Datainspektionen lämnar riktlinjer för kameraövervakning i Brf fastighet.

Efter det att Datainspektionen fått in en anmälan om olovlig kameraövervakning genom att en förening spelat in ljud och kameraövervakat såväl i trapphus som i  fastighetens entré beslöt myndigheten att starta en granskning.

Granskningen visade att föreningen totalt satt upp fyra bevakningskameror. Två av dem är placerade i trapphus, en i entrén till föreningens fastighet och en är riktad mot en el-central i föreningens förrådsrum. Samtliga kameror spelar in bild och ljud alla dagar i veckan, dygnet runt.

Generellt gäller att en förening inte behöver ansöka om tillstånd hos Datainspektionen för att få kamerabevaka, dock gäller att en förening ansvarar  för att kamerabevakning följer gällande regelverk avseende dataskyddsförordningen, GDPR.

Beträffande installationerna i trapphuset fann Datainspektionen att detta innebar att  föreningen kunde  ”kartlägga de boendes vanor, besök och umgängeskrets”.
Datainspektionen framhöll att ”redan det faktum att bevakningen avser de boende och deras hemmiljö innebär därför att det krävs mycket starka skäl för att bevakningen ska vara tillåten”.

Under särskilda omständigheter kan en bostadsrättsförening i vissa fall dock  anses ha rätt att kamerabevaka trapphus och rikta kameran mot en viss boendes ytterdörr. För att sådan åtgärd ska vara tillåten krävs emellertid tungt vägande skäl till kameraövervakning. Sådana särskilda skäl ansåg myndigheten inte att det förelåg i det aktuella ärendet.

Beträffande kameran i entrén så motiverade föreningen till skadegörelse som skett under 2018. I sitt beslut framhöll  Datainspektionen att föreningen löpande måste göra en prövning av om det fortfarande är motiverat att ha denna kamera uppsatt och då föreningen inte haft skadegörelse sedan augusti 2018 fanns det inget som motiverar att bevakningskameran fortfarande används. Vidare var beslutet att den fjärde kameran, som riktats  mot el-centralen, skulle riktas om, så att den inte filmar de boendes förråd.

Datainspektionen slog vidare fast att det inte är tillåtet för styrelsen i en bostadsrättsförening att kontinuerligt avlyssna och spela in ljud i människors bostadsmiljö.

Datainspektionen beslutade om sanktionsavgift samt att bostadsrättsföreningen skall upphöra med att  kamerabevaka trapphus och entré, att upphöra med ljudinspelning för bevakningskameran i el-centralen och att förbättra informationen om kamerabevakningen.
Föreningen fick betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.