Kamininstallation kräver tillstånd

Medlemmar i en bostadsrättsförening installerade en kamin. Installationen gjordes först efter det att medlemmarna i enlighet med stadgarna anmält om åtgärden till styrelsen. Då väsentliga förändringar av lägenhet enligt bostadsrättslagen kan undantas från tillståndsplikt genom en förenings stadgar och eftersom kaminen inte medfört påtaglig skada eller olägenhet för föreningen så ansåg medlemmarna att deras anmälan till styrelsen hade varit tillräcklig. Styrelsen hade dock en annan uppfattning och ansåg att åtgärden krävde tillstånd eftersom åtgärden inte var en förändring i själva lägenheten. Efter det att föreningen lämnat in ansökan beslutade Kronofogdemyndigheten att kaminen skull kopplas bort, samt att medlemmarna i den aktuella lägenheten skulle åläggas återställa rökgången genom att mura igen hålet till murstocken. Medlemmarna överklagade beslutet. Tingsrätten fastslog att rökgången endast varit avsedd för den aktuella lägenheten, men att föreningen försett lägenheten med denna, samt att det är föreningen som ansvarar för fastighetens ventilation. Installationen och kaminens koppling till rökgången kan därför enligt tingsrätten inte anses ha utförts i den del av fastigheten som enbart hör till lägenheten. Åtgärden kräver därmed föreningens tillstånd. Då det inte var tvistigt mellan parterna att tillstånd inte lämnats av styrelsen så lämnades överklagandet utan bifall vilket innebar att Kronofogdenmyndighetens beslut därmed kom att står fast.


OBSERVERA!

DETTA BESLUT KOM SEDAN ATT ÄNDRAS AV SVEA HOVRÄTT. SE NY KORRIGERANDE ARTIKEL UNDER RUBRIKEN ” NYHETER” DEN 24 JULI 2013.