Beslut i Hyresnämnden stoppar förmedlingsuthyrning.

Hyresnämnden i Stockholm har beslutat neka uthyrningar via förmedlingstjänsten Airbnb. Beslutet ger därmed en viss vägledning för styrelserna i landets bostadsrättsföreningar när det rör sig om frekvent uthyrning. Regelbunden uthyrning via Airbnb är att likna vid hotellverksamhet och av kommersiell natur. En styrelse har därmed möjlighet att neka sådan uthyrning. Under alla omständigheter är uthyrning tillståndspliktig och skall den ske med olika hyresgäster genom förmedlingstjänst och frekvent så behöver föreningen inte godkänna sådan uthyrning om den inte vill. Noteras skall att ansökan och godkännande måste formellt ske för varje specifik uthyrning vilket i sig gör det ogörligt av rent praktiska och tidsmässiga skäl. Att hyra ut till en hyresgäst eller något mer under en given period lär sannolikt vara möjligt, dock helt beroende på skälet bakom behovet att hyra ut. Är skälet tex. att man är tvingad att sälja men för tillfället inte kan hitta en köpare till rimligt pris så lär det blir svårt för föreningen att neka uthyrning.

I det aktuella fallet hade bostadsrättsägaren ansökt att få hyra ut under kortare perioder i avvaktan på att ny ägare skulle flytta in. Medlemen hade kontaktat ett flertal som skulle få bo i lägenheten men var och en bara för några dagar. Denna hotellartade inriktning gjorde att Hyresnämnden nekade att ge tillstånd till uthyrningen. Uthyrning av del av lägenheten tex. ett rum hade inte varit tillståndspliktigt. Detta förutsatt att medlemmen själv bott kvar och kunnat disponera lägenheten.

Hyresnämndens beslut i denna sak kan inte överklagas. Den ger vägledning hur man skall se på mer omfattande korttidsuthyrning, men varje fall måste ses för sig och bedömas utifrån givna omständigheter. I andra liknande fall kan förutsättningarna vara något annorlunda och skälen för korttidsuthyrning därför väga tyngre.