsituation och därför lagstridigt. Föreslagen ledamot skall vid röstningen klart deklarera att han/hon inte röstar och det skall tas till protokollet.";i:2;s:686:"Lagstiftningen har inte satt upp något direkt förbud mot sådan röstning så valet är giltigt.|| Självklart kan det uppfattas av vissa som en jävsituation, men vid en avvägning så har det ansetts väga tyngre att varje medlem skall kunna kandidera och utöva sin rösträtt även om det innebär att man ges möjlighet att rösta på sig själv. Vidare så är det så att för att jävsituation skall kunna uppstå så måste det egna intresset redan vara eller kan antas vara i konflikt med föreningens intresse.Kandiderar man så vill man bli vald, men därmed inte sagt att detta kommer i konflikt med föreningens intresse. En bra ledamot är guld värd för föreningen.";i:3;s:195:"Hamilton har nåtts av andra meddelanden från föreningen varför styrelsen inte haft anledning att tro att det skulle vara något problem med eftersändningen av post till den vanliga adressen.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Dödsboets rättigheter
Fru Andersson på 2 tr. har gått bort. De efterlevande, dvs. dödsboet består av två söner och fyra döttrar. I samband med begravning fick styrelsens ordförande höra att syskonen kommit överens om att yngste sonen Mats Andersson skall ta över lägenheten. Den årliga föreningsstämman närmar sig och på dagordningen finns en motion om balkongbyggnation. Frågan har varit infekterad då de som bor på bottenvåningen är emot byggnation eftersom det skulle göra deras lägenheter ännu mörkare. Ordföranden som bor högst upp är angelägen om att så många som möjligt kommer till stämman och röstar för förslaget. Hur skall styrelsen agera vad gäller dödsboet och kallelse, samt rösträtt på föreningsstämman?
Answers

Dödsboet är inte skiftat och därför skall samtliga dödsbodelägare kallas, dock har de tillsammans bara en gemensam röst. Är de inte eniga skall deras röst inte räknas.

Dödsboet har inträtt istället för fru Andersson. Mats Andersson skall överta lägenheten och skall därför få kallelsen och därmed kunna rösta på stämman.

Dödsboet är inte medlem i föreningen och skall därför inte kallas och får därför inte heller delta och rösta på stämman.|| Dödsboet i egenskap av ägare förfogar visserligen över lägenheten, men är inte medlem. Det är först när arvskifte skett som den person som tilldelats bostadsrätten kan söka medlemskap. Formellt så kan dock dödsboet som juridisk person i och för sig ansöka om medlemskap och styrelsen får då ta ställning till saken. Många föreningar har emellertid stadgar som inte tillåter juridiska personer/subjekt att bli medlem.


Array
(
  [1] => Dödsboet är inte skiftat och därför skall samtliga dödsbodelägare kallas, dock har de tillsammans bara en gemensam röst. Är de inte eniga skall deras röst inte räknas.
  [2] => Dödsboet har inträtt istället för fru Andersson. Mats Andersson skall överta lägenheten och skall därför få kallelsen och därmed kunna rösta på stämman.
  [3] => Dödsboet är inte medlem i föreningen och skall därför inte kallas och får därför inte heller delta och rösta på stämman.|| Dödsboet i egenskap av ägare förfogar visserligen över lägenheten, men är inte medlem. Det är först när arvskifte skett som den person som tilldelats bostadsrätten kan söka medlemskap. Formellt så kan dock dödsboet som juridisk person i och för sig ansöka om medlemskap och styrelsen får då ta ställning till saken. Många föreningar har emellertid stadgar som inte tillåter juridiska personer/subjekt att bli medlem.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
3
a:4:{i:1;s:177:"Dödsboet är inte skiftat och därför skall samtliga dödsbodelägare kallas, dock har de tillsammans bara en gemensam röst. Är de inte eniga skall deras röst inte räknas.";i:2;s:165:"Dödsboet har inträtt istället för fru Andersson. Mats Andersson skall överta lägenheten och skall därför få kallelsen och därmed kunna rösta på stämman.";i:3;s:571:"Dödsboet är inte medlem i föreningen och skall därför inte kallas och får därför inte heller delta och rösta på stämman.|| Dödsboet i egenskap av ägare förfogar visserligen över lägenheten, men är inte medlem. Det är först när arvskifte skett som den person som tilldelats bostadsrätten kan söka medlemskap. Formellt så kan dock dödsboet som juridisk person i och för sig ansöka om medlemskap och styrelsen får då ta ställning till saken. Många föreningar har emellertid stadgar som inte tillåter juridiska personer/subjekt att bli medlem.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Ingen styrelse
Förening utan styrelse. Nuvarande styrelsemedlemmar har nu suttit i styrelsen under snart 10 år. Inför årsstämman meddelar samtliga att de anser ha gjort sin insats och avser att avgå. Även ordföranden har beslutat sig för att avgå. På föreningsstämman meddelar valberedningen att de misslyckats att få ihop någon ny styrelse. Då föreningen behöver en styrelse så vädjar ordföranden till närvarande medlemmar på föreningsstämman att ställa upp. Alla passar dock och anför olika skall varför de inte kan eller inte anser sig kompetenta. När punkten val av styrelse skall avgöras kan ordförande bara konstatera att någon styrelse inte går att välja. Vad blir effekten rent praktiskt?
Answers

Avgående ordförande skall skicka in en skrivelse till Länsstyrelsen med hemställan om att myndigheten utser företrädare för föreningen, så att föreningen fortsatt kan fungera.

Avgående ordförande skall ge in hemställan till tingsrätten och begära att tingsrätten utser ny styrelse.

Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.


Array
(
  [1] => Avgående ordförande skall skicka in en skrivelse till Länsstyrelsen med hemställan om att myndigheten utser företrädare för föreningen, så att föreningen fortsatt kan fungera.
  [2] => Avgående ordförande skall ge in hemställan till tingsrätten och begära att tingsrätten utser ny styrelse.
  [3] => Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
3
a:4:{i:1;s:185:"Avgående ordförande skall skicka in en skrivelse till Länsstyrelsen med hemställan om att myndigheten utser företrädare för föreningen, så att föreningen fortsatt kan fungera.";i:2;s:111:"Avgående ordförande skall ge in hemställan till tingsrätten och begära att tingsrätten utser ny styrelse.";i:3;s:1082:"Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Höjd årsavgift
Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget och de räntehöjningar som sannolikt kommer under sommaren meddelar styrelsen på stämman utan närmare diskussion att styrelsen beslutat att omgående, dvs. redan till nästa månadsskifte höja årsavgiften med 8 %. En stor majoritet av närvarande medlemmar protesterar kraftfull och menar att nuvarande nivå redan gör att föreningen nått ”smärtgränsen” och att en höjning inte kan komma på fråga. Vad gäller?
Answers

Föreningsstämman är föreningens högsta organ som styrelsen inte kan sätta sig över. I demokratisk ordning får styrelsens önskemål vika inför stämman majoritet.

Styrelsen har ett förvaltningsuppdrag och därtill hörande ansvar. Årsavgiftens storlek är något som styrelsen kan bestämma ensidigt, dvs. styrelsen kan när som helst och med hur kort varsel som helst bestämma om att höja eller sänka årsavgifter.|| Notera dock att föreningen har möjlighet att i stadgarna bestämma på annat sätt tex. att årsavgiften skall beslutas på föreningsstämma. Gäller sådana speciella regler så får styrelsen bestämma sig för om den vill kvarstå eller ser sig tvungen att avgå om den inte delar och inte vill verkställa stämmans beslut.


