Nya åtgärder mot brott som begås i och genom företag

Regeringen har beslutat om lagrådsremiss som fått namnet Bolag och brott. Lagrådsremissen innehåller förslag på en rad åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa brott som begås i och genom företag.

Beträffande den del som berör bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar så föreslås att alla föreningar skall bli skyldiga att lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket, samt att förseningsavgifterna skall höjas.

I övrigt så innebär förslagen i huvudsak som följer.

Bolagsverket ska få bättre verktyg att genomföra kontroller och stryka felaktiga uppgifter i sina register. Verket ska få möjlighet att kräva att den som anmäler en företrädare, eller den som har blivit anmäld, infinner sig personligen. Samma möjlighet ska finnas vid kontroll av misstänkt oriktiga uppgifter i registren.

Företagskapning ska kriminaliseras. Den som olovligen använder sig av en juridisk persons identitetsuppgifter i syfte att uppnå ekonomisk vinning ska dömas för brottet. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år.

Maxstraffet för brott mot målvaktsförbudet ska höjas från ett till två års fängelse.

Vissa nya regler om stiftelser ska införas i brottsförebyggande syfte. Det gäller bland annat målvaktsförbud och anmälningsplikt för revisorer vid misstanke om ekonomisk brottslighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Källa : Justitiedepartementet