Viktigt med rättelseanmaning innan uppsägning görs

Saken har betydelse för föreningar som har lägenheter som hyrs ut, dvs. när nyttjarna inte är medlemmar utan bor i föreningens fastighet som hyresgäster. Lagstiftaren har velat förstärka hyresgästers skydd mot att bli uppsagda från sin bostad. Efter lagändringen måste nu hyresvärden som huvudregel skicka rättelseuppmaning innan uppsägning sker på grund av att hyresgästen ej fullgjort sina skyldigheter enligt hyresavtalet, tex. genom att inte betala sin hyra eller upprepade sena hyresbetalningar. Skickas inte sådant varningsbrev riskerar hyresvärden att uppsägningen inte godkänns.

Lagskärpningen och den uttalade avsikten med lagändringen är som sagt att hyresgästen ska skyddas från överraskande uppsägningar. Mot bakgrund härav är det viktigt för föreningen som hyresvärd att skicka ett varningsbrev innan uppsägning görs på grund av åsidosatta förpliktelser genom tex. sena hyresbetalningar eller olovlig andrahandsupplåtelse. Notera också att kravet är att sådant brev skall skickas med rekommenderad post för att hyresgästen ur formell synpunkt skall anses ha blivit underrättad.

Sådan rättelseanmaning utgör visserligen inget absolut krav för att få igenom en uppsägning men avgöranden i Hovrätten pekar på att avsaknad av rättelseanmaning kan utgöra en förmildrande omständighet och därmed eventuellt skäl för förlängning av hyresavtalet. För att inte riskera ett avslag är det därför av vikt att föreningen kan dokumentera att rättelseanmaning först skickats till hyresgästen.