Array
(
  [1] => Föreningsstämman är föreningens högsta organ som styrelsen inte kan sätta sig över. I demokratisk ordning får styrelsens önskemål vika inför stämman majoritet.
  [2] => Styrelsen har ett förvaltningsuppdrag och därtill hörande ansvar. Årsavgiftens storlek är något som styrelsen kan bestämma ensidigt, dvs. styrelsen kan när som helst och med hur kort varsel som helst bestämma om att höja eller sänka årsavgifter.|| Notera dock att föreningen har möjlighet att i stadgarna bestämma på annat sätt tex. att årsavgiften skall beslutas på föreningsstämma. Gäller sådana speciella regler så får styrelsen bestämma sig för om den vill kvarstå eller ser sig tvungen att avgå om den inte delar och inte vill verkställa stämmans beslut.
  [3] => Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:171:"Föreningsstämman är föreningens högsta organ som styrelsen inte kan sätta sig över. I demokratisk ordning får styrelsens önskemål vika inför stämman majoritet.";i:2;s:591:"Styrelsen har ett förvaltningsuppdrag och därtill hörande ansvar. Årsavgiftens storlek är något som styrelsen kan bestämma ensidigt, dvs. styrelsen kan när som helst och med hur kort varsel som helst bestämma om att höja eller sänka årsavgifter.|| Notera dock att föreningen har möjlighet att i stadgarna bestämma på annat sätt tex. att årsavgiften skall beslutas på föreningsstämma. Gäller sådana speciella regler så får styrelsen bestämma sig för om den vill kvarstå eller ser sig tvungen att avgå om den inte delar och inte vill verkställa stämmans beslut.";i:3;s:1082:"Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Kvar som ordförande
Advokat Brason som är ordförande i föreningen sedan 10 år tillbaka och kan allt som rör fastigheten har just avtalat om försäljning av sin lägenhet och flyttar nu ut den 1 november.Det återstår hela 7 månader till årsstämman.Enligt stadgarna så väljs ordföranden av stämman. Av stadgarna framgår vidare att endast medlem kan väljas som styrelseledamot. En överlåtelse av bostadsrätt innebär att medlemskapet upphör automatiskt i och med att styrelsen godkänner köparen som ny medlem.Advokat Brason är villig att fortsätta som ordförande fram till kommande årsstämma,men påpekar att han inte längre kan fullgöra uppdraget eftersom han genom försäljningen inte längre är medlem i föreningen.Styrelsen är minst sagt bekymrad eftersom det inte finns någon lämplig ersättare.Vad är lösningen på problemet?
Answers

Lagen medger att styrelsen efter eget skön genom särskilt beslut kan bestämma att medlem som flyttar får kvarstå som medlem. På så sätt kan adv.Brason fortsätta trots de formella kraven i stadgarna.|| Ja, denna lösning är faktiskt möjlig genom regleringen i Bostadsrättslagen 2 kap.§ 11 som säger att styrelsen kan medge att medlem kvarstår i föreningen.

Saken är som den är och det är inget som styrelsen kan göra något åt. Vid nästa styrelsesammanträde så får ledamöterna ta tjuren vid hornen och komma överens om att någon övertar uppdraget som ordförande. Eller kommer man inte överens så tvingas styrelsen att rösta fram någon av ledamöterna som ordförande. Detta eftersom föreningen enligt lag måste ha en ordförande för att inte vara likvidationspliktig.


Array
(
  [1] => Lagen medger att styrelsen efter eget skön genom särskilt beslut kan bestämma att medlem som flyttar får kvarstå som medlem. På så sätt kan adv.Brason fortsätta trots de formella kraven i stadgarna.|| Ja, denna lösning är faktiskt möjlig genom regleringen i Bostadsrättslagen 2 kap.§ 11 som säger att styrelsen kan medge att medlem kvarstår i föreningen.
  [2] => Saken är som den är och det är inget som styrelsen kan göra något åt. Vid nästa styrelsesammanträde så får ledamöterna ta tjuren vid hornen och komma överens om att någon övertar uppdraget som ordförande. Eller kommer man inte överens så tvingas styrelsen att rösta fram någon av ledamöterna som ordförande. Detta eftersom föreningen enligt lag måste ha en ordförande för att inte vara likvidationspliktig.
  [3] => Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
1
a:4:{i:1;s:371:"Lagen medger att styrelsen efter eget skön genom särskilt beslut kan bestämma att medlem som flyttar får kvarstå som medlem. På så sätt kan adv.Brason fortsätta trots de formella kraven i stadgarna.|| Ja, denna lösning är faktiskt möjlig genom regleringen i Bostadsrättslagen 2 kap.§ 11 som säger att styrelsen kan medge att medlem kvarstår i föreningen.";i:2;s:431:"Saken är som den är och det är inget som styrelsen kan göra något åt. Vid nästa styrelsesammanträde så får ledamöterna ta tjuren vid hornen och komma överens om att någon övertar uppdraget som ordförande. Eller kommer man inte överens så tvingas styrelsen att rösta fram någon av ledamöterna som ordförande. Detta eftersom föreningen enligt lag måste ha en ordförande för att inte vara likvidationspliktig.";i:3;s:1082:"Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Val av kassör
Kent Stilton tidigare framgångsrik ekonomichef i ett medelstort börsbolag är dömd för grovt förskingringsbrott som bottnat i ett allvarligt spelberoende. Straffet är nu avtjänat och likaså gäller hans näringsförbud inte längre. Mot bakgrund av Stiltons ekonomiska kunnande så har valberedningen föreslagit att Stilton vid årsstämman skall väljas till kassör. Sittande kassör menar att detta på formella grunder inte är möjligt. Vad gäller?
Answers

Att vara kassör och hantera föreningens pengar innebär ett särskilt ansvar. Enligt regelverket i Bostadsrättslagen kan en medlem som dömts för allvarlig ekonomisk brottslighet inte väljas till kassör eftersom en kassör som lagstiftningen anger skall vara oförvitlig och någon som är i alla avseende fullt pålitlig.

Det finns ingen reglerande lagstiftning givet att personen är myndig och inte belagd med näringsförbud eller är försatt i konkurs. Stilton kan utan problem väljas till kassör.|| Tidigare kriminell belastning utgör således inget formellt problem. Stämman kan besluta på det sätt som stämman finner lämpligt. Naturligtvis kan man ställa sig tveksam till om ett sådant val är särskilt klokt.


Array
(
  [1] => Att vara kassör och hantera föreningens pengar innebär ett särskilt ansvar. Enligt regelverket i Bostadsrättslagen kan en medlem som dömts för allvarlig ekonomisk brottslighet inte väljas till kassör eftersom en kassör som lagstiftningen anger skall vara oförvitlig och någon som är i alla avseende fullt pålitlig.
  [2] => Det finns ingen reglerande lagstiftning givet att personen är myndig och inte belagd med näringsförbud eller är försatt i konkurs. Stilton kan utan problem väljas till kassör.|| Tidigare kriminell belastning utgör således inget formellt problem. Stämman kan besluta på det sätt som stämman finner lämpligt. Naturligtvis kan man ställa sig tveksam till om ett sådant val är särskilt klokt.
  [3] => Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:328:"Att vara kassör och hantera föreningens pengar innebär ett särskilt ansvar. Enligt regelverket i Bostadsrättslagen kan en medlem som dömts för allvarlig ekonomisk brottslighet inte väljas till kassör eftersom en kassör som lagstiftningen anger skall vara oförvitlig och någon som är i alla avseende fullt pålitlig.";i:2;s:408:"Det finns ingen reglerande lagstiftning givet att personen är myndig och inte belagd med näringsförbud eller är försatt i konkurs. Stilton kan utan problem väljas till kassör.|| Tidigare kriminell belastning utgör således inget formellt problem. Stämman kan besluta på det sätt som stämman finner lämpligt. Naturligtvis kan man ställa sig tveksam till om ett sådant val är särskilt klokt.";i:3;s:1082:"Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Kan styrelsemedlem ges en rad olika funktioner.
Föreningen Brf. Piccolo 12 är ägare till en mindre fastighet med 10 lägenheter. Tre av medlemmarna har tidigare varit med i styrelsen men har av ålders- och hälsoskäl avgått. Styrelsen består enligt stadgarna av 3 ledamöter. Vid årsstämman för någon vecka sedan återvaldes en person och två nya valdes till styrelseledamöter. När styrelsen vid första mötet skulle konstituera sig så uppstod en besvärande låsning. Ingen ville ta på sig arbetet som ordförande samt kassör. Efter oändligt sega diskussioner så tröttande Karl Frisk som var nyvald och sade att han var beredd att ta på sig båda uppdragen. Då alla var mentalt utmattade och timmen sen så blev det också styrelsens beslut. Nästa dag sattes en lapp upp i ingången med information om den nya styrelsens olika funktioner. Att Karl Frisk, som många i föreningen upprört uttryckte saken, fått nästan en ”diktators roll” resulterade i en protestlista då de undertecknade menade att hans dubbla funktioner strider mot gällande lagstiftning. Detta särskilt då den andra nyvalda personen som blev sekreterare är sambo till Karl Frisk. Vad gäller, har det gått rätt till?
Answers

Det är helt riktigt som flera av medlemmarna säger att lösningen strider mot lag. En ledamot kan självklart inte sitta på två stolar och ha kontroll över sig själv i dubbla funktioner. Detta gäller i högsta grad den viktiga funktionen som kassör som har hand om ekonomin och som därför inte får agera helt självständigt utan skall stämma av med ordföranden.

