Ingen rösträtt för medlem som inte betalt sina avgifter

Frågan huruvida medlem har obetalda skulder till föreningen avseende insats eller årsavgift kan även vid kortare försening få betydande konsekvenser då det innebär att medlem normalt sett i så fall saknar rösträtt. Detta då det i det stora flertalet stadgar i bostadsrättsföreningar framgår att för att medlem skall ha rösträtt skall denne ha fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

I ett hovrättsavgörande har nu fastslagits konsekvensen av stadgandet, dvs. att då månadsavgiften inte betalats så saknade medlemmen rösträtt på stämman.

Bakgrunden var att föreningen skulle fatta beslut om en stadgeändring. Sådant beslut kräver kvalificerad majoritet och då några röstade nej blev resultatet att förslaget avslogs. Senare upptäcktes att en av de medlemmar som röstat nej hade en förfallen årsavgift som reglerades först