Köparen fullföljde inte köpet av bostadsrätten, skadeståndsfråga mm

Ett företag tecknade ett upplåtelseavtal avseende en bostadsrätt men valde sedan att inte fullfölja avtalet och tillträde därmed inte som avtalat. Köparen hade beställt visst tillval i form av ett extra kök. Tillvalet liksom övriga avgifter skulle betalas på tillträdesdagen.  Vid uteblivet tillträde överlämnade Föreningen en rättelseanmaning och hävde upplåtelseavtalet för att något senare återta hävningen. Någon vecka därefter hävdes upplåtelseavtalet åter slutligt av föreningen.

Då betalning uteblev så stämde föreningen köparen vid Stockholms tingsrätt. Företaget bestred stämningen  gjorde gällande att föreningen inte haft rätt att häva avtalet eftersom rättelseanmaningen borde anses som tillbakadragen i och med den första hävningen återtogs.

Rätten kom dock fram till att det tydligt av åberopad skriftväxling framgick att föreningen aldrig återtagit rättelseanmaningen. Vid sådant konstaterande ansågs köparen vara i dröjsmål med avtalad köpeskilling och föreningen därför haft rätt att häva avtalet.

Fråga om skadestånd.

Föreningen ansåg att man gjort förlust på grund av tillvalet av kök. Köparen bestred och gjorde gällande att lägenheten genom tillvalet ökat i värde motsvarande kostnaden för tillvalet. Tingsrätten kom till slutsatsen att föreningen i denna del inte kunnat styrka att den lidit skada genom tillvalet.

Vad föreningen däremot lyckats styrka var att den lidit skada genom att föreningen tvingats till täckningsförsäljning varvid lägenheten såldes till ett lägre pris än vad som gällt vid det tidigare upplåtelseavtalet.

Vid denna utgång vann föreningen men domstolen biföll föreningens ersättningsyrkande bara  till något under en tredjedel, såsom skälig rättegångskostnad 100 000 kr.

Målet överklagades till Svea Hovrätt. Hovrätten gjorde samma bedömning som Tingsrätten beträffande föreningens hävningsrätt, men vad gällde frågan om tillvalet kom Hovrätten däremot till en annan slutsats. Hovrätten menade att eftersom föreningens täckningsförsäljning inte helt hade kompenserat den ekonomiska skadan så saknar ett eventuellt mervärde för tillvalet betydelse. Hovrätten höjde därför köparens betalningsskyldighet med 380 000 kr .