HD lämnar prövningstillstånd avseende skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning

HD har beviljat prövningstillstånd för att ta ställning till huruvida en hyresgäst vid andrahandsupplåtelse är skadeståndsansvarig enligt bestämmelserna i 12 kap.24 § fjärde stycket jordabalken även när upplåtelsen har skett med hyresvärdens samtycke.

Texten i det aktuella lagrummet har följande lydelse:” Har hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåtit hyresrätten eller åt någon annan upplåtit rätt att begagna lägenheten, är hyresgästen ansvarig för skada som den nye innehavaren skulle ha ersatt enligt första, andra eller tredje stycket, om lägenheten hade varit hyrd av honom.”.

Som lagtexten är formulerad så ges ingen tydlig vägledning vad som gäller då uthyrning sker med hyresvärdens godkännande. Sker det däremot utan tillstånd så framgår det klart av lagtexten att förstahandshyresgästen är ansvarig för skada som andrahandshyresgästen orsakat. Frågeställningen vad som gäller vid godkänd uthyrning har nu varit uppe i Svea hovrätt som i likhet med tingsrätten kommit fram till att förstahandshyresgästen är skadeståndsansskyldig liksom vid otillåten andrahandsuthyrning även när andrahandsuthyrningen sker med hyresvärdens samtycke. Utgången innebär att förstahandshyresgästen åläggs ett mycket långtgående ansvar, dvs. det innebär i sin förlängning att förstahandshyresgästen kan hållas ansvarig, inte bara för andrahandshyresgästens vållande, utan även för skador som orsakats genom vårdslöshet eller försummelse av andra personer som hör till andrahandshyresgästens hushåll eller som besöker denne eller av annan som andrahandshyresgästen inrymt i lägenheten eller som i lägenheten/lokalen utför arbete för dennes räkning.

En alternativ tolkning av det aktuella lagrummet skulle innebära att hyresvärden skulle vara tvingad att processa och försöka få ut skadestånd på ren utomobligatorisk grund och då vara hänvisad till att rikta sin skadeståndstalan mot den person som de facto orsakat skadan, dvs. andrahandshyresgästen eller annan. En i många fall sannolikt svår uppgift ur bevissynpunkt vad gäller skadevållandet. Mot bakgrund av Svea hovrätts domslut är det juridiska läget således dags dato att förstahandshyresgästens skadeståndsansvar står fast även i de fall då andrahandsuthyrningen sker med hyresvärdens godkännande. Återstår att nu se vad HD kommer fram till för slutsats om hur lagrummet skall tolkas vid skada då uthyrning skett med hyresvärdens tillstånd.