Slutbesiktning och besiktningsmannens utlåtande avgörande vid entreprenadtvist.

En bostadsrättsförening och en VVS-firma hade träffat ett entreprenadkontrakt om ett nytt värmesystem. Avtalet var en totalentreprenad enligt regelverket ABT 94.

Vid slutbesiktningen godkändes inte entreprenaden på grund av olika fel. Slutbesiktning hölls därefter vid ytterligare två tillfällen utan att entreprenaden godkändes och det uppstod då tvist om det slutliga betalningsansvaret. Föreningen, som redan hade betalat huvuddelen av kontraktssumman, ansåg att motparten saknade rätt att slutfakturera sina arbeten eftersom dessa var behäftade med fel och inte var slutförda. Bolaget, å sin sida, ansåg att entreprenaden rätteligen skulle ha godkänts vid den ordinarie slutbesiktningen och stämde därför föreningen och yrkade att föreningen skulle betala det enligt avtalet återstående kravet.

Tingsrätten godtog inte någon av grunderna för bestridandet som föreningen hade angett och gick helt på bolagets linje. Föreningen överklagade till Svea hovrätt som gjorde en helt motsatt bedömning. Hovrätten ansåg att anläggningen i omfattande delar inte var avtalsenligt utförd, samt att olika fel förelåg, varför bolagets talan ogillades i sin helhet. Bolaget ålades ersätta föreningen för kostnader för fortsatt slutbesiktning, liksom kostnaderna i målet ca 1,2 miljoner kr.

I sin dom utvecklar Hovrätten grunden för sitt domslut och skriver följande: ”En besiktningsmans utlåtande utgör i dessa sammanhang en omständighet som naturligtvis regelmässigt tillmäts stor tyngd. Parterna har ju avtalat om att till denne överlämna frågan om entreprenaden har utförts kontraktsenligt eller ej. Av utredningen framgår att besiktningsmannen B har mångårig erfarenhet som besiktningsman och goda kunskaper på VVS-området. Han har vid förhöret i tingsrätten klart och utförligt motiverat sina ställningstaganden. Med hänsyn härtill finner hovrätten att B:s utlåtanden – vid sidan om parternas avtal – också är en given utgångspunkt för prövningen av tvisten. Besiktningsmannens bedömningar kan emellertid inte vara ensamt avgörande i frågan om fel föreligger. Annan muntlig och skriftlig bevisning måste också vägas in vid domstolens bedömning.”

Målet visar hur kostnaderna för en sådan tvist snabbt når miljonbelopp, samt vikten för en bostadsrättsförening att under projektets gång ha löpande uppföljning och god dokumentation. Vidare även vikten av besiktningsmannens bedömning av sakläget och respektive parts ansvar.