Hyresgäster ska få en större valfrihet

För de föreningar som även har hyreslägenheter i sin fastighet kan de tänkta lagändringarna få betydelse. Regeringen vill att hyresgäster skall få större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. Regeringen föreslår därför, i en lagrådsremiss, en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard.

Utgångspunkten för den föreslagna lagstiftningen är att parterna ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende. Det kan till exempel avse lägenhetens utrustning eller dess underhåll. Efter tio år ska den överenskomna ersättningen ingå i den vanliga prövningen av vad som är skälig hyra för lägenheten. Detta ska leda till att hyresvärdar i större utsträckning erbjuder hyresgäster möjligheter att anpassa lägenheten efter behov och smak.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att för hyresgäster som kan tänkas vilja delta i ombildning till bostadsrätt stärks genom ett krav på att en bostadsrättsförening som förvärvar ett hyreshus ska informera samtliga hyresgäster i huset. De tänkta lagändringarna föreslås träda i kraft den första maj 2015