Viktig HD dom slår fast vad som gäller beträffande förenings ansvar för att lägenhetsregistrets uppgifter om pantsättning är korrekta.

HD har nu i ett viktigt mål avgjort frågan om en bostadsrättsförenings ansvar för pantsättningsuppgifter i lägenhetsregistret. Föreningen förlorade i de lägre instanserna och nu även i i HD.

Bakgrunden: Betydande tid efter det att medlem köpt den aktuella lägenheten som ligger i Solna visade det sig att den tidigare innehavaren pantsatt lägenheten och att pantinnehavarna nu ville göra gällande sina panter för att få betalning. Köparen, den nya medlemmen, stämde då föreningen som inför köpet 2006 felaktigt lämnat uppgift att det inte fanns någon pantförskrivning för lägenheten i lägenhetsregistret. Två pantförskrivningar hade därmed inte redovisats i det utdrag som lämnats till mäklaren inför försäljningen av bostadsrätten. Detta trots att föreningen fått besked om pantförskrivningarna under åren 2001-2005.

Tingsrätten kom fram till att adekvat kausalitet förelåg mellan föreningens vårdslöshet och medlemmens skada. Föreningen hölls därför som ansvarig för den uppkomna skadan eftersom föreningen har ett särskilt ansvar för att de uppgifter om pantsättningar som lämnas är korrekta.

Svea hovrätt kom till samma bedömning som tingsrätten men två ledamöter var skiljaktiga eftersom de inte ansåg det bevisat att föreningen gjort sig skyldig till vårdslöshet.

I HD konstaterades inledningsvis att köparen och föreningen inte haft något avtalsförhållande samt att det inte finns några särskilda föreskrifter som reglerar en bostadsrättsförenings skadeståndsskyldighet i denna typ av fall.

Vidare konstateras att det är ostridigt att föreningen fått information om pantsättningarna. Bevisbördan hamnar då på föreningen att visa att felet inte kan anses bero på vårdslöshet. Någon sådan bevisning har inte framkommit. HD menar att köparen har haft fog för sig att förlita sig på att uppgiften om gällande pantsättningar från föreningen om lägenhetsregistret varit korrekta.

.I domen säger HD ”Det konkreta händelseförlopp som har realiserats motsvarar ett sådant händelseförlopp som man typiskt sett hade kunnat undvika genom att lämna ett fullständigt och korrekt utdrag. Det föreligger följaktligen adekvat kausalitet mellan utlämnandet och skadan”.

Sammantaget blir HD:s slutsats, på anförda skäl, att föreningen är skadeståndsskyldig.

Ett justitieråd var dock skiljaktig och ville ogilla talan mot föreningen då han ansåg att de felaktiga upplysningarna inte kan ha berott på vårdslöshet i samband med utlämnandet.

Avgörandet visar på det stora ansvar som föreningen har att se till att lägenhetsförteckningen är uppdaterad och i alla delar korrekt. Att fela i denna del kan bli mycket ekonomiskt kännbart för föreningen.