Protesterande medlemmar vet inte vad de talar om. Styrelsen bestämmer själv hur den skall konstituera sig så det finns inget lagligt hinder mot den aktuella fördelningen av uppdrag och arbetsfördelning i styrelsen.||Styrelsen är fri att besluta som den vill vad gäller arbetsuppgifter.Någon lagmässig inskränkning finns inte. Att ha ett gift par eller sambor samtidigt i styrelsen strider inte mot lag. Däremot är det olämpligt eftersom man många gånger kan utgå från att sådana personer i vissa fall kan ha gemensamma intressen som kan vara delvis eller helt motsatta till föreningens intresse. En sådan lösning kan ge oproportionerligt stort inflytande och bör därför i möjligast mån om möjligt undvikas. Det skall noteras att styrelsen är solidariskt ansvarig för sina beslut.


Array
(
  [1] => Det är helt riktigt som flera av medlemmarna säger att lösningen strider mot lag. En ledamot kan självklart inte sitta på två stolar och ha kontroll över sig själv i dubbla funktioner. Detta gäller i högsta grad den viktiga funktionen som kassör som har hand om ekonomin och som därför inte får agera helt självständigt utan skall stämma av med ordföranden.
  [2] => Protesterande medlemmar vet inte vad de talar om. Styrelsen bestämmer själv hur den skall konstituera sig så det finns inget lagligt hinder mot den aktuella fördelningen av uppdrag och arbetsfördelning i styrelsen.||Styrelsen är fri att besluta som den vill vad gäller arbetsuppgifter.Någon lagmässig inskränkning finns inte. Att ha ett gift par eller sambor samtidigt i styrelsen strider inte mot lag. Däremot är det olämpligt eftersom man många gånger kan utgå från att sådana personer i vissa fall kan ha gemensamma intressen som kan vara delvis eller helt motsatta till föreningens intresse. En sådan lösning kan ge oproportionerligt stort inflytande och bör därför i möjligast mån om möjligt undvikas. Det skall noteras att styrelsen är solidariskt ansvarig för sina beslut.
  [3] => Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:375:"Det är helt riktigt som flera av medlemmarna säger att lösningen strider mot lag. En ledamot kan självklart inte sitta på två stolar och ha kontroll över sig själv i dubbla funktioner. Detta gäller i högsta grad den viktiga funktionen som kassör som har hand om ekonomin och som därför inte får agera helt självständigt utan skall stämma av med ordföranden.";i:2;s:808:"Protesterande medlemmar vet inte vad de talar om. Styrelsen bestämmer själv hur den skall konstituera sig så det finns inget lagligt hinder mot den aktuella fördelningen av uppdrag och arbetsfördelning i styrelsen.||Styrelsen är fri att besluta som den vill vad gäller arbetsuppgifter.Någon lagmässig inskränkning finns inte. Att ha ett gift par eller sambor samtidigt i styrelsen strider inte mot lag. Däremot är det olämpligt eftersom man många gånger kan utgå från att sådana personer i vissa fall kan ha gemensamma intressen som kan vara delvis eller helt motsatta till föreningens intresse. En sådan lösning kan ge oproportionerligt stort inflytande och bör därför i möjligast mån om möjligt undvikas. Det skall noteras att styrelsen är solidariskt ansvarig för sina beslut.";i:3;s:1082:"Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Protokollförare vid föreningsstämma
Föreningen Brf.Akademikern 5 har årsstämma. Stämman öppnas av sittande ordförande Johan StorStjerna. Han har varit ordförande nu i 10 år och har inte för avsikt att avgå under överskådlig tid. Han är känd för sina bestämda åsikter och föga demokratiska sätt att hantera styrelsearbetet. Som vanligt väljs han att leda stämman som ordförande. Under punkten val av protokollförare så meddelar han helt sonika att han inte vill ha något ”tjafs” utan väljer sig själv till protokollförare. Detta avviker helt från vad som tidigare gjorts under alla andra år då sekreteraren eller annan medlem fört protokollet. Stämman blir tagen på sängen och ingen kommer sig för att fråga. Först efter mötet börjar flera protestera och ifrågasätter om det gått rätt till.
Answers

Ordföranden äger rätt att välja protokollförare. Inget hindrar att han/hon väljer sig själv.||Ordföranden har att meddela stämman hur han/hon beslutat i protokollsfrågan. Minst en justeringsman skall dock väljas. Det normala är att ordföranden väljer en annan person att föra protokollet. Protokollföraren författar protokollet helt självständigt och bör därför också underteckna det av honom/henne författade protokollet före ordföranden. Justeringsmannen eller männen intygar att protokollet på ett korrekt sätt anger de beslut som tagits på stämman.Om den/de som är valda har en avvikande åsikt så kan de inte ändra i protokollet utan får i så fall skriva till ett tillägg och redogöra på vilket sätt det föreligger en avvikande uppfattning.

Enligt lag så utgör val av protokollförare en fast punkt på dagordningen. Protokoll skall föras.Ordföranden har sin viktiga roll att sköta så att allt går rätt till under mötet och skall därför inte också utforma protokollet som på ett objektivt och korrekt sätt skall spegla beslut och övrigt som kommit upp på stämman.


Array
(
  [1] => Ordföranden äger rätt att välja protokollförare. Inget hindrar att han/hon väljer sig själv.||Ordföranden har att meddela stämman hur han/hon beslutat i protokollsfrågan. Minst en justeringsman skall dock väljas. Det normala är att ordföranden väljer en annan person att föra protokollet. Protokollföraren författar protokollet helt självständigt och bör därför också underteckna det av honom/henne författade protokollet före ordföranden. Justeringsmannen eller männen intygar att protokollet på ett korrekt sätt anger de beslut som tagits på stämman.Om den/de som är valda har en avvikande åsikt så kan de inte ändra i protokollet utan får i så fall skriva till ett tillägg och redogöra på vilket sätt det föreligger en avvikande uppfattning.
  [2] => Enligt lag så utgör val av protokollförare en fast punkt på dagordningen. Protokoll skall föras.Ordföranden har sin viktiga roll att sköta så att allt går rätt till under mötet och skall därför inte också utforma protokollet som på ett objektivt och korrekt sätt skall spegla beslut och övrigt som kommit upp på stämman.
  [3] => Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
1
a:4:{i:1;s:786:"Ordföranden äger rätt att välja protokollförare. Inget hindrar att han/hon väljer sig själv.||Ordföranden har att meddela stämman hur han/hon beslutat i protokollsfrågan. Minst en justeringsman skall dock väljas. Det normala är att ordföranden väljer en annan person att föra protokollet. Protokollföraren författar protokollet helt självständigt och bör därför också underteckna det av honom/henne författade protokollet före ordföranden. Justeringsmannen eller männen intygar att protokollet på ett korrekt sätt anger de beslut som tagits på stämman.Om den/de som är valda har en avvikande åsikt så kan de inte ändra i protokollet utan får i så fall skriva till ett tillägg och redogöra på vilket sätt det föreligger en avvikande uppfattning.";i:2;s:339:"Enligt lag så utgör val av protokollförare en fast punkt på dagordningen. Protokoll skall föras.Ordföranden har sin viktiga roll att sköta så att allt går rätt till under mötet och skall därför inte också utforma protokollet som på ett objektivt och korrekt sätt skall spegla beslut och övrigt som kommit upp på stämman.";i:3;s:1082:"Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Bredbandsleverantör, en styrelse eller stämmofråga?
Fru Basta och grannen under herr Adolfsson möts i hissen. De inleder en diskussion om olika saker som har anknytning till den kommande årsstämman. Adolfsson som sitter i styrelsen berättar att styrelsen fattat beslut om att byta ut den sedan många år gällande leverantören av TV och bredband. Fru Basta som är väldigt nöjd med den nuvarande leverantören Comhem blir mycket uppförd, dels för att hon ogillar förändringar och de tekniska problem hon ser framför sig, dels därför att valet av leverantör beslutats av en stämma för snart 10 år sedan och den nu aktualiserade frågeställningen om ett byte kan rimligen endast beslutas av en ny stämma. Vem har rätt?
Answers

Styrelsen har fått en rad klagomål från medlemmar om Comhem och deras bristande tjänster. Mot bakgrund härav är det en typisk förvaltningsfråga för styrelsen om man nu vid avtalets utgång skall bestämma att inte förlänga utan byta leverantör.

