En föreningsstämma kan inte besluta om förtida upphörande av särskild granskning

Vid föreningsstämman i en bostadsrättsförening biträdde mer än en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar ett förslag om särskild granskning. Bolagsverket utsåg därefter en särskild granskare. Vid en föreningsstämma ett par år senare beslutade de röstberättigade medlemmarna enhälligt att avsluta den särskilda granskningen. I samband därmed uppstod oenighet om ett sådant beslut kunde fattas på stämman eller om det skulle upphävas.

Särskild granskning innebär att en person utses för att granska föreningens förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid, eller vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen. Möjligheten till granskning skapar en insynsrätt för en medlemsminoritet. Det utgör alltså en del av det s.k. minoritetsskyddet i föreningar.

Den särskilda granskaren avslutar uppdraget genom att lämna ett yttrande över sin granskning. Medlemmarna ska kunna ta del av yttrandet och det ska läggas fram på en föreningsstämma. Den som inte längre är medlem har rätt att ta del av yttrandet. Det förutsätter dock att han eller hon var medlem vid tidpunkten för den föreningsstämma där frågan om att utse en särskild granskare behandlades, eller var den som ansökte hos Bolagsverket om att utse en särskild granskare.

Lagen reglerar hur yttrandet över granskningen ska presenteras för medlemmarna. Det står också klart att granskningen sedan detta gjorts är avslutad. Däremot saknas regler om förtida upphörande av granskningen.

Högsta domstolen kom i mål T 6332-20 fram till att det är möjligt att avsluta den särskilda granskarens uppdrag i förtid. Det krävs då att samtliga berörda medlemmar samtycker till att uppdraget upphör. Inte bara de medlemmar som finns i föreningen när frågan om upphörande av den särskilda granskningen uppkommer måste samtycka till entledigandet. Även den som var medlem vid tidpunkten för den föreningsstämma där frågan om att utse den särskilda granskaren behandlades ska samtycka. Detsamma gäller en tidigare medlem som har ansökt hos Bolagsverket om att utse en särskild granskare. Högsta domstolen ansåg även att Bolagsverket har möjlighet att besluta om att en särskild granskare ska entledigas från sitt uppdrag i förtid om en ansökan om detta biträds av samtliga berörda personer.

I det nu aktuella fallet har föreningsstämman beslutat att i förtid entlediga en särskild granskare från uppdraget. Det innebar enligt Högsta domstolen att stämman hade handlat utanför sin behörighet. Beslutet upphävdes därför.

Källa:Domstolsverket