Äkta eller oäkta förening. Avgörande i HFD

Äkta eller oäkta förening. Avgörande i HFD

Mål: 4894-20

En hel del föreningar med lokaler och goda inkomster riskerar att bedömas som s.k. oäkta föreningar vilket leder till oförmånlig beskattning för föreningens medlemmar.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu i sitt avgörande fastslagit att utgångspunkten för denna bedömning om förening ska anses vara ett privatbostadsföretag eller ej ska skall vara fastighetstaxeringen.

Privatbostadsföretag är ur skattesynpunkt  en bostadsrättsförening vars verksamhet till klart övervägande del består i att till sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen, s.k. kvalificerad verksamhet.

Bostadsrättsföreningen i målet  begärde att bli beskattad som ett privatbostadsföretag. Skatteverket lade den jämförelsehyra som tagits fram till fastighetstaxeringen 2016–2018 till grund för beräkningen av hur stor del av föreningens verksamhet som utgjorde kvalificerad verksamhet och bedömde att föreningen skulle beskattas som ett oäkta bostadsföretag.

Bostadsrättsföreningen å sin sida  gjorde gällande att beräkningen av dess kvalificerade verksamhet ska baseras på jämförelsehyran för bostadsrättslägenheterna och bestämmas med utgångspunkt i bruksvärdet dvs. med utgångspunkt från hyresnivån för bostäder med motsvarande standard i närliggande hyresfastigheter.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, med hänvisning till RÅ 2005 ref. 5 och HFD 2014 ref. 19, att bedömningen av om en bostadsrättsförening ska anses vara ett privatbostadsföretag ska bedömningsfrågan utgå från fastighetstaxeringen. Av handlingarna i målet framgick inte vilket taxeringsvärde som gällde för föreningens fastighet vid utgången av det aktuella beskattningsåret. Utredning om detta borde inte göras av Högsta förvaltningsdomstolen som första instans. Målet återförvisades därför till Skatteverket. Det viktiga är dock klargörandet att det är fastighetstaxeringen som gäller som utgångspunkt.

Källa:Domstolsverket