Fru Basta har gott minne och det är riktigt att en tidigare stämma efter lång diskussion och upprörda känslor tog beslut om att välja Comhem som leverantör. På grund av de olika uppfattningar som då rådde så kom beslutet att även omfatta saker som kostnad samt val av basutbud till medlemmarna. Då stämman beslutat om leverantör så måste ett eventuellt byte också nu beslutas av en föreningsstämma.|| Fru Basta har rätt. Hade valet initialt tillkommit genom ett styrelsebeslut så skulle styrelsen nu också självständigt utan att höra stämman kunna byta till ny leverantör. Men som nu är fallet så är det inte möjligt eftersom stämman tidigare tagit beslutet samt även mer i detalj angett vad avtalet skulle omfatta och få kosta. Styrelsen är bunden av den tidigare beslutsgången och måste därför nu komma med förslag och få stämmans godkännande. Hade den tidigare stämman inte varit så detaljerad i sitt beslut utan bara tagit ett principbeslut så hade styrelsen själva nu haft en viss frihet och kunnat i vart fall omförhandla och förlänga avtalet med Comhem.


Array
(
  [1] => Styrelsen har fått en rad klagomål från medlemmar om Comhem och deras bristande tjänster. Mot bakgrund härav är det en typisk förvaltningsfråga för styrelsen om man nu vid avtalets utgång skall bestämma att inte förlänga utan byta leverantör.
  [2] => Fru Basta har gott minne och det är riktigt att en tidigare stämma efter lång diskussion och upprörda känslor tog beslut om att välja Comhem som leverantör. På grund av de olika uppfattningar som då rådde så kom beslutet att även omfatta saker som kostnad samt val av basutbud till medlemmarna. Då stämman beslutat om leverantör så måste ett eventuellt byte också nu beslutas av en föreningsstämma.|| Fru Basta har rätt. Hade valet initialt tillkommit genom ett styrelsebeslut så skulle styrelsen nu också självständigt utan att höra stämman kunna byta till ny leverantör. Men som nu är fallet så är det inte möjligt eftersom stämman tidigare tagit beslutet samt även mer i detalj angett vad avtalet skulle omfatta och få kosta. Styrelsen är bunden av den tidigare beslutsgången och måste därför nu komma med förslag och få stämmans godkännande. Hade den tidigare stämman inte varit så detaljerad i sitt beslut utan bara tagit ett principbeslut så hade styrelsen själva nu haft en viss frihet och kunnat i vart fall omförhandla och förlänga avtalet med Comhem.
  [3] => Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:256:"Styrelsen har fått en rad klagomål från medlemmar om Comhem och deras bristande tjänster. Mot bakgrund härav är det en typisk förvaltningsfråga för styrelsen om man nu vid avtalets utgång skall bestämma att inte förlänga utan byta leverantör.";i:2;s:1112:"Fru Basta har gott minne och det är riktigt att en tidigare stämma efter lång diskussion och upprörda känslor tog beslut om att välja Comhem som leverantör. På grund av de olika uppfattningar som då rådde så kom beslutet att även omfatta saker som kostnad samt val av basutbud till medlemmarna. Då stämman beslutat om leverantör så måste ett eventuellt byte också nu beslutas av en föreningsstämma.|| Fru Basta har rätt. Hade valet initialt tillkommit genom ett styrelsebeslut så skulle styrelsen nu också självständigt utan att höra stämman kunna byta till ny leverantör. Men som nu är fallet så är det inte möjligt eftersom stämman tidigare tagit beslutet samt även mer i detalj angett vad avtalet skulle omfatta och få kosta. Styrelsen är bunden av den tidigare beslutsgången och måste därför nu komma med förslag och få stämmans godkännande. Hade den tidigare stämman inte varit så detaljerad i sitt beslut utan bara tagit ett principbeslut så hade styrelsen själva nu haft en viss frihet och kunnat i vart fall omförhandla och förlänga avtalet med Comhem.";i:3;s:1082:"Enligt Bostadsrättslagen så måste en förening vara företrädd av en styrelse. Saknas styrelse är föreningen likvidationspliktig, dvs. skall tvångslikvideras. Kronofogdemyndigheten skall i så fall försälja fastigheten och lägenheterna blir då hyreslägenheter i ett hyreshus och medlemmarna förlorar sina bostadsrätter som inte längre har något värde.||Någon möjlighet eller mekanism att lösa problemet genom Länsstyrelsen eller via domstol finns inte. För att undvika tvångslikvidation kan föreningen antingen inom ramen för gällande stadgar eller genom ändring/tillägg till stadgarna förordna om val av helt externa ledamöter till en styrelse. Inför ett de facto hot att faktiskt förlora det ekonomiska värde som en bostadsrätt normal representerar så brukar det till slut gå att få några medlemmar att krypa till korset och ställa upp som styrelse. Detta gäller i synnerhet de medlemmar som har banklån. Upphör bostadsrätten har banken ingen säkerhet längre och kommer då att säga upp eventuella lån och kräva omedelbar betalning.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Kvarlämnade cyklar och liknande.
Cykelutrymmet i källaren och på gården liknar efter några år ett ”skrotupplag”. Flera av medlemmarna som dagligen cyklar till jobbet klagar över ”plastbristen” och att många i föreningen nyttjar ”långtidparkeringen” till ingen nytta. Kraven på styrelsen att agera blir allt mer högljudda. Styrelsen känner sig, efter en tidigare konflikt som resultat av en städningsaktion, tveksam och undrar hur man skall ordna det hela på ett smidigt men formellt riktigt sätt.
Answers

a) Styrelsens oföretagsamhet är obegriplig. Är det väl uppenbart att det är cyklar som stått länge och inte längre används då ägarna flyttat så är det bara att göra slag i saken och se till att de forslas iväg. Detta är möjligt då de skräpar ner på privat mark och blockerar för övriga cykelanvändare.

b) Formell sett så måste man vara lite kommunikativ, dvs. ge ägarna en chans att ta hand om sina tvåhjulingar. Styrelsen skall skriftligen uppmana medlemmarna att märka sina cyklar och att rensning kommer att ske efter sex månader beträffande de cyklar som sedan kvarstår som omärkta och utan ägare. Genom att ha informerat medlemmarna skriftligen och följt lagstadgad tidsfrist så har styrelsen därmed fullgjort vad som formellt krävs enligt Hyreslagen och kan därefter utan risk för problem ordna så att skrotcyklarna kommer bort. Detta eftersom föreningen efter 6- månaderfristens utgång blivit laglig ägare till den övergivna egendomen.

Tillvaron är i högsta grad obegripligt formalistisk vad gäller ”sopor”. För att uppfylla gällande regelverk så måste föreningen invänta utgången av den tidsfrist som föreningen självt och ensidigt satt upp för omhändertagande/märkning för att därefter lämna de cyklar som blir kvar till polisens hittegodsavdelning. Om ingen hämtar ut de inlämnade objekten inom tre månader så tillfaller egendomen därefter föreningen. || Vid ett annat agerande riskerar styrelsen för att bli anklagad för stöld eller egenmäktigt förfarande. För att undvika eventuella diskussioner med uppretade tidigare eller nuvarande medlemmar bör styrelsen lämpligen skriva en lista på objekten och fotografera dem. Hänvisningen i svarsalternativ b) till Hyreslagen och den sex månadersfrist som stadgas där är inte giltig för bostadsrätter.


Array
(
  [1] => a)	Styrelsens oföretagsamhet är obegriplig. Är det väl uppenbart att det är cyklar som stått länge och inte längre används då ägarna flyttat så är det bara att göra slag i saken och se till att de forslas iväg. Detta är möjligt då de skräpar ner på privat mark och blockerar för övriga cykelanvändare.
  [2] => b)	Formell sett så måste man vara lite kommunikativ, dvs. ge ägarna en chans att ta hand om sina tvåhjulingar. Styrelsen skall skriftligen uppmana medlemmarna att märka sina cyklar och att rensning kommer att ske efter sex månader beträffande de cyklar som sedan kvarstår som omärkta och utan ägare. Genom att ha informerat medlemmarna skriftligen och följt lagstadgad tidsfrist så har styrelsen därmed fullgjort vad som formellt krävs enligt Hyreslagen och kan därefter utan risk för problem ordna så att skrotcyklarna kommer bort. Detta eftersom föreningen efter 6- månaderfristens utgång blivit laglig ägare till den övergivna egendomen.
  [3] => Tillvaron är i högsta grad obegripligt formalistisk vad gäller ”sopor”. För att uppfylla gällande regelverk så måste föreningen invänta utgången av den tidsfrist som föreningen självt och ensidigt satt upp för omhändertagande/märkning för att därefter lämna de cyklar som blir kvar till polisens hittegodsavdelning. Om ingen hämtar ut de inlämnade objekten inom tre månader så tillfaller egendomen därefter föreningen. || Vid ett annat agerande riskerar styrelsen för att bli anklagad för stöld eller egenmäktigt förfarande. För att undvika eventuella diskussioner med uppretade tidigare eller nuvarande medlemmar bör styrelsen lämpligen skriva en lista på objekten och fotografera dem. Hänvisningen i svarsalternativ b) till Hyreslagen och den sex månadersfrist som stadgas där är inte giltig för bostadsrätter.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
3
a:4:{i:1;s:324:"a) Styrelsens oföretagsamhet är obegriplig. Är det väl uppenbart att det är cyklar som stått länge och inte längre används då ägarna flyttat så är det bara att göra slag i saken och se till att de forslas iväg. Detta är möjligt då de skräpar ner på privat mark och blockerar för övriga cykelanvändare.";i:2;s:662:"b) Formell sett så måste man vara lite kommunikativ, dvs. ge ägarna en chans att ta hand om sina tvåhjulingar. Styrelsen skall skriftligen uppmana medlemmarna att märka sina cyklar och att rensning kommer att ske efter sex månader beträffande de cyklar som sedan kvarstår som omärkta och utan ägare. Genom att ha informerat medlemmarna skriftligen och följt lagstadgad tidsfrist så har styrelsen därmed fullgjort vad som formellt krävs enligt Hyreslagen och kan därefter utan risk för problem ordna så att skrotcyklarna kommer bort. Detta eftersom föreningen efter 6- månaderfristens utgång blivit laglig ägare till den övergivna egendomen.";i:3;s:855:"Tillvaron är i högsta grad obegripligt formalistisk vad gäller ”sopor”. För att uppfylla gällande regelverk så måste föreningen invänta utgången av den tidsfrist som föreningen självt och ensidigt satt upp för omhändertagande/märkning för att därefter lämna de cyklar som blir kvar till polisens hittegodsavdelning. Om ingen hämtar ut de inlämnade objekten inom tre månader så tillfaller egendomen därefter föreningen. || Vid ett annat agerande riskerar styrelsen för att bli anklagad för stöld eller egenmäktigt förfarande. För att undvika eventuella diskussioner med uppretade tidigare eller nuvarande medlemmar bör styrelsen lämpligen skriva en lista på objekten och fotografera dem. Hänvisningen i svarsalternativ b) till Hyreslagen och den sex månadersfrist som stadgas där är inte giltig för bostadsrätter.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Föreningens skyldighet mot panthavare
Romeo på två trappor gifte sig med Julia vid midsommar. Nu i september vill Romeo i gåva överföra halva äganderätten till bostaden till Julia. Romeo har lånat ett betydande belopp för att köpa bostadsrätten. Lånet har tagits hos SEB som har fått panträtt till lägenheten. Pantsättningen är inskriven i lägenhetsförteckningen och skriftlig bekräftelse har skickats av föreningen till SEB. Med anledning av gåvan så ansöker Julia nu att bli medlem. Vid styrelsemötet kommer frågan upp om beviljande av medlemskap och pantsättningen medför skyldighet för föreningen att skriftligt meddela SEB?
Answers

Ja, föreningen har ju konfirmerat att lånet och pantsättningen är antecknad i lägenhetsregistret och därmed har föreningen påtagit sig en informationsförpliktelse i händelse av förändring som påverkar pantsättningen

Det är Romeos och Julias sak att informera och reglera med banken. Föreningen har ingen sådan skyldighet.|| Nej, som sagt så har föreningen i detta fall ingen skyldighet enligt lag att informera panthavaren. En sådan skyldighet där föreningen måste agera på eget initiativ och meddela panthavaren är när medlem inte betalar avgift till föreningen som är förfallen till betalning.


Array
(
  [1] => Ja, föreningen har ju konfirmerat att lånet och pantsättningen är antecknad i lägenhetsregistret och därmed har föreningen påtagit sig en informationsförpliktelse i händelse av förändring som påverkar pantsättningen
  [2] => Det är Romeos och Julias sak att informera och reglera med banken. Föreningen har ingen sådan skyldighet.|| Nej, som sagt så har föreningen i detta fall ingen skyldighet enligt lag att informera panthavaren. En sådan skyldighet där föreningen måste agera på eget initiativ och meddela panthavaren är när medlem inte betalar avgift till föreningen som är förfallen till betalning.
  [3] => Tillvaron är i högsta grad obegripligt formalistisk vad gäller ”sopor”. För att uppfylla gällande regelverk så måste föreningen invänta utgången av den tidsfrist som föreningen självt och ensidigt satt upp för omhändertagande/märkning för att därefter lämna de cyklar som blir kvar till polisens hittegodsavdelning. Om ingen hämtar ut de inlämnade objekten inom tre månader så tillfaller egendomen därefter föreningen. || Vid ett annat agerande riskerar styrelsen för att bli anklagad för stöld eller egenmäktigt förfarande. För att undvika eventuella diskussioner med uppretade tidigare eller nuvarande medlemmar bör styrelsen lämpligen skriva en lista på objekten och fotografera dem. Hänvisningen i svarsalternativ b) till Hyreslagen och den sex månadersfrist som stadgas där är inte giltig för bostadsrätter.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:229:"Ja, föreningen har ju konfirmerat att lånet och pantsättningen är antecknad i lägenhetsregistret och därmed har föreningen påtagit sig en informationsförpliktelse i händelse av förändring som påverkar pantsättningen";i:2;s:394:"Det är Romeos och Julias sak att informera och reglera med banken. Föreningen har ingen sådan skyldighet.|| Nej, som sagt så har föreningen i detta fall ingen skyldighet enligt lag att informera panthavaren. En sådan skyldighet där föreningen måste agera på eget initiativ och meddela panthavaren är när medlem inte betalar avgift till föreningen som är förfallen till betalning.";i:3;s:855:"Tillvaron är i högsta grad obegripligt formalistisk vad gäller ”sopor”. För att uppfylla gällande regelverk så måste föreningen invänta utgången av den tidsfrist som föreningen självt och ensidigt satt upp för omhändertagande/märkning för att därefter lämna de cyklar som blir kvar till polisens hittegodsavdelning. Om ingen hämtar ut de inlämnade objekten inom tre månader så tillfaller egendomen därefter föreningen. || Vid ett annat agerande riskerar styrelsen för att bli anklagad för stöld eller egenmäktigt förfarande. För att undvika eventuella diskussioner med uppretade tidigare eller nuvarande medlemmar bör styrelsen lämpligen skriva en lista på objekten och fotografera dem. Hänvisningen i svarsalternativ b) till Hyreslagen och den sex månadersfrist som stadgas där är inte giltig för bostadsrätter.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Omdisponera källarförråden
Äntligen har avtalet om försäljning av råvinden blivit klart. Rent praktiskt innebär det dock att förråden i källaren måste ändras och disponeras om eftersom vindsförråden nu försvinner. Ordföranden K.Klarsynt har skickat ut meddelande om planeringen samt informerat att förråden måste vara tömda senast om fyra veckor då arbetet med ombyggnaden i källaren skall påbörjas. När arbetet skall börja inställer sig ett praktiskt problem i så motto att vissa medlemmar givetvis struntat i att ta tag i saken, dvs.5 förråd av totalt 40 är låsta och inte tömda, men med namnskylt och lägenhetsnummer på förrådsdörren. Vidare är 3 förråd låsta men det är inte känt vem som är ägare till sakerna i dessa tre förråd. Byggfirman som skall sätta igång arbetet kan inte vänta utan vill ha besked. Hur skall styrelsen göra?
Answers

Skriftlig information har i enlighet med ordningsföreskrifterna gått ut till medlemmarna. Föreningens medlemmar har genom inträdet i föreningen avtalsmässigt tagit på sig att följa de regler som gäller för föreningen. Följer medlem inte vad som är avtalet så har styrelsen som ansvarar för förvaltningen, och nu att arbetet inte försenas, rätt att omgående bryta upp och tömma förråden, dvs. placera sakerna tillfälligt på annan plats.

Det är bara att ta förseningskostnaden som föreningen får betala byggfirman, dvs. föreningen får inte bryta upp förråd som tillhör känd medlem i föreningen. För att undvika att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande så måste föreningen ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Detta gäller för samtliga förråd.

Föreningen kan utan att riskera påföljd bryta upp de 3 förråd till vilka det saknas information eller kunskap om vem som har respektive förråd eller är ägare till de saker som förvaras där. Beträffande de övriga fem förråden så måste ansökan om handräckning hos Kronofogden ges in för att det skall bli formellt riktigt.||


Array
(
  [1] => Skriftlig information har i enlighet med ordningsföreskrifterna gått ut till medlemmarna. Föreningens medlemmar har genom inträdet i föreningen avtalsmässigt tagit på sig att följa de regler som gäller för föreningen. Följer medlem inte vad som är avtalet så har styrelsen som ansvarar för förvaltningen, och nu att arbetet inte försenas, rätt att omgående bryta upp och tömma förråden, dvs. placera sakerna tillfälligt på annan plats.
  [2] => Det är bara att ta förseningskostnaden som föreningen får betala byggfirman, dvs. föreningen får inte bryta upp förråd som tillhör känd medlem i föreningen. För att undvika att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande så måste föreningen ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Detta gäller för samtliga förråd.
  [3] => Föreningen kan utan att riskera påföljd bryta upp de 3 förråd till vilka det saknas information eller kunskap om vem som har respektive förråd eller är ägare till de saker som förvaras där. Beträffande de övriga fem förråden så måste ansökan om handräckning hos Kronofogden ges in för att det skall bli formellt riktigt.||
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
3
a:4:{i:1;s:459:"Skriftlig information har i enlighet med ordningsföreskrifterna gått ut till medlemmarna. Föreningens medlemmar har genom inträdet i föreningen avtalsmässigt tagit på sig att följa de regler som gäller för föreningen. Följer medlem inte vad som är avtalet så har styrelsen som ansvarar för förvaltningen, och nu att arbetet inte försenas, rätt att omgående bryta upp och tömma förråden, dvs. placera sakerna tillfälligt på annan plats.";i:2;s:349:"Det är bara att ta förseningskostnaden som föreningen får betala byggfirman, dvs. föreningen får inte bryta upp förråd som tillhör känd medlem i föreningen. För att undvika att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande så måste föreningen ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Detta gäller för samtliga förråd.";i:3;s:342:"Föreningen kan utan att riskera påföljd bryta upp de 3 förråd till vilka det saknas information eller kunskap om vem som har respektive förråd eller är ägare till de saker som förvaras där. Beträffande de övriga fem förråden så måste ansökan om handräckning hos Kronofogden ges in för att det skall bli formellt riktigt.||";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Hyra ut i avvaktan på bättre pris.
Styrelsen har fått in en ansökan från Maria Snödotter om att få hyra ut i andra hand under 12 månader. Bakgrunden till hennes ansökan är skilsmässan och att hon till dags dato inte lyckats sälja lägenheten till ett pris motsvarande det belopp hon är skyldig banken. Styrelsens ordförande är sedan lång tid tillbaka negativ till andrahandsuthyrning, dels för att sådana boenden inte skapar någon ”vi” anda i fastigheten, dels för att det ofta är förenat med extra arbete. Hur skall föreningen ställa sig till ansökan?
Answers

Ordföranden menar att det inte finns rättslig grund för att bevilja ansökan. En sak vore det om det gällde värnplikt, tillfälligt arbete på annan ort, eller annan liknande och socialt nödvändig situation. Lagstiftaren har alltid varit negativ till att acceptera ekonomiska argument som enbart skäl för att godkänna andrahandsuthyrning. Föreningen skall därför inte bevilja ansökan. Det finns köpare och det är inte föreningens sak att agera för att hon skall få ut absolut maximalt försäljningspris.

Styrelsen skall bevilja ansökan. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2014 har en mer liberal syn. Nu krävs bara ”skäl” tidigare gällde ” beaktansvärda skäl” och därför kan föreningen inte säga nej till ansökan även om den har en renodlat ekonomisk grund.||Praxis kommer att få fylla ut vad som skall anses som tillräckliga ”skäl” för att en uthyrning skall beviljas. I regeringens proposition nämns emellertid just den nu aktuella situationen, dvs behov att hyra ut i avvaktan på att få sin bostadsrätt såld, som ett exempel på omständighet som numera skall godtas.


Array
(
  [1] => Ordföranden menar att det inte finns rättslig grund för att bevilja ansökan. En sak vore det om det gällde värnplikt, tillfälligt arbete på annan ort, eller annan liknande och socialt nödvändig situation. Lagstiftaren har alltid varit negativ till att acceptera ekonomiska argument som enbart skäl för att godkänna andrahandsuthyrning. Föreningen skall därför inte bevilja ansökan. Det finns köpare och det är inte föreningens sak att agera för att hon skall få ut absolut maximalt försäljningspris.
  [2] => Styrelsen skall bevilja ansökan. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2014 har en mer liberal syn. Nu krävs bara ”skäl” tidigare gällde ” beaktansvärda skäl” och därför kan föreningen inte säga nej till ansökan även om den har en renodlat ekonomisk grund.||Praxis kommer att få fylla ut vad som skall anses som tillräckliga ”skäl” för att en uthyrning skall beviljas. I regeringens proposition nämns emellertid just den nu aktuella situationen, dvs behov att hyra ut i avvaktan på att få sin bostadsrätt såld, som ett exempel på omständighet som numera skall godtas.
  [3] => Föreningen kan utan att riskera påföljd bryta upp de 3 förråd till vilka det saknas information eller kunskap om vem som har respektive förråd eller är ägare till de saker som förvaras där. Beträffande de övriga fem förråden så måste ansökan om handräckning hos Kronofogden ges in för att det skall bli formellt riktigt.||
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
2
a:4:{i:1;s:523:"Ordföranden menar att det inte finns rättslig grund för att bevilja ansökan. En sak vore det om det gällde värnplikt, tillfälligt arbete på annan ort, eller annan liknande och socialt nödvändig situation. Lagstiftaren har alltid varit negativ till att acceptera ekonomiska argument som enbart skäl för att godkänna andrahandsuthyrning. Föreningen skall därför inte bevilja ansökan. Det finns köpare och det är inte föreningens sak att agera för att hon skall få ut absolut maximalt försäljningspris.";i:2;s:618:"Styrelsen skall bevilja ansökan. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2014 har en mer liberal syn. Nu krävs bara ”skäl” tidigare gällde ” beaktansvärda skäl” och därför kan föreningen inte säga nej till ansökan även om den har en renodlat ekonomisk grund.||Praxis kommer att få fylla ut vad som skall anses som tillräckliga ”skäl” för att en uthyrning skall beviljas. I regeringens proposition nämns emellertid just den nu aktuella situationen, dvs behov att hyra ut i avvaktan på att få sin bostadsrätt såld, som ett exempel på omständighet som numera skall godtas.";i:3;s:342:"Föreningen kan utan att riskera påföljd bryta upp de 3 förråd till vilka det saknas information eller kunskap om vem som har respektive förråd eller är ägare till de saker som förvaras där. Beträffande de övriga fem förråden så måste ansökan om handräckning hos Kronofogden ges in för att det skall bli formellt riktigt.||";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Spricka i väggen, vems ansvar?
Till sin stora förskräckelse upptäcker Maria Fågel på 5 trappor en spricka mitt på långväggen i vardagsrummet. Hela lägenheten totalrenoverades för bara 6 månader sedan. Allt är nymålat så nog har hon alltid levt upp till sitt underhållsansvar. Maria är en ansvarsfull person och hon kontaktar därför omgående styrelsen och beskriver skriftligen den allt tilltagande sprickan. Lite längre ner på gatan har för någon vecka sedan påbörjats gatuarbeten. Maria misstänker att sprängningar kan ha påverkat fastigheten men hon har inget direkt påtagligt stöd för att så skulle vara fallet. Maria uppmanar styrelsen att undersöka orsaken till sprickan och göra något åt den. Ordföranden Sven Slö är inte glad över beskedet då det ramlat ner en rad andra saker på styreslen bord under veckan. Han vet inte riktigt om det är styrelsen som skall ”äga” frågan och har skyldighet att agera. Vad anser Du att styrelsens skyldighet är?
Answers

Styrelsen behöver inte göra något i detta inledande skede då det är en sak inne i lägenheten och det är därför medlemmens sak att ta dit någon som mer professionellt kan bedöma skadan, dess omfattning och orsak.

Det kan röra sig om en sättningsskada och har då påverkat hela byggnaden. Fastigheten ägs av föreningen och det är därför styrelsens skyldighet att ta kostnaden och besväret att undersöka vad som hänt och om möjligt reda ut orsaken.


Array
(
  [1] => Styrelsen behöver inte göra något i detta inledande skede då det är en sak inne i lägenheten och det är därför medlemmens sak att ta dit någon som mer professionellt kan bedöma skadan, dess omfattning och orsak.
  [2] => Det kan röra sig om en sättningsskada och har då påverkat hela byggnaden. Fastigheten ägs av föreningen och det är därför styrelsens skyldighet att ta kostnaden och besväret att undersöka vad som hänt och om möjligt reda ut orsaken.
  [3] => Föreningen kan utan att riskera påföljd bryta upp de 3 förråd till vilka det saknas information eller kunskap om vem som har respektive förråd eller är ägare till de saker som förvaras där. Beträffande de övriga fem förråden så måste ansökan om handräckning hos Kronofogden ges in för att det skall bli formellt riktigt.||
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
1
a:4:{i:1;s:223:"Styrelsen behöver inte göra något i detta inledande skede då det är en sak inne i lägenheten och det är därför medlemmens sak att ta dit någon som mer professionellt kan bedöma skadan, dess omfattning och orsak.";i:2;s:245:"Det kan röra sig om en sättningsskada och har då påverkat hela byggnaden. Fastigheten ägs av föreningen och det är därför styrelsens skyldighet att ta kostnaden och besväret att undersöka vad som hänt och om möjligt reda ut orsaken.";i:3;s:342:"Föreningen kan utan att riskera påföljd bryta upp de 3 förråd till vilka det saknas information eller kunskap om vem som har respektive förråd eller är ägare till de saker som förvaras där. Beträffande de övriga fem förråden så måste ansökan om handräckning hos Kronofogden ges in för att det skall bli formellt riktigt.||";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Om arkiveringsskyldighet
Elsa har uppdraget att fungera som sekreterare i styrelsen. Genom de omfattande renoveringar och ombyggnationer som skett i fastigheten under senare tid har hennes arbetsbörda blivit mycket betungande. Hon formligen drunknar i pärmar och papper. Samma sak gäller för föreningens 3 arkivskåp, dvs. helt fullt och omöjligt att få in något mer. I arkivet finns dels styrelsens protokollspärmar, dels bokföring som sträcker sig hela 15 år tillbaka. Något måste göras för att få ordning på sakernas ting. Vad kan Elsa göra?
Answers

Skyldighet enligt lag att bevara föreningens bokföring och övrig ekonomisk dokumentation gäller för en period av 7 år efter räkenskapsårets utgång, därefter går det kasta dokumenten. Elsa kan därför plocka bort och kasta allt det underlag som gäller de för de fem äldsta åren.

En bostadsrättsförening kan inte likställas med att aktiebolag och därför gäller ett krav på att all bokföring och protokoll skall sparas.

Enligt gällande lagstiftning så skall bokföringen sparas i 7 år, men vad gäller föreningens protokoll så skall de sparas för evigt, dvs. den dokumentationen får inte sorteras ut och slängas utan måste behållas.|| Som sagt protokoll från föreningsstämmor och styrelsemöten skall sparas för evigt. Det samma gäller för lägenhets -och medlemsförteckning. I övrigt bör försäkringsbrev sparas i minst 10 år från försäkringsperiodens slut samt avtal och kontrakt 10 år från det att avtalet upphört.


Array
(
  [1] => Skyldighet enligt lag att bevara föreningens bokföring och övrig ekonomisk dokumentation gäller för en period av 7 år efter räkenskapsårets utgång, därefter går det kasta dokumenten. Elsa kan därför plocka bort och kasta allt det underlag som gäller de för de fem äldsta åren.
  [2] => En bostadsrättsförening kan inte likställas med att aktiebolag och därför gäller ett krav på att all bokföring och protokoll skall sparas.
  [3] => Enligt gällande lagstiftning så skall bokföringen sparas i 7 år, men vad gäller föreningens protokoll så skall de sparas för evigt, dvs. den dokumentationen får inte sorteras ut och slängas utan måste behållas.|| Som sagt protokoll från föreningsstämmor och styrelsemöten skall sparas för evigt. Det samma gäller för lägenhets -och medlemsförteckning. I övrigt bör försäkringsbrev sparas i minst 10 år från försäkringsperiodens slut samt avtal och kontrakt 10 år från det att avtalet upphört.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
3
a:4:{i:1;s:293:"Skyldighet enligt lag att bevara föreningens bokföring och övrig ekonomisk dokumentation gäller för en period av 7 år efter räkenskapsårets utgång, därefter går det kasta dokumenten. Elsa kan därför plocka bort och kasta allt det underlag som gäller de för de fem äldsta åren.";i:2;s:146:"En bostadsrättsförening kan inte likställas med att aktiebolag och därför gäller ett krav på att all bokföring och protokoll skall sparas.";i:3;s:524:"Enligt gällande lagstiftning så skall bokföringen sparas i 7 år, men vad gäller föreningens protokoll så skall de sparas för evigt, dvs. den dokumentationen får inte sorteras ut och slängas utan måste behållas.|| Som sagt protokoll från föreningsstämmor och styrelsemöten skall sparas för evigt. Det samma gäller för lägenhets -och medlemsförteckning. I övrigt bör försäkringsbrev sparas i minst 10 år från försäkringsperiodens slut samt avtal och kontrakt 10 år från det att avtalet upphört.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
När och hur upphör garageavtalet?
Föreningen hyr fortfarande ut en garageplats till den tidigare medlemmen Sten Bilson. Bilson sålde sin lägenhet för 3 månader sedan. Hyresavtalet avseende parkeringsplatsen går ut om 9 månader. Inget avtalades med köparen beträffande garagefrågan när Bilson sålde sin lägenhet Styrelsen vill nu omgående, trots det löpande hyresavtalet, komma över garageplatsen. Vad gäller?
Answers

Ordföranden säger att avtal är till för gälla och att kontraktet bara kan sägas upp till upphörande när det formellt går ut, dvs. om 9 månader.

Kassören som praktiskt har hand om uthyrningarna menar att det är fel och att garageplatsen följer med nyttjanderätten till lägenheten som sålts, dvs. avtalet har upphört vid den tidpunkt försäljningsavtalet skrivits under av både säljare och köpare

Sekreteraren är av en tredje ståndpunkt nämligen att avtalet har upphört och föreningen behöver inte säga upp Bilson. Upphörandet skedde den dag då föreningen fick meddelande om att bostadsrätten övergått till annan medlem i föreningen.||Frågeställningen gäller så kallade sidoavtal kopplade till nyttjande av bostadsrätten, tex. parkeringsplats. Enligt BRL 6 kap.10 § och 6§,så upphör sådant avtal när föreningen fått meddelande om att bostadsrätten övergått till medlem. Har föreningen sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt 7 kap. 18 §, skall dock det andra avtalet upphöra att gälla först när bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 24 § är skyldig att flytta.


Array
(
  [1] => Ordföranden säger att avtal är till för gälla och att kontraktet bara kan sägas upp till upphörande när det formellt går ut, dvs. om 9 månader.
  [2] => Kassören som praktiskt har hand om uthyrningarna menar att det är fel och att garageplatsen följer med nyttjanderätten till lägenheten som sålts, dvs. avtalet har upphört vid den tidpunkt försäljningsavtalet skrivits under av både säljare och köpare
  [3] => Sekreteraren är av en tredje ståndpunkt nämligen att avtalet har upphört och föreningen behöver inte säga upp Bilson. Upphörandet skedde den dag då föreningen fick meddelande om att bostadsrätten övergått till annan medlem i föreningen.||Frågeställningen gäller så kallade sidoavtal kopplade till nyttjande av bostadsrätten, tex. parkeringsplats. Enligt BRL 6 kap.10 § och 6§,så upphör sådant avtal när föreningen fått meddelande om att bostadsrätten övergått till medlem. Har föreningen sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt 7 kap. 18 §, skall dock det andra avtalet upphöra att gälla först när bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 24 § är skyldig att flytta.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
3
a:4:{i:1;s:153:"Ordföranden säger att avtal är till för gälla och att kontraktet bara kan sägas upp till upphörande när det formellt går ut, dvs. om 9 månader.";i:2;s:261:"Kassören som praktiskt har hand om uthyrningarna menar att det är fel och att garageplatsen följer med nyttjanderätten till lägenheten som sålts, dvs. avtalet har upphört vid den tidpunkt försäljningsavtalet skrivits under av både säljare och köpare";i:3;s:713:"Sekreteraren är av en tredje ståndpunkt nämligen att avtalet har upphört och föreningen behöver inte säga upp Bilson. Upphörandet skedde den dag då föreningen fick meddelande om att bostadsrätten övergått till annan medlem i föreningen.||Frågeställningen gäller så kallade sidoavtal kopplade till nyttjande av bostadsrätten, tex. parkeringsplats. Enligt BRL 6 kap.10 § och 6§,så upphör sådant avtal när föreningen fått meddelande om att bostadsrätten övergått till medlem. Har föreningen sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt 7 kap. 18 §, skall dock det andra avtalet upphöra att gälla först när bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 24 § är skyldig att flytta.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}Question
Tidigare medlems avgiftsskuld till föreningen
Thomas Smart sålde sin lägenhet för fem månader sedan till Laura Song. På grund av spelskulder och dålig ekonomi så struntade Smart i att betala de två sista månadsavgifterna till föreningen. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen kontaktat Smart men han säger att han varken kan eller vill betala skulden till föreningen. Han meddelar skriftligen att det kan gott köparen Laura Song göra eftersom hon fick ett ”löjligt” bra ”deal” och marknadspriserna nu bara stigit mot nya höjder. Ordföranden kontaktade därför Laura Song och bad henne att betala, men hon gick i taket och klargjorde mycket tydligt att det var en befängd ide´ att hon skulle vara ansvarig för förra ägarens månadsavgifter. Kan föreningen få betalt på något sätt?
Answers

Säljaren har bott och nyttjat lägenheten under den aktuella tiden innan överlåtelsen. Han är därför självklart personligen betalningsansvarig, dvs. föreningen får fortsätta att jaga honom för att få betalt. Lyckas inte föreningen i slutändan att få betalt så blir det till att bita i det sura äpplet och konstatera att man gjort en förlust

Av BRL 6 kap.8§ framgår av första meningen att ”den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den från vilken bostadsrätten övergått hade mot bostadsrättsföreningen”, dvs. den nya ägaren kan således inte på något sätt drabbas att få reglera tidigare ägarens skuld för månadsavgifter till föreningen.

Föreningen kan tvinga Laura Song att betala tidigare ägares skuld genom att föreningen nyttjar sin legala panträtt, dvs. föreningen kan gå till Kronofogdemyndigheten och begära så kallad tvångsförsäljning av lägenheten. Detta trots ordalydelsen i BRL 6 kap. 8§ och det faktum att det är säljaren Thomas Smart som är personligen betalningsansvarig och bör betala skulden. ||Nej den nya ägaren kan visserligen inte göras personligen ansvarig att betala tidigare ägares skulder till föreningen, men lagstiftningen jmf. BRL 7 kap. 18§ ger föreningen möjlighet att rikta sitt krav och nyttja sin legala panträtt i själva lägenheten och därmed ”indirekt” uppnå sitt syfte att få betalt för sin fordran. Vill Laura Song undvika att lägenheten säjls tvångsvis så är det bara att betala även om det kan framstå som märkligt med tanke på vad som stadgas i BRL 6 kap. 8§ att man som köpare inte är ansvarig för säljarens skulder till föreningen.Exemplet illustrerar med all önskvärd tydlighet vikten av att köparen inför ett tilltänkt köp verkligen kontrollerar att föreningen inte har något fordringskrav på säljaren.


Array
(
  [1] => Säljaren har bott och nyttjat lägenheten under den aktuella tiden innan överlåtelsen. Han är därför självklart personligen betalningsansvarig, dvs. föreningen får fortsätta att jaga honom för att få betalt. Lyckas inte föreningen i slutändan att få betalt så blir det till att bita i det sura äpplet och konstatera att man gjort en förlust
  [2] => Av BRL 6 kap.8§ framgår av första meningen att ”den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den från vilken bostadsrätten övergått hade mot bostadsrättsföreningen”, dvs. den nya ägaren kan således inte på något sätt drabbas att få reglera tidigare ägarens skuld för månadsavgifter till föreningen.
  [3] => Föreningen kan tvinga Laura Song att betala tidigare ägares skuld genom att föreningen nyttjar sin legala panträtt, dvs. föreningen kan gå till Kronofogdemyndigheten och begära så kallad tvångsförsäljning av lägenheten. Detta trots ordalydelsen i BRL 6 kap. 8§ och det faktum att det är säljaren Thomas Smart som är personligen betalningsansvarig och bör betala skulden. ||Nej den nya ägaren kan visserligen inte göras personligen ansvarig att betala tidigare ägares skulder till föreningen, men lagstiftningen jmf. BRL 7 kap. 18§ ger föreningen möjlighet att rikta sitt krav och nyttja sin legala panträtt i själva lägenheten och därmed ”indirekt” uppnå sitt syfte att få betalt för sin fordran. Vill Laura Song undvika att lägenheten säjls tvångsvis så är det bara att betala även om det kan framstå som märkligt med tanke på vad som stadgas i BRL 6 kap. 8§ att man som köpare inte är ansvarig för säljarens skulder till föreningen.Exemplet illustrerar med all önskvärd tydlighet vikten av att köparen inför ett tilltänkt köp verkligen kontrollerar att föreningen inte har något fordringskrav på säljaren.
  [4] => Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.
)
3
a:4:{i:1;s:358:"Säljaren har bott och nyttjat lägenheten under den aktuella tiden innan överlåtelsen. Han är därför självklart personligen betalningsansvarig, dvs. föreningen får fortsätta att jaga honom för att få betalt. Lyckas inte föreningen i slutändan att få betalt så blir det till att bita i det sura äpplet och konstatera att man gjort en förlust";i:2;s:361:"Av BRL 6 kap.8§ framgår av första meningen att ”den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den från vilken bostadsrätten övergått hade mot bostadsrättsföreningen”, dvs. den nya ägaren kan således inte på något sätt drabbas att få reglera tidigare ägarens skuld för månadsavgifter till föreningen.";i:3;s:1169:"Föreningen kan tvinga Laura Song att betala tidigare ägares skuld genom att föreningen nyttjar sin legala panträtt, dvs. föreningen kan gå till Kronofogdemyndigheten och begära så kallad tvångsförsäljning av lägenheten. Detta trots ordalydelsen i BRL 6 kap. 8§ och det faktum att det är säljaren Thomas Smart som är personligen betalningsansvarig och bör betala skulden. ||Nej den nya ägaren kan visserligen inte göras personligen ansvarig att betala tidigare ägares skulder till föreningen, men lagstiftningen jmf. BRL 7 kap. 18§ ger föreningen möjlighet att rikta sitt krav och nyttja sin legala panträtt i själva lägenheten och därmed ”indirekt” uppnå sitt syfte att få betalt för sin fordran. Vill Laura Song undvika att lägenheten säjls tvångsvis så är det bara att betala även om det kan framstå som märkligt med tanke på vad som stadgas i BRL 6 kap. 8§ att man som köpare inte är ansvarig för säljarens skulder till föreningen.Exemplet illustrerar med all önskvärd tydlighet vikten av att köparen inför ett tilltänkt köp verkligen kontrollerar att föreningen inte har något fordringskrav på säljaren.";i:4;s:201:"Då störningen är mycket omfattande och allvarlig så kan styrelsen i detta svåra fall ge Kork en rättelseanmaning och om detta sedan inte hjälper, säga upp Kork, dvs. att lägenheten förverkas.";}