Att häva avtal om bostadsköp är riskfyllt och kan bli mycket dyrt

För att rättsligt kunna få framgång avseende rätten att häva ett bostadsrättsköp krävs att köparen kan visa och åberopa mycket goda skäl och grunder för sin hävning. Stor försiktighet måste anses påkallad innan beslut om hävning tas. Ett mål i Södertörns tingsrätt visar tydligt på problematiken och de ekonomiska konsekvenser som en juridiskt sett otillåten hävning kan medföra.

Köparen skrev år 2016 på ett förhandsavtal med Peab Bostad om köp av en bostadsrätt i Skärholmen. Slutlikviden skulle erläggas senast på tillträdesdagen i mars 2019.

Köparen betalade sedan inte handpenningen och inte heller den avtalade  slutlikviden utan hävde istället köpet. Till stöd för hävningen anförde köparen att bygget av föreningens hus varit pågående vid tillträdesdagen och sedan även fortsatt  under flera månader. Under våren gjordes olika arbeten med fasad, fönster och balkongtak. I juli var  även utrymmen som soprum och cykel- och barnvagnsförråd ännu inte färdigställda. I och med detta hävdades att lägenheten varken beboelig eller färdigställd vid tillträdesdagen och att hävning av avtalet därmed var tillåten.

Motparten bestred hävningen på den grunden att köparen erbjudits att närvara vid en slutlig besiktning av bostadsrätten i november 2018, samt att han fått ta del av det besiktningsprotokoll som upprättades. Besiktningen resulterade i att lägenheten blivit godkänd. Denna omständighet gör att hävningen av köpet måste anses som avtalsbrott och skadeståndsgrundande.

Peab Bostad yrkade att köparen skulle åläggas betala totalt 1 108 696 kronor till bolaget, varav 801 427 kronor i skadestånd och 307 269 kronor i upplupen dröjsmålsränta.

Skadeståndet motsvarade den summa som föreningen förlorat när lägenheten sedan såldes till en annan köpare för en lägre köpeskilling samt olika kostnader som mäklararvode, obetalda årsavgifter och juridiskt biträde med anledning av tvisten,

Domstolen kom i sitt avgörande  fram till att  lägenhetens skick inte som köparen gjort gällande  varit bristfälligt vid tillträdesdagen. Att det fortsatt pågått vissa byggarbeten på fasaden, fönster och balkongtak ansågs inte vara tillräcklig  grund för hävning. Domen blev  att köparen gjort sig skyldig till avtalsbrott och att han därför ålades betala yrkat skadestånd till motparten, upplupen dröjsmålsränta samt slutligen även vid målet utgång motpartens rättegångskostnader.                        Målet visar med stor tydlighet att kraven är högt ställda för att en hävning skall vinna framgång vid en process.

Källa: Domstolsverket