Lättare att få inreda vindar

Riksdagen har den 4 juni beslutat om lättnader i plan- och bygglagen (2010:900). Ändringarna baserar sig på regeringens Prop. 2013/14:59.

Bakgrunden till den nya lagstiftningen är det skriande behovet av nya bostäder för unga och studenter.

Ändringarna innebär att avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet alltid ska få göras vid inredning av bostäder på högst 35 kvadratmeter på vindar förutsatt att dessa bostäder främst är avsedda för studenter och ungdomar. Det blir därmed möjligt att bygga små lägenheter på vindar utan krav på att de ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Krav på hiss upp till sådana lägenheter kommer inte att gälla enligt Boverkets nu ändrade byggnadsregler. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Mer detaljerad information om Boverkets byggregler (BBR 21) finns att hitta på verkets hemsida.