Kamininstallation igen.Hovrätten ändrar.

Den 25 september 2012 skrev vi om en tvist angående en installation av en kamin. Tingsrätten kom fram till att sådan installation var tillståndspliktig och gav därmed föreningen rätt. Skälet var att åtgärden, dvs. ingrepp i skorstensstocken och rökgången var ingrepp som inte kunde hänföras till lägenhetens inre del.

Högsta domstolen meddelade tillstånd för målets prövning i hovrätten. Skälet för beslutet var avsaknad av vägledande praxis beträffande innebörden av 7 kap.7§ bostadsrättslagen (BRL).

Svea hovrätt ändrade tingsrättens beslut och gav istället lägenhetsinnehavarna som överklagat rätt att behålla den installation som gjorts. Som skäl för sitt ändrade beslut anförde Hovrätten i huvudsak följande.

Enligt 7 kap.7§ BRL får bostadsrättshavaren inte utan styrelsen tillstånd i lägenheten utföra  åtgärd som innefattar

Punkt 1. Ändring i bärande konstruktion

Punkt 2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, eller vatten

Punkt 3. Annan väsentlig ändring av lägenheten

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i punkterna 1-3 om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Styrelsen skall ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd ( prop.2001/03:12, s.63 och 115).

Domstolen kom fram till att installationen av kaminen enligt 7 kap.7§ punkt 3 BRL var tillståndspliktig. Detta eftersom ingrepp skett på rökgången och skorstensstocken,dvs. delar av fastigheten vilken Föreningen har underhållsansvar för.

Efter detta konstaterande inställde sig nästa fråga nämligen om Föreningen som har bevisbördan styrkt att åtgärden varit till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Svaret blev nekande.

Domstolen ansåg att Föreningen inte kunnat visa på konsekvenserna av ett påstått utökat underhållsansvar och de närmare kostnaderna härför, samt ej eller att ventilationen försämrats.

Hovrätten fann det sammantaget inte visat att Föreningen haft tungt vägande skäl att neka tillstånd med hänvisning till det utökande underhållsansvaret.

Varje fall är visserligen unikt och har sina egna förutsättningar, bl.a. kan olika skrivningarna i stadgarna om underhållsansvarets fördelning ha avgörande betydelse. Hovrättens beslut sammantaget med andra liknade avgöranden ger dock en tydlig bild, nämligen att mer väsentliga ingrepp är visserligen tillståndspliktiga, men i slutändan så skall en förening ha mycket på fötterna, dvs. tungt vägande skäl för att kunna neka olika ingrepp i lägenheten såsom bad, kök, värme mm.