Förening gjorde gällande att orensad golvbrunn skulle ha orsakat vattenläcka. Lyckades inte styrka.

Vattenläckor är ett ofta återkommande problem. Läckor innebär nästan alltid bekymmer både rent praktiskt och ekonomiskt. Då kostnaderna för återställande ofta blir betydande så uppstår många gånger konflikt mellan förening och drabbade medlemmar. I det nu aktuella fallet i Malmö så krävde föreningen att medlemmen skulle betala föreningen kostnader ca 130 000 kr. för genomförda nödvändiga reparationer i lägenheten under medlemmens som genom vattenläckan ovanför drabbats av skada då vatten trängt ner i lägenheten under.

Det aktuella målet kom således att handla om avvägningen mellan medlemsansvar enligt Bostadsrättslagen 7 kap. 12 §, dvs. medlems ansvar att hålla lägenheten i gott skick och å andra sidan föreningens ansvar enligt samma lag 7 kap. 4 § att hålla fastigheten i gott skick.

Föreningen gjorde i sin stämning gällande att medlemmen av oaktsamhet hade orsakat skadorna genom att inte uppfylla sin vårdplikt och hålla lägenheten i gott skick.

I sin dom konstaterade tingsrätten att vatten och avloppssystemen var gamla och undermåliga, vilket föreningen vetat om. Rätten konstaterade vidare att det av utredningen framkommit att det vid tillfället för läckaget varit stopp i avloppet, vilket kan i första hand antas bero på bristerna i avloppssystemet,  än på att den aktuelle medlemmen varit vårdslös genom att inte rensa golvbrunnen.

Vidare konstaterades även att föreningen känt till att det tidigare förekommit fuktproblem i medlemmens lägenhet och inte följt upp om de åtgärdats, samt inte heller informerat medlemmarna i föreningen om problemen i vatten- och avloppssystemet.

Sammantaget fann tingsrätten att någon vårdslöshet från medlemmens sida inte hade styrkts i målet och ogillade därför föreningens talan. Föreningen fick betala motpartens rättegångskostnader som uppgick till ca 75 000 kr.

Avgörandet visar på vikten av att föreningen har ordentligt på fötterna  och fastigheten i gott skick om man med framgång skall stämma en medlem på den grunden att denne skulle ha brustit i sin vårdplikt och då  i sådan utsträckning att det föreligger påvisbar vårdslöshet från medlemmens sida.