Fortsatt progressiv avskrivning möjlig

En utredning som beställts av FAR, Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare samt HSB, Bostadsrätterna,Sveriges BostadsrättsCentrum samt Riksbyggen, visar att bostadsrättsföreningar inte kommer tvingas att kraftigt höja avgifterna på grund av de nya reglerna för avskrivning.

Behovet av ett rättsutlåtande uppkom genom de ändringar i redovisningsreglerna som Bokföringsnämnden fattade beslut om under våren vilket innebar att progressiv avskrivning inte längre ansågs kunna tillåtas. Beslutet innebar en ingripande förändring för de bostadsrättsföreningar som tillämpar sådan avskrivning. För att närmare klargöra konsekvenserna av detta har Daniel Stattin, professor vid Uppsala universitet och Carl Svernlöv, advokat vid Baker&McKenzie Advokatbyrå och adjungerad professor vid Uppsala universitet, fått uppdraget att lämna ett rättsutlåtande angående styrelsens ansvar om en bostadsrättsförening redovisar underskott.

Den slutsats som utredarna kom fram till är att föreningarna fortsatt kan visa minusreultat, men detta förutsatt att de klarar de nuvarande och kommande utgifterna.

Tidigare var det oklart om en medlem skulle kunna kräva skadestånd av styrelsen om underskottet exempelvis påverkade priset på föreningens bostäder. Enligt utredarna är det rådande rättsläget att föreningarna kan gå med förlust även under en längre tid utan att styrelseledamöterna kan ställas till ansvar, dvs. styrelsemedlemmarna kan inte bli skadeståndsskyldiga bara på den grunden de medvetet tillåter föreningen att gå med förlust.

Utredningens slutsatser är i korthet följande:

• Underskott. Det finns inget förbud mot att en bostadsrättsförening går med underskott. En förening kan redovisa underskott i ett eller flera år och ha en ansamlad förlust i det egna kapitalet utan att styrelseledamöterna kan ställas till ansvar för det. Förutsättningen är dock då att likviditeten är tillräcklig, vilket innebär att föreningen måste kunna täcka de löpande utgifterna, samt att det även sätts av tillräckligt med pengar för kommande underhåll.

• Konkurshot. Om underskottet är så stort att föreningen riskerar att gå omkull måste styrelsen agera annars kan styrelsen bli skadeståndsskyldig. Om det kan bli fråga om skadestånd måste revisorerna skriva en anmärkning om detta i revisionsberättelsen.

• Stadgeändringar. De föreningar som har inskrivet i stadgarna att avgifterna ska täcka kostnader kan behöva ändra stadgarna eftersom avskrivningar ingår i begreppet kostnad. Annars bryter föreningarna mot stadgarna om de går med underskott.