Enklare att hyra ut sin bostad

Hyresbostadsutredningen har i slutet av mars 2012 lämnat ett delbetänkande,(SOU 2012:25).till regeringen Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt”.

Mot bakgrund av att bostadsmarknaden fungerar illa och att det råder bostadsbrist särskilt i Stockholm så föreslår utredningen lagändringar som gör det lättare för bostadsrättsägare att hyra ut sina lägenheter. Utredaren föreslår:

  1. Rätt för varje bostadsrättshavare att själv besluta om uthyrning.
  2. Friare hyressättning vid privatuthyrning och kort uppsägningstid för   hyresgäst.
  3. Säker dispositionsrätt av egna bostäder

En enskild bostadsrättsförening föreslås genom stämmobeslut kunna begränsa det antal lägenheter som får vara uthyrt samtidigt.

Bostadsrättsföreningar föreslås också få rätt att ta ut en högre avgift av bostadsrättshavarna under uthyrningsperioder.

Utredaren föreslår vidare att hyresnämndernas skälighetsprövning av hyror vid uthyrning av bostad med bostadsrätt respektive äganderätt ska relatera till kostnaderna för den som hyr ut i stället för till bruksvärdet.

En fri rätt för medlemmar att hyra ut sin lägenhet innebär att det möjliga rekryteringsunderlaget till styrelse och gemensam skötsel minskar. Detta gör sig särskilt gällande i mindre föreningar som ofta har svårt att få ihop en kompetent styrelse. Utredaren är väl medveten om denna problematik men kommer vid en avvägning fram till följande.”Med hänsyn till syftet att förbättra bostadsmarknaden genom att stimulera uthyrning och till bostadsrättshavares intresse av att kunna hyra ut finner utredaren emellertid att övervägande skäl talar för bostadsrättshavare själva ska kunna förfoga över en uthyrningsrätt.”.

För att minska problemet med att få ihop styrelser så skall bostadsrättsföreningarna dock ha möjlighet att besluta och i stagarna införa en begränsning vad gäller antalet  samtidigt uthyrda lägenheter som golv till lägst 25 procent.Vad gäller den hyra som medlem kan ta vid andrahandsuthyrning  så skall denna inte längre vara knuten till bruksvärdesprincipen utan till medlems faktiska kostnader för lägenheten, dvs. inte bara årsavgifterna utan även räntekostnader på lån för bostadsrätten. Hyrestiden sätts till maximalt fem år. Föreningen skall ha rätt att ta ut en särskild avgift för andrahandsuthyrningen med 25% på hyresbeloppet.

Sammantaget är utrednings förslag:

  1. En rätt för varje bostadsrättshavare att själv besluta om uthyrning
  2. En skyldighet för en bostadsrättshavare som hyr ut att informera föreningenom uthyrningen
  3. De särskilda reglerna för uthyrning av bostäder med äganderätt respektivebostadsrätt ska alltid vara tillämpliga då en myndig privatperson hyr utut en eller två sådana bostäder under förutsättning att hyresperioden ärhögst fem år och att det efter den senaste femåriga hyresperioden har förflutit två år.
  1. En uthyrning utöver detta i namn av privatuthyrning kan vara näringsverksamhet.Om det vid prövning visar sig att en privatuthyrning i själva verket är eller variten näringsverksamhet ska det kunna leda till återbetalning utifrån bruksvärdeprincipen,beskattning som näringsverksamhet och andra eventuella sanktioner.
  1. En enskild förening kan genom stämmobeslut begränsa den andel lägenheter somfår vara uthyrda samtidigt till lägst 25 procent.
  2. En bostadsförening ges rätt att göra upp till 25-procentiga avgiftspåslag underperiod då bostadsrättshavares lägenhet är uthyrd.