HD avgörande om kamininstallation är åtgärd i lägenhet eller inte.

HD (Ö3206-13) har nu avgjort en långdragen tvist rörande medlems rätt att göra ingrepp i del av fastighet som är föreningens ansvarsområde, i det aktuella fallet att ansluta en braskamin till en rökkanal i skorstenen. Vi har tidigare skrivit om ärendet, dvs. tingsrättens avgörande, se 25 september 2012, samt efter överklagande hovrättens avgörande, se 24 juni 2013.

Parternas inställning:

Lägenhetsinnehavarna sökte tillstånd att få installera en braskamin. Innan styrelsen hade tagit ställning till ansökan installerade de kaminen genom att ansluta den till en kanal i den skorstens stock som går igenom lägenheten. Kanalen hade ursprungligen använts som en rökkanal men före installationen av kaminen fungerat som ventilationskanal.

Styrelsen beslutade att inte lämna tillstånd till installationen. Som skäl för sitt beslut angav styrelsen bl.a. att man inte ville ta på sig ansvar och kostnader för ytterligare eldstäder utöver de som ursprungligen fanns i föreningens hus. Ett annat skäl som anfördes var att ventilationen i fastigheten riskerade att försämras om kanalen inte kunde användas för ventilation.

Mot detta anfördes att kanalen tjänar endast den aktuella lägenheten och att den därmed är en del av lägenheten som innehavare ansvarar för och som de också har rätt att utnyttja genom att koppla in en kamin.

HD ändrade på hovrättens beslut och gick på samma linje som tingsrätten och kom således fram till att medlemmen inte hade rätt till att göra ingreppet eftersom kanalen inte ingår i medlemmens lägenhet utan är en är en del av den övriga fastigheten. Hovrättens uppfattning var att installationen skall rent juridiskt anses ha skett i lägenheten och att föreningen inte kunnat neka tillstånd då åtgärden inte inneburit påtaglig skada eller olägenhet. HDs klargörande är av principiell betydelse då avgörandet på ett tydligt sätt benar ut den juridiska frågeställningen.

Själva kärnfrågan var huruvida medlemmarna till lägenheten genom att installera kaminen hade vidtagit en åtgärd i en del av huset som föreningen ansvarar för eller om det rör sig om en åtgärd i deras lägenhet som de har rätt att vidta.

HD börjar med att konstatera att frågan om vad som skall anses tillhöra en bostadsrättslägenhet och vad som hör till huset i övrigt inte framgår direkt av bostadsrättslagen. Man får därför söka kompletterande stöd bland annat från föreningens stadgar. Vidare sägs att hur ansvarsfördelningen för underhåll av olika delar av huset är fördelat mellan föreningen och den enskilde bostadsrättsägaren kan ha betydelse för bedömningen.

I det här fallet ansvarade föreningen för underhållet av kanalen. Enligt rätten framstår det också som naturligt att en skorstensstock och de kanaler som finns i den är något som hör till huset som sådant och inte är en del av de olika lägenheterna.

Att olika kanaler i skorstenen tjänar endast vissa av lägenheterna och att bostadsrättshavarna kan ha ett underhållsansvar för den utvändiga delen av skorstensstocken bör inte tillmätas betydelse för bedömningen.

HD ansåg därför att installationen av kaminen var att betrakta som en olovlig åtgärd och ingrepp på föreningens egendom varför kaminen skall kopplas bort och skorstensstocken återställas.