Ny lagstiftning om andrahandsuthyrning

Riksdagen har den 7 maj beslutat om nya regler vid andrahandsuthyrning. Regeringens propositioner 2013/14:142 samt 2013/14 togs därmed utan några betydande ändringar. De nya reglerna innebär att det från halvårsskiftet ges större möjligheter för bostadsrättsinnehavare att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Ändringen innebär att de skäl som medlem anger i sin ansökan till styrelsen för att få hyra ut skall bedömas väsentligt mer generöst än tidigare. De närmare bedömningsgrunderna i denna del finns mer detaljerat beskrivet i vårt nyhetsbrev från 13 februari 2014, förslag till Lagrådet. Riksdagens beslut ger också möjlighet för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet. Avgiften ska ersätta föreningen för sådana merkostnader som en upplåtelse i andra hand kan medföra. Bostadsrättsföreningen ska få bestämma hur avgiften beräknas, men taket för hur hög avgiften som högst får vara uppgår till tio procent av vid tidpunkten för uthyrningen gällande prisbasbelopp. Även i denna del får vi hänvisa till vår presentation av lagsrådsförslaget från 13 februari. Vidare ges möjlighet att avtala att hyran till en bostadsrättslägenhet ska kunna knytas till den avgift för en andrahandsupplåtelse som upplåtaren betalar. En skärpning har skett i propositionen beträffande bostadsrättsförenings möjlighet att få in beslutad avgift vid andrahandsuthyrning. Betalas inte denna inom en vecka från förfallodagen öppnar den nya lagstiftningen möjlighet för en förening, att på samma sätt som gäller för ej betalda årsavgifter, att kunna besluta om att förverka medlems lägenhet. Dock kan medlem i så fall återvinna sin nyttjanderätt genom att betala den förfallna avgiften inom tre veckor från erhållen delgivning.