Vid ombildning av hyresrätt till Brf blir lägenheten samboegendom.

HD har nu kommit med avgörande i det aktuella målet T 2076-21. Både tingsrätten och hovrätten kom till slutsatsen att hyresrätt som genom ombildning och upplåtelseavtal förvärvats som bostadsrätt inte blir samboegendom. HD kom till rakt motsatt slutsats.

Bakgrund

AA flyttade in i  lägenheten  år 2000 som då innehades med hyresrätt. Fem år senare flyttade BB in i lägenheten och parterna inledde ett samboförhållande. Året därpå ombildades hyresrätten till bostadsrätt. AA blev genom avtal med bostadsrättsföreningen ensam innehavare till bostadsrätten. Parterna fortsatte att bo tillsammans i lägenheten till  2017, då samboförhållandet upphörde. Det fanns inte något samboavtal mellan parterna. Vid bodelningen uppkom  tvist mellan parterna när det gällde frågan om lägenheten utgjorde samboegendom som skulle delas eller inte.

Prejudikatfrågan som HD hade att ta ställning till målet var om en bostad har förvärvats för gemensam användning i sambolagens mening, när en hyresrätt har ombildats till en bostadsrätt och hyresrätten innehades av den ena parten redan före samboförhållandets ingående.

Domstolen konstaterade att en väsentlig skillnad mellan att inneha en lägenhet med hyresrätt respektive bostadsrätt är att en hyresrätt till en bostadslägenhet inte får överlåtas mot betalning. Bostadsrättslagstiftningen är däremot utformad med utgångspunkt i att bostadsrätten har ett ekonomiskt värde och att den kan överlåtas mot betalning. Av bl.a. det skälet är det tydligt att en bostadsrätt är en annan typ av egendom än en hyresrätt. En hyresgäst som i samband med en ombildning förvärvar en bostadsrätt förvärvar en tillgång som inte existerade före ombildningen. Om en ombildning av en hyresrätt har skett under samboendet är det därför – under förutsättning att bostaden är avsedd att användas gemensamt – fråga om ett förvärv av en egendom i sambolagens mening. Det avgörande är att förvärvet av bostadsrätten är att anse som något som avser en annan egendom än den tidigare hyresrätten. Detta synsätt att det är ”annan egendom”  kom att bli avgörande för målets utgång.

Då båda parter bodde i lägenheten som sambor när den ena av dem förvärvade bostadsrätten till lägenheten och att de därefter använde bostaden som sitt gemensamma hem har bostadsrätten förvärvats för deras gemensamma användning. HDs slutsats blev därför att bostadsrätten utgör samboegendom som ska ingå i bodelningen mellan parterna.

Källa:Domstolsverket