Stärkt skydd för bostadsrättsägare

Regeringen kommer med förslag till ändring och förstärkning av bostadsrättslagen. Lagförslaget är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2023.  Förslagen skall motverka kapning av bostadsrättsföreningar och stärka skyddet för konsumenterna vid köp av nyproducerade bostadsrätter.

Det förekommer att bostadsrättsföreningar kapas, det vill säga att någon utom­stående tar kontrollen över föreningen för egen vinning. Även om det är ovanligt får det mycket allvarliga konsekvenser för bostadsrätts­innehavarna. Det finns exempel på utomstående företag som genom föreningens stadgar har tillförsäkrat sig en kvalificerad majoritet av rösterna, varefter byggnaden och ekonomin kraftigt misskötts utan att de boende kunnat ingripa.

-Ett sådant agerande innebär att de boende fråntas sin demokratiska rätt till inflytande i föreningen. Vi föreslår därför att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostadsrättsförening, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Det innebär att stadgar som reglerar annorlunda blir ogiltiga.

I remissen ingår också flera förslag för att stärka konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Bland annat föreslås:

-att den som köper en nyproducerad bostadsrätt med förhandsavtal ska få klar och begriplig information om vad avtalet innebär och vilka risker som är kopplade till avtalet,

-att en betänketid införs för den som ingår ett förhandsavtal,

-att den beräknade tidpunkten för upplåtelse av lägenheten med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, snävas in och inte får avse en längre period än tre månader och

-att förhandstecknaren ska kunna säga upp avtalet vid en försening även om förseningen inte beror på att bostadsrättsföreningen varit försumlig, vilket är ett krav i dag.

Det föreslås ändringar i årsredovisningslagen för att förbättra transparensen kring föreningsekonomin och dess långsiktiga hållbarhet. Vidare föreslås att det införs krav på nyckeltal bland annat lån per kvadratmeter och sparande per kvadratmeter, energikostnad per kvadratmeter, samt kassaflödesanalys i föreningarnas årsredovisningar.

För mer utförligare information se  promemorian Justitiedepartementet Dnr Ju2021/03758

Källa:Regeringskansliet