Boverket ställer ej krav på individuell mätning

EU ställer i energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU artikel 9 krav på medlemsstaterna att reglera så att fastighetsägare installerar

individuell mätare så att varje lägenhets energianvändning för uppvärmning, kyla och tappvarmvatten kan mätas. Syftet med att mäta varje lägenhets förbrukning är att öka medvetenheten hos de boende om sinenergianvändning och ge dem möjligheten att minska sina utgifter genom att spara energi.

Sverige har följt upp direktivet genom lagen om energimätning i byggnader (2014:267). Lagen ställer bl.a. krav på byggherrar och fastighetsägare att det ska gå att mäta värme, kyla och tappvarmvatten individuellt i varje lägenhet vid uppförande och ombyygnad. Kravet gäller dock bara om åtgärden är kostnadseffektiv och, vid ombyggnad, tekniskt genomförbar.

Boverket fick under våren2014 regeringens uppdrag att utreda och ange i vilka fall det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten i byggnader. Verket har nu i november presenterat första delen i sin rapport som avser nyproduktion och ombyggnad.

Ett helt centralt bergepp i utredningen är kostnadseffektivitet. Med detta begrepp menas lönsamhet i så motto att intäkterna av individuell mätning skall vara större än kostnaderna. Baserat på beräkningarna görs bedömningen att det inte är lönsamt med individuell mätning av värme. Beträffande tappvarmvatten görs bedömningen att individuell mätning under vissa förutsättningar är lönsamt men att sannolikheten för lönsamhet totalt sett är allt för låg för att ett krav skall ställas.

Utredningens slutsats är att ett krav på individuell mätning skulle innebära olönsamma investeringar för många byggherrar och fastighetsägare. Boverket föreslår därför att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid uppförande och ombyggnad.

Rapporten belyser informativt de aktuella frågeställningarna och innehåller intressanta data. Rapporten kan laddas ner från Boverkets hemsida

Uppdragets andra del handlar om i vilka fall det i befintlig bebyggelse som inte är föremål för ombyggnation ska krävas att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat och förbrukning av tappvarmvatten kan mätas i varje enskild lägenhet. Detta kommer Boverket att utreda under 2015 och rapportera till regeringen den 1 oktober 2015.

Källa:Boverket