Badrummet inte i väsentligt sämre skick än vad köparen kan ha förväntat sig

Det är inte sällan som just badrumsrenoveringar blir föremål för tvist i så motto att köparen gör gällande att allvarliga fel föreligger och att tidigare renovering därmed inte har utförts fackmannamässigt.

I det aktuella målet stämde köparen säljaren och krävde prisavdrag med 300 000 kr. Lägenheten köptes våren 2017 som ”totalrenoverad”.

Grunden för stämningen var att köparen ansåg att objektet var i väsentligt sämre skick än vad han med hänsyn till priset och övriga omständigheter kring förvärvet kunnat förutsätta. Till styrkande av detta anförde han vad en anlitad besiktningsman kommit fram till nämligen att rördragningen i badrummet var felaktigt utförd och att golvbrunnarna var felmonterade.

Säljaren bestrid i alla delar och genmälde att lägenheten sålts i befintligt skick och att det inte förelåg några fel samt att arbetet var fackmannamässigt.

Köparen å sin sida påstod att det förhållandet att det saknades rörmanschetter och väggbrickor i badrummet innebar att det förelåg fel och renoveringen därmed inte var fackmannamässigt utförd.

I sin dom ansåg tingsrätten emellertid att köparen inte kunnat styrka sådant fel och även om det hade kunnat styrkas så innebär det inte att sådan avsaknad inneburit att arbetet i sig inte skulle ha varit fackmannamässigt. Vidare ansåg rätten det inte styrkt att monteringen av golvbrunnarna varit felaktiga. Att så kallad mjukfog inte funnits ansågs av rätten som en mer försumbar brist som inte är att betrakta som fel i köplagens bestämmelser.

Sammantaget ansåg tingsrätten de mindre brister som kunnat styrkas inte medför att lägenheten kan anses ha varit i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig. Vid den utgången ogillades köparens talan samt ålades att betala motpartens rättegångskostnader med 100 000 kr.

Utgången i målet visar på vikten av att verkligen ha omfattande och väl dokumenterad bevisning beträffande de fel som man som köpare anser föreligger. Vidare att dessa fel också är av mer allvarlig natur så att det utförda arbetet objektivt sett är att betrakta som ”ej fackmannamässigt ” utfört.