Vattenskadeundersökningen 2013

Vattenskadecenter har presenterat sin vattenskadeundersökning för året 2013. Av undersökningen framgår att antalet vattenskador ökar stadigt. Den totala kostnaden för denna typ av skador uppgår nu till över 6 miljarder kronor per år. Siffrorna visar på ökade antal vattenskador i kök. Förklaringen till detta är att det installeras allt fler vattenanslutna vitvaror i våra hem. Undersökningen anger tre olika huvudtyper av skador: -Skador orsakade av vattenutströmning eller läckage från ledningssystem för kall-och varmvatten, värme eller avlopp. -Skador orsakade av vattenutströmning eller läckage från installerad utrustning, t.ex. disk-eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller  frys. -Skador orsakade av läckage genom tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn. Av dessa är ledningsskadorna helt dominerande representerande ca 63% av skadorna. Detta ger en fingervisning om var man bör koncentrera sina insatser som fasighetsägare för att minska antalet skador. I undersökningen görs ytterligare nedbryningar av skadeorsaker/områden som kan var intressanta, tex. utgör kopplingar till golvbrunnar en stor procentuell andel. Undersökningen går att finna i sin helhet under: www.vattenskadecentrum.se/index.php3?use=publisher&id=25 .

Vattenskadorna i badrummen minskar, men ökar i våra kök som nu representerar hela 30 procent av alla vattenskador.  I många fall är det en ny men läckande diskmaskin som är orsaken. Ökningen förklaras också delvis av att vi även fått allt fler vattenanslutna apparater i köken, som ismaskiner, kaffemaskiner och ugnar med ångfunktion. Men av all utrustning som kan orsaka läckage är det diskmaskinen som är den vanligaste orsaken och då till största delen beroende på felaktig installation. Det ökade problemet med diskmaskiner är också en allt sämre kvalité på produkterna. Materialet är ofta dåligt i de slangar som hör till maskinen för koppling till vatten och avlopp. Efter ett tag, ibland så kort som något år, så håller de helt enkelt inte  längre för det slitage som uppstår av det tryck som uppkommer när vatten pumpas i och ur.
Slutsatsen blir att mycket elände kan undvikas genom att medlemmar uppmanas att dels inte köpa de allra billigaste produkterna, dels regelbundet ser över och byter ut gamla slangar.