Förslag om liberalare regler för uthyrning i andra hand

Från den 1 februari 2013 trädde nya regler om uthyrning i andra hand i kraft. Regeringen fick inte med sig socialdemokraterna i alla delar av propositionen och därför kom kravet att erhålla tillstånd från föreningen vid önskad uthyrning att kvarstå.

Under våren har organisationerna Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen samtalat med regeringen om reglerna för andrahandsuthyrning. De förda samtalen har nu resulterat i en debattartikel i Dagens Nyheter den 21 juni med bostadsminister Stefan Attefall, Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen som författare.

Av artikeln framgår att regeringen inom kort kommer att lägga fram förslag om ändringar i bostadsrättslagen som tex. gör det möjligt under en begränsad tid hyra ut sin lägenhet i andra hand med hänvisning till att det är svårt att sälja lägenheter eller att man vill hyra ut till en närstående. Principen om att det är bostadsrättsföreningen som fattar beslut efter framställning från den som vill hyra ut kommer inte att förändras med det kommande förslaget. Huvudsyftet med de tilltänkta ändringarna är att försöka att göra det lättare för bostadsrättshavare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. En bostadsrättshavare ska inte längre behöva anföra det nu gällande något strängare kravet ”beaktansvärda skäl” för att få hyra ut, utan endast
”skäl ”skall vara tillräckligt som grund för ansökan.

Vidare kommer regeringen föreslå riksdagen att en avgift för andrahandsupplåtelse införs. Vid andrahandsuthyrning, och särskilt om det är en liten förening, orsakar uthyrningen vissa merkostnader för föreningen. Syftet är att täcka föreningens merkostnader. Regeringen föreslår att taket för avgiftens storlek ska vara maximalt tio procent av prisbasbeloppet per år (4.450 kronor 2013). Rätten till, och grunden för avgiften ska anges i föreningens stadgar.

De nya reglerna är tänkta att gälla från 1 juli 2014, givet att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens kommande lagförslag. Återstår att se vad lagstiftaren i propositionen och sedan utskottets skrivningar närmare kommer att beskriva vad ”skäl” för uthyrning definitionsmässigt innebär som kravnivå. Många bostadsrättsföreningar kan nog räkna med att antalet uthyrningar kommer att öka i framtiden.