Riksrevisionen anser att bostadsrättslagen behöver ändras för att ge köparna förstärkt rätt.

I riksrevisionens rapport ” Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter” framhålls behovet av att köparnas rätt stärks upp genom ändrad lagstiftning.  Behovet skall ses mot bakgrund av de många rättsliga konflikter och processer som kommit upp under senare tid på grund av byggbolagens förseningar med att färdigställa olika byggnationer.

Många köpare har önskat att säga upp sina bindande avtal då tiden för inflyttning i flera fall hela tiden har förskjutits fram in i en obestämd framtid. Riksrevisionen kräver därför nu att köparens ekonomiska risk i samband med ingående av ett förhandsavtal skall begränsas så att konsumentskyddet inom detta område kan komma att likställas med vad som gäller på andra marknader.

Gällande lagstiftning är i mångt och mycket skriven och tänkt för redan existerande föreningar och inte för bestånd som är under uppförande. Grunden till problematiken är att nyproduktionen vanligen kännetecknas av att föreningens styrelse initialt  de facto styrs av  byggbolaget något som gör köparens juridiska ställning svag eftersom köparens  förhandsavtal inte skrivs med byggbolaget utan med föreningen. De huvudproblem som riksrevisionen lyfter fram och som bör åtgärdas är:

  • Köparen kan inte rikta sin reklamation direkt mot byggbolaget efter som de som parter inte har ett avtalsförhållande, utan avtalet gäller med föreningen genom dess styrelse.
  • Vid förseningar med inflyttning eller olika brister i lägenheten har köparen svårt att få rätt vid avvikelse mot vad som avtalats.
  • Köparen har svårt att få insyn vad gäller viktiga beslut i föreningen som påverkar köparens bostad.
  • Köparen har inget stöd eller i vart fall svagt sådant från konsumentskyddande organ.

Regeringen har för några år sedan utrett frågan om förstärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden men det har ännu inte lett till några ändrade regler. Återstår att se om riksrevisionens genomgång och rekommendationer kan leda till ny aktivitet och en bättre ordning.