Ändrade regler vid privat uthyrning i andra hand

Regeringen och oppositionen har under hösten försökt hitta en kompromiss vad gäller förändring av regelverket vid uthyrning av privatbostad i andra hand. Regeringens  proposition innefattande  förslag till liberalisering syftande till att göra det lättare att hyra ut bostadsrätter i andra hand. Huvudpunkterna i propositionen var att uthyrare inte skall behöva söka och erhålla tillstånd från bostadsrättsföreningen för att kunna hyra ut i andra hand, samt vidare själv fritt kunna bestämma hyresnivån vid uthyrning. Regeringen röstades dock ner i Riksdagen med siffrorna 173- 170 vad gäller förslaget om att slopa det nuvarande kravet på tillstånd från föreningen vid andrahandsuthyrning .

Riksdagens beslut innebär i korthet följande förändringar.

Privatperson som hyr ut sin bostadsrätt, villa, ägarlägenhet eller annan bostad får rätt att sätta hyran väsentligt friare än i dag. Den som hyr ut skall ha rätt att som hyra få ersättning för sina kostnader för bostaden, dvs. kunna täcka upp ränte- och kapitalkostnader. För att hyran inte skall kunna sättas helt fritt  utan prövningsmöjlighet skall hyresgäst som anser att hyran satts för högt på samma sätt som gäller idag kunna ta ärendet till Hyresnämnden för prövning av hyresnivån, dock med den förändringen att det inte längre skall vara möjligt för hyresgästen att i så fall få tillbaka en del av den betalda hyran retroaktivt om Hyresnämnden bedömer att hyran är för hög.Hyresnämnden ska, om inte en lägre hyra följer av avtalet, fastställa den till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Sannolikt kan en avkastningsränta på 4 procent anses som skälig vid hyressättning. Härtill kommer årsavgifterna (”månadshyran”) till föreningen.

Den ändrade lagstiftningen träder i kraft från 1 februari 2013.

Riksdagens majoritet beslöt att säga nej till regeringens förslag om att den som äger en bostadsrätt inte ska behöva söka tillstånd samt ange några skäl för att få hyra ut den i andra hand.  Riksdagen beslöt därmed att behålla den gällande lagstiftningen vilket innebär att den som vill hyra ut sin bostadsrätt måste ange en orsak till bostadsrättsföreningens styrelse, som beslutar om andrahandsuthyrning. Det innebär att det även i fortsättningen kommer att krävas vad som i lagtexten anges som ”beaktansvärda skäl” för att en bostadsrättsföreningen skall vara tvungen att godkänna en ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning. Ytterligare information finns att hitta på www.risksdagen.se  (civilutskottets betänkande 2012/13:CU 3)

För att ytterligare stimulera andrahandsuthyrning så höjs taket från 1 januari 2013 för hur mycket en privatperson kan hyra ut sin bostad eller sommarhus från nuvarande 21 000 kr till 40 000 kr per år.