Att neka medlemskap på grund av s.k. spekulationsköp.

Möjligheterna att neka medlemskap är som vi redogjort i avsnittet bevilja medlemskap mycket begränsat. I princip är det bara bristande ekonomi, samt att köparen av någon anledning inte har för avsikt att de facto bosätta sig i lägenheten. En sådan anledning kan vara att lägenheten bara köps i spekulationssyfte för att sedan relativt omgående säljas vidare. Följande fall är ett exempel då denna frågeställning aktualiserats.

Köparen fick avslag på sin medlemsansökan till en förening i Stockholm och gick därför vidare till Hyresnämnden. Föreningen motiverade sitt avslag med att köparen aldrig flyttat in i lägenheten samt att han också hade en annan bostad i en fastighet som ägs av samma person som tidigare ägde den av föreningen inköpta fastigheten. Föreningens åsikt var på denna grund att köpet av lägenheten var ett så kallat spekulationsköp.

Köparen uppgav att det inte hade varit möjligt att flytta in då lägenheten var nedgången och inte i sådant skick att det gick att bo i den. Hans nuvarande boende var därför av mer tillfällig natur under den tid som behövdes för att planera för renovering av den inköpta lägenheten. Föreningen bestred att lägenheten inte skulle vara bebolig.

Hyresnämnden kom fram till den ståndpunkten att det inte fanns tillräckliga skäl att anta att det skulle handla om ett spekulationsköp. Det fanns inte heller i övrigt anledning att vägra medlemskap och köparens ansökan bifölls därför.

Bostadsrättsföreningen överklagade därefter beslutet till Svea hovrätt som emellertid gick på köparens linje och fastställde hyresnämndens beslut.

Fallet visar på att det är svårt för förening att neka medlemskap och att det krävs mer påtaglig bevisning om att köpet gjorts i spekulationssyfte och att köparen därför aldrig haft för avsikt att bosätta sig i den förvärvade lägenheten. Ett felaktigt nekande kan få betydande ekonomiska konsekvenser för föreningen som kan bli skadeståndsskyldig gentemot säljaren om denne kan påvisa en förlust på grund av ett lägre pris som erhållits då säljaren tvingats sälja till annan köpare.