Förstärkt besittningsskydd för hyresgäster

Regeringen föreslår i proposition (2013/14:195) som nu lämnats till riksdagen att besittningsskyddet skall stärkas för hyresgäster och bostadsrättshavare som har utsatts för brott av närstående. Förslaget innebär att domstolarna vid en rättslig prövning av en uppsägning avseende hyreslägenhet eller nyttjanderätt till bostadsrätt särskilt ska beakta om en försummelse har sin grund i att en närstående – eller en tidigare närstående – har utsatt hyresgästen för brott. Hänsynstagandet ska leda till att bland annat våldsutsatta hyresgäster och bostadsrättshavare skall ges större möjligheter att få behålla sin bostad. Tanken är att hänsynen till dem som utsatts för våld skall väga tungt när en uppsägning ska prövas. Det innebär att bostadsföreningar vid viss typ av störningsproblematik kopplat till brott från närstående kommer att få det svårare att med framgång kunna säga upp hyresgäst eller medlem.

Beträffande avvägningsfrågan mellan fastighetsägarens behov av en god ordning och boendemiljö för att säkerställa trivsel och trygghet och den uppsagdes behov, trots allvarliga störningar, av bostad så lämnar lagstiftarna till domstolarna att utveckla rättspraxis genom följande generella skrivning. ”Hur hänsynen mellan ett brottsoffers och de omkringboendes intressen ska balanseras går knappast att besvara generellt. Omständigheterna varierar i hög grad från fall till fall. De dömande instanserna behöver därför ha utrymme att göra en avvägning mellan de intressen som står mot varandra utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. De regler som styr prövningen bör dock säkerställa att det alltid tas hänsyn till brottsoffers utsatta ställning.”

Regeringen vill vidare även förstärka skyddet mot att hyresgäster förlorar sin lägenhet på ett överraskande sätt. Det föreslås därför att hyresvärdens uppsägning som huvudregel ska föregås av en uppmaning till hyresgästen att vidta rättelse. Hyresgästen får därigenom en upplysning om att hyresvärden ser allvarligt på att en förpliktelse åsidosatts och att en fortsatt försummelse inte tolereras. I likhet med vad som gäller många andra meddelanden, skall det vara tillräckligt att en rättelseuppmaning har sänts i ett rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress (63 § hyreslagen). För att förbättra socialtjänstens möjligheter att ge stöd till hyresgäster som riskerar att förlora sin lägenhet föreslås att socialnämnden ska informeras i ökad utsträckning.

Enligt regeringens uttalande är den föreslagna lagstiftningen ett sätt att stärka skyddet för de – oftast kvinnor – som lever i en utsatt situation och som riskerar att förlora sin bostad. Ibland kan stök och bråk i en lägenhet göra att en hel familj riskerar vräkning, men det är orimligt att de personer som är offer i sammanhanget plötsligt kan riskera att stå utan tak över huvudet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den första juli 2014.