HD prövning av likhetsprincipen

Ärendet för HD:s prövning var om en bostadsrättsförenings beslut om att investera och låta bygga ett s.k. bullerplank kunde anses strida mot likhetsprincipen eller inte.

En bostadsrättsförening utanför Stockholm beslutade om att bygga ett bullerplank för 1,1 miljoner kr. Ett mindre antal medlemmar överklagade beslutet och anförde att planket inte var till nytta för en stor del av medlemmarna, men att dessa trots detta tvingas bidra ekonomiskt.

Vidare ansåg man inte byggnationen motiverad av sakliga skäl.

Byggnationen stod därför enligt deras mening i strid mot likhetsprincipen, dvs. den grundläggande princip som säger att föreningen vid sina beslut skall behandla alla medlemmar lika.

Målet kom därför att behandla den principiella och viktiga  frågan om huruvida samtliga medlemmar måste vara med och bidra till investeringar vars nytta inte tillkommer hela kollektivet. Föreningen anförde i sitt bestridande att likhetsprincipen inte kan tolkas så att alla medlemmar alltid skall ha samma grad av nytta av ett föreningsbeslut.

De medlemmar som stämt föreningen förlorade målet och tingsrättens dom fastställdes av såväl hovrätt och HD. Av domstolarnas beslut framgår att fastighetsförvaltning med nödvändighet i vissa fall innebär att en del åtgärder medför större nytta för vissa medlemmar än för andra. Liknande frågor har varit uppe till avgörande tex. vid hissbyggnation, p-platser,kanal TV

installation. Så länge det rör sig om investeringar som är nödvändiga eller naturliga för verksamheten och som framstår som en rimlig nyttighet för verksamheten skall likhetsprincipen inte anses som kränkt, dvs. nyttoaspekten för ett vissa medlemmar, vanligtvis en majoritet, går vid en avvägning före en restriktiv tolkning av likhetsprincipen.

Mot bakgrund av dokumenterade ljudnivåer ansåg domstolarna också att beslutet om bullplank var motiverat av sakliga skäl.