Juridisk persons rätt att hyra ut i andra hand

Är en bostadsrätt upplåten av en förening till en juridisk person som tex. ett aktiebolag så skiljer sig den rättsliga regleringen vad gäller rätten till uthyrning i andra hand jämfört med vad som annars gäller i normalfallet  dvs. att ”skäl” skall gälla för att få beviljat tillstånd av föreningen.

Rättsläget har förtydligats genom beslut av Svea hovrätt. Målet gällde en ansökan från ett aktiebolag som önskade hyra ut sin lägenhet i andra hand. Bolaget fick avslag från föreningen och valde då att ta saken till Hyresnämnden. Föreningen stod fast vid sitt beslut och  nekande uthyrning bland annat med hänvisning till att uthyrningen sågs som motiverad av  spekulationssyfte och därmed enbart av ekonomiska skäl med hög avgift. Vidare till stöd för sitt nekande  att det i lagens förarbeten framgår att ”andrahandsupplåtelser i endast ekonomiskt syfte är inte tillåtet”, vilket därför skulle också omfatta aktiebolag. Bolaget å sin sida anförde att föreningen inte visat tillräckliga skäl för att neka uthyrning, samt att uthyrningen inte skulle begränsas i tid.

Hyresnämnden gick i huvudsak på bolagets linje och konstaterade att om det är fråga om en juridisk person får föreningen vägra att godkänna “främst om anmärkningar i fråga om skötsamhet kan riktas mot den person som faktiskt ska nyttja lägenheten”. Någon sådan anmärkning förelåg inte. Hyrestiden fastställdes emellertid till ett år.

Båda parter överklagade till Hovrätten som kom till samma beslut som Hyresnämnden.

Hovrätten slog fast att en förening bara kan vägra godkännande för en juridisk person att hyra ut i andra hand om det finns befogad anledning för att neka samtycke. Hovrätten uttalade vidare att Till skillnad från när en fysisk person ansöker om tillstånd uppställs alltså inget krav på att bostadsrättshavaren ska ha skäl för upplåtelsen. Föreningen får anses ha befogad anledning att vägra samtycke främst om anmärkning i fråga om skötsamhet kan riktas mot den person som faktiskt ska nyttja lägenheten”. Någon befogad anledning att neka ansågs inte föreligga i det aktuella fallet.  Beträffande tiden för uthyrningen bestämdes den till att gälla för ett år med anledning till att det var fråga om en ny och tidigare ej känd hyresgäst för föreningen.

I detta sammanhang bör påpekas att det i lagstiftningen finns en avvikande specialreglering.  Det gäller om en bostadsrätt som är avsedd för permanentboende och nyttjanderätten innehavs av kommun eller region. I sådana fall föreligger vid andrahandsuthyrning inte något krav på att föreningen skall lämna tillstånd.

Källa: Domstolsverket