Operasång

Operasång. Föreningens ansvar att åtgärda störningar.

Ett ofta återkommande problem i fastigheter för boende är olika störningar från de boende. Den praxis som utformats genom olika avgöranden pekar entydigt på att domstolarna har en liberal inställning och anser att boende i flerfamiljshus i mycket stor utsträckning får tåla betydande störningar i form av hög musik, lekande högljudda barn, erotisk högljuddhet, mm. Det anses vara en naturlig del som man som boende får räkna med om man väljer att bo i flerfamiljshus. I den jurisdiska litteraturen hänvisas vanligen som vägledande till ett rättsfall som handlade om omfattande pianospel. Målet som slutade i att pianospelandet fick tålas finns beskrivet i kapitlet ”Rättsfall, se menyn.

Frågan om vilken störningsgrad som boende bör anses kunna tåla har åter belysts genom ett nyligen avgjort mål under 2013 i Svea Hovrätt.

Föreningen stämdes av en medlem som krävde nedsättning av årsavgiften på grund av ständiga störningar från en granne som vägg i vägg tränade som operasångerska, men även bedrev verksamhet med daglig sångundervisning upp till fem timmar om dagen. När föreningen informerades om störningarna så gjordes ljudmätningar, men dessa gav vid handen att dämpande isolering endast skulle hjälpa marginellt.
Tingsrätten konstaterade att störningarna överstigit regelverkets riktvärde 25 decibel och att sången varit mycket störande. Slutsatsen blev att störningarna till karaktär och omfattning varit större än vad en boende skall behöva tåla. Då föreningen inte hade åtgärdat problemen så ansågs föreningen vållande till störningarna efter den tidpunkt i början av 2010 då kärandena gjort klart för föreningen att störningarna var av sådan natur och omfattning att de rimligen inte kunde tålas.
Mot bakgrund av att störningarna skett under dagtid och under begränsad tid vid varje tillfälle ansåg tingsrätten att det var skäligt att sätta ned årsavgiften med 30 procent.

Hovrätten kom emellertid till ett motsatt beslut. Rätten hänvisade till att de ljudmätningar och beräkningar som skett baserats på ett standardiserat spektrum för operasång och att mätningarnas tillförlitlighet därför kunde vara något osäkert.

Hovrätten menade också att kärandena misslyckats med att konkretisera hur sångövningarna inverkat inskränkande på deras möjligheter att använda lägenheten när det gäller sådana saker som deras vanliga samtal, TV, radiolyssnande och liknande.

Sammantaget ansåg Hovrätten att de aktuella sångövningarna faller under sådana störningar som måste tålas i ett flerfamiljshus.

Det bör noteras att avgörandet inte var enhälligt. Två hovrättsråd var skiljaktiga och ansåg att kärandena utsatts för oacceptabla störningar och att årsavgiften därför borde sättas ned med 40 procent.

Avgörandet illustrerar vikten av att föreningen inte förhåller sig passiv vid störningar utan gör allt vad som står i styrelsen makt för att undanröja eller i vart fall begränsa störningarna. Viktigt är också att vidtagna åtgärder dokumenteras ordentligt.

För medlem som skall driva ersättningskrav mot föreningen är slutsatsen att en förutsättning för att ha framgång med en stämning är dels att det går att dokumentera att föreningen varit vårdslös i så motto att föreningen inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att undanröja störningarna, dels kan styrka med ordentlig dokumentation att störningarna påverkat medlemmen i sådan grad och omfattning att de skäligen inte bör kunna tålas.