Utredning om konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden

Regeringen har den 1 oktober beslutat att en särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Tanken bakom utredningen är att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Uppdraget skall redovisas senast 14 april 2017.

Utredarens uppdrag består av flera delar. Utredaren ska bland annat ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras, om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras, och om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

Av kommittédirektivet (2015:97) framgår mer specifikt att i uppdraget ingår bl.a. att ta ställning till:

  • om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras,
  • om det finns anledning att skärpa regelverket kring intygsgivare,
  • om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras,
  • om skyddet mot rättsförluster i samband med överlåtelse och pantsättning av en bostadsrätt bör stärkas,
  • på vilket eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställa att det kommer att finnas tillräckliga medel för att möta det långsiktiga underhållsbehovet,
  • om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens intressenter,
  • om reglerna om fastighetsmäklarens informationsgivning vid förmedling av en bostadsrätt bör ändras, och
  • om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

Utredaren ska lämna de författningsförslag som övervägandena ger anledning till.