Gåva av mindre ägandeandel ger inte automatiskt rätt till medlemskap

En manlig släkting förvärvade en bostadsrätt. Syftet med köpet var att hans barnbarn skulle självständigt få bo i bostaden. Initialt löstes frågan genom att styrelsen godkände kvinnan som andrahandshyresgäst. Efter två år så gav mannen henne en 10% andel av bostadsrätten som gåva. Med anledning härav ansökte hon sedan hos Hyresnämnden om att beviljas medlemskap i föreningen.

I Hyresnämnden anförde föreningen, som nekat medlemskap, att kvinnan hade betalningsanmärkningar och kunde antas sakna ekonomi för att betala årsavgifterna till föreningen. På den denna grund borde förening skäligen inte behöva godta henne som medlem.

Föreningen hade också inlett en förverkandeprocess mot mannen på grund av störningar.

I sitt beslut framhöll hyresnämnden att bostadsrättsföreningar självständigt kan besluta om hur ansökan om medlemskap vid andelsförvärv skall hanteras. Detta givet att andelsförvärvet inte handlar om sambor eller gifta.

Varken mannen eller barnbarnet hade för avsikt att sammanbo i den aktuella lägenheten.

Med hänsyn härtill beslutade hyresnämnden att föreningen haft rätt att avslå ansökan om medlemskap.

Kvinnan tog ärendet vidare till Svea hovrätt. Hovrätten såg dock inga skäl att ändra hyresnämnden beslut.

Avgörandet illustrerar tydligt det rådande rättsläget nämligen att föreningar kan fritt besluta om de skall acceptera andelsförvärv eller inte, dock med reservation för vad som gäller för varaktigt närstående sammanboende.