Ränteavdrag för lån från föreningen underkänns

Som bekant så får bostadsrättsföreningar inte längre dra av sina räntekostnader. Däremot är de möjlig för medlem att dra av räntekostnaden om denne tar upp lån privat via något finansinstitut för att på så sätt kunna nyttja den skatterabatt som regelverket medger.

I det aktuella fallet så tog föreningen upp ett samlat lån för att på så sätt kunna hjälpa medlemmarna till en förmånlig ränta.Föreningen lånade sedan ut till medlemmarna för att erbjuda dem finansiering av insatserna. Föreningen kom på så sätt att finansieringsmässigt agera som en sorts mellanhand. Upplägget underkändes av Skatteverket. Några medlemmar överklagade till Förvaltningsrätten och fick rätt, dvs. avdragsrätt medgavs för räntan. Målet gick vidare till Kammarrätten som kom till samma beslut. Skatteverket drev dock ärendet till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, som inte delade underinstansernas uppfattning utan

kom till rakt motsatt beslut och underkände avdragsrätten. Som motivering för domslutet angavs bl.a följande ”när delägaren inte beskattas för förmånen att få utnyttja fastigheten är inte heller motsvarande utgifter, till exempel årsavgifter, avdragsgilla”. I sin bedömning anser  domstolen således att räntorna är någonting som ingått i årsavgiften och därmed inte skall vara avdragsgill.

Slutsatsen av vad som redovisats ovan är att räntan kan dras av för lån förutsatt att medlem inte lånar från föreningen utan istället från annan part som tex. bank för att som i det här aktuella fallet finansiera insatsen.