HD lämnar prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd rörande frågan om huruvida den s.k. indragningregeln i 8 kap 8§ utsökningbalken är tillämplig när en andel i bstadsrätt har utmätts och skall säljas exekutivt.

Frågan gäller om boet därigenom får sådan rätt till medlen att dessa kan utmätas för boets skulder.
(HD:s mål Ö3703-13)