Störningar. Vad krävs för att förverkande skall kunna bli aktuellt.

I det aktuella målet gjordes gällande att en äldre medlem i en förening i Göteborg i brev dels till styrelsen dels till annan medlem anklagat förvaltningschefen och två andra anställda i föreningen för brottsliga handlingar. Den äldre medlemmen skulle också enligt styrelsen ha uppträtt hotfullt mot en städerska och en granne. Vidare att han skulle ha tagit oönskad kontakt med en annan föreningsmedlem, genom att skicka brev och söka upp henne.

Med anledning härav lämnade föreningen en rättelseanmaning till den 78-åriga medlemmen och hans hustru eftersom de ansågs ha åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Några månader senare valde föreningen att gå ett steg längre och lämnade även en uppsägning av bostadsrätten.

Den juridiska frågan blev då om paret åsidosatt sundhet, ordning och gott skick i sådan omfattning att nyttjanderätten till bostadsrätten skulle kunna förverkas.

Grannkvinna som bodde med sitt barn i huset upplevde 78-åringens ageranden, som exempelvis bevakandet av henne och hennes dotter, som tidvis hotfulla. Brev som han skrivit till henne uppfattades som anklagande, nedsättande och förolämpande. Hon kände därför en otrygghet i sitt boende.

Beträffande brevet till föreningen ansåg tingsrätten att det är fullt förståeligt att det för mottagaren kan vara obehagligt att behöva ta del av sådana anklagelser som förekommer i brevet. Men att skicka ett brev till styrelsen för en bostadsrättsförening kan, menade rätten, ”inte annat än i rena undantagsfall anses utgöra en sådan överträdelse av 7 kap. 9 § bostadsrättslagen som kan motivera en uppsägning”. 78-åringen hade dessutom med anledning av störningarna mot grannkvinnan mottagit rättelseanmaning i september 2017 och därefter bara skickat ytterligare två brev till henne i oktober 2017, men har därefter inte tagit någon förnyad kontakt med henne eller hennes dotter.

Tingsrätten biföll därför inte föreningen talan om förverkande eftersom rätten ansåg att det hade skett rättelse över tid och att det därför inte förelåg skäl för att parets nyttjanderätt till lägenheten skulle förverkas.

Målet överklagades av föreningen till Hovrätten för Västra Sverige. Hovrätten ansåg i motsatts till tingsrätten att den äldre medlemmens innehållsmässiga brevskrivning gått över vad som skäligen bör tålas. Hovrätten ansåg även det styrkt att 78-åringen uppträtt otrevligt och utdelat ett slag mot den områdesansvarige. Vidare ansåg hovrätten att de brev som 78-åringen skickade till grannen i oktober 2017 med anklagelser och kränkande innehåll innebar att paret har underlåtit att följa den rättelseanmaning som lämnats av föreningen.

Den slutliga utgången av målet blev att föreningens yrkande om avflyttning bifölls och att nyttjanderätten till lägenheten förklarades förverkad.