Rätt att flytta bad och kök

Rätten till ombyggnad omfattas inte av någon glasklar lagstiftning eller praxis. Tendensen är att medlem numera får ett allt större utrymme att bestämma om en renoverings omfattning och utformning, dvs.agera relativt fritt efter eget skön. Detta är en utveckling som i många fall kan vara till nackdel för föreningen och fastighetens förvaltning.

Av lagstiftningen och vanligen också av föreningens stadgar framgår att bostadsrättshavare  kan inte utan styrelsens tillstånd företa sig något avseende bärande konstruktion, ledningar för värme, gas, vatten och avlopp eller utföra annan väsentlig förändring av lägenheten. Å andra sidan så måste styrelsen lämna tillstånd även till alla sådana åtgärder, så länge de inte är till som lagtexten säger till ”påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”.

Flytt av tex. bad och kök  kräver att medlem fått sin ansökan beviljad av föreningen. Genomförs sådan renovering utan att tillstånd erhållits så har emellertid en förening oftast svårt att visa att den genomförda ändringen varit till ”påtaglig skada eller olägenhet”. Resultatet blir då att föreningen inte kan framtvinga ett återställande. I ett aktuellt mål har tingsrätten nu ogillat en bostadsrättsförenings talan mot en av sina medlemmar som just flyttat kök och badrum i sin lägenhet. Rätten konstaterade att medlemmen visserligen hade behövt tillstånd för flytten av kök och badrum, men föreningen ansågs inte ha lidit skada av förändringen. Beträffande den viktiga frågan om förändringar av avlopp och vattenledningar som skett vid flytten fann rätten att föreningen inte visat att denna betytt någon påtaglig skada eller olägenhet för föreningen genom ljudstörningar eller på annat sätt. Avgörandet visar på vikten av att föreningen vid tvist mer påtagligt och tekniskt detaljerat kan styrka den påtagliga negativa inverkan som önskade eller redan genomförda förändringar har för fastigheten eller andra medlemmar som kan bli berörda.