Avdrag för särskild ”uthyrningsavgift” till föreningen.

Nya regler för andrahandsuthyrning kommer sannolikt medföra fler ansökningar till styrelsen om uthyrning. Från och med den 1 juli 2014 får en bostadsrättsförening ta ut en särskild avgift från den som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Detta för att täcka föreningens extra kostnader för andrahandsuthyrningen. Rätten att ta ut avgift förutsätter dock att föreningens stadgar medger uttag för sådan administrativ avgift. Medlemmar kanske tycker att avgiften är betungande och vill övervältra den på hyresgästen. Lagstiftningen sätter ett tak för hur hög avgift som får tas ut. För ett helt år gäller 10% av prisbasbeloppet ( nu 44 000), dvs. max. 4 400 kr. Det är då kanske viktigt när föreningen tar ut avgiften att också upplysa medlemmen att denna kostnad faktiskt är avdragsgill mot den hyresintäkt som senare skall deklareras.
Det nuvarande regelverket medger för varje bostadsrättslägenhet som hyrs ut ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Beloppet gäller oavsett hur många som äger bostadsrätten. För den händelse att den uthyrande medlemmen inte ägt bostadsrätten under hela året skall schablonavdraget proportioneras, dvs. som exempel om bostadsrätten är köpt den 1 juli blir schablonavdraget 20 000 kronor (40 000 x 6/12 månader). Förutom själva schablonavdraget får uthyraren samt eventuella delägare, göra avdrag för den avgift som har betalats till bostadsrättsföreningen under den tid som bostadsrätten varit uthyrd. Hyrs inte hela bostaden ut får uthyraren bara dra av den del av avgiften som motsvarar den uthyrda delen av bostaden. Med ”uthyrd del” menas den del av bostaden som den inneboende ensam kan disponera över. Utrymmen som disponeras gemensamt av uthyraren och den inneboende, till exempel kök och badrum, räknas inte som uthyrd del.