Bygglov för solceller slopat

Det all ökade intresset men fortfarande lågt användandet av solenergi gör att regeringen beslutat att försöka minska byråkratin kring bygglov för installation av solceller. En ny lagstiftning har nu trätt i kraft från och med den 1 augusti. Lagändringen innebär att man inte längre behöver ansöka om bygglov för att få installera solceller och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanerat område. Detta förutsatt att panelerna följer byggnadens form. Dock gör den nya lagstiftningen undantag för byggnader som anses särskild värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Vidare gäller undantaget även byggnader inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.