Problem med vanvård. Vilka grunder är tillräckligt allvarliga för att en förening kan vinna bifall för begäran om avflyttning.

Bostadsföreningen hade problem med en boende som enligt föreningen gjorde sig skyldig till vanvård. Denna var så omfattande att lägenheten borde anses vara en sanitär olägenhet. Föreningen stämde därför vid Göteborgs tingsrätt och yrkade att den boende skulle åläggas att avflytta. Som grund för yrkandet anfördes problem med stark lukt av sopor och kattavföring från lägenheten. Bostaden var även full av diverse skräp i sådan omfattning att det var svårt att ta sig fram. Trasig spis hade ersatts med kokplatta som kunde utgöra brandfara med tanke på mängden skräp i lägenheten. Föreningen gjorde vidare gällande att den boende vid flera tillfällen nekat föreningen tillträde bl.a. då fönster skulle repareras samt även vid ventilationskontroll.

I sin dom konstaterade tingsrätten att lägenheten inte kunde anses vara förverkad på grund av nekat tillträde. Vid OVK besiktningen så hade fastigheten godkänts trots att tillträde inte kunna ske till den aktuella lägenheten. Beträffande fönsterreparationen hade föreningen till slut fått tillträde. Delgivningen om avflyttningen kom den boende tillhanda först efter att rättelse skett i denna del så denna grund bortföll därför enligt tingsrätten.

Rätten ansåg emellertid att föreningen lyckats visa att lägenheten vanvårdats i sådan omfattning och på sådant sätt som beskrivits att nyttjanderätten på den grunden skulle anses förverkad och den boende därför förpliktigas avflytta.

Utgången visar för att vinna framgång med en stämning  på vikten av att ha ordentligt med dokumentation vad gäller de grunder som görs gällande i en stämningsansökan.