Förverkad bostadsrätt på grund av pojkväns misshandel av ordföranden

Den rättsliga frågan gällde  hur långt en bostadsrättsmedlems tillsynsansvar sträcker sig, samt i vad mån brist i tillsynen kan leda till förverkande av bostadsrätten.

I det aktuella fallet innehade en kvinna ensamt en bostadsrätt. Kvinnans pojkvän dömdes till fängelse för misshandel, olaga hot, hemfridsbrott samt skadegörelser. Föreningens ordförande var offer för misshandeln mm. Det inträffande hade enligt mannen sin bakgrund i en konflikt mellan flickvännen och föreningens ordförande. Efter det att domen vunnit laga kraft så meddelade föreningen att bostadsrätten var förverkad. Då medlemmen inte flyttade så stämde föreningen med yrkande att bostadsrätten skulle förklaras förverkad.

Medlemmen bestred på den grunden att hon tagit avstånd från pojkvännen och det han gjort sig skyldig till.

Tingsrätten hänvisade i domen till bostadsrättslagen reglering om att bostadsrättshavare har ansvar för att hålla tillsyn över personer som hör till hushållet eller gäster. Pojkvännens beteende har utgjort särskild allvarlig störning, något som motiverar ett förverkande. Enligt tingsrätten omfattas pojkvännen av den grupp av personer som den kvinnliga medlemmen har ett tillsynsansvar för. På denna grund var nyttjanderätten förverkad, särskilt mot bakgrund av att hon fortsatt att umgås med pojkvännen efter misshandelsdomen.

Målet överklagades till Svea hovrätt som fastställde förverkandet. I domen konstaterar hovrätten liksom tingsrätten att det rört sig om allvarliga störningar riktade mot ordföranden i föreningen, samt att mannen som pojkvän eller gäst omfattas av den krets som medlemmen har ansvar för, samt att kvinnan inte gjort något för att förhindra störningarna som skett under en längre tid.

Avgörandet visar med tydlighet vilket betydande ansvar föreningsmedlem har för den eller de som utgör del i hushållet eller är som gäst.

Källa:Domstolsverket