Säkrare snöskottning genom nytt avtal och licenskrav

Snart är vintern med snö här igen vilket aktualiserar frågorna kring snöskottning på tak. Som fastighetsägare har styrelsen ett viktigt ansvar att hålla borta snö och is från tak för att undvika eventuella olyckor. Fastighetsägarna och Plåtslagarnas Riksförbund har träffat överenskommelse om ett nytt avtal vad gäller snöskottning på tak. Avtalet har kommit till för att få snöskottningen mer säker och ansvarfull och garantera bättre kompetens genom att de som arbetar på taken får ordentlig utbildning.

Avtalet innebär att snöskottarna skall genomgå en kurs i teknik och arbetsmiljö. Kursen avslutas med skriftligt prov som skall vara godkänt för att deltagaren skall få den nödvändiga  licensen. De snöskottare som får licens förs in i ett speciellt register.

En annan viktig del i avtalet är att antalet möjliga underentreprenör som får användas begränsas till som högst en. Syftet är att få bort förekomsten av flera led av underentreprenörer och därmed minska risken för att oseriösa företag som saknar nödvändigt kunnande och försäkringar utför snöskottning på tak. Som fastighetsägare är det viktigt att stämma av med föreningens försäkringsbolag vilka försäkringsvillkor som gäller i ansvarsdelen avseende eventuella krav på användande av licensierad arbetskraft vid snöskottning.

Snöskottningsavtalet gäller röjning av snö, is och istappar och avser enligt standardperioden 15 november – 15 april. Det omfattar avspärrning, skyddstäckning, besiktning inför och efter vintersäsong som bortforsling av röjd snö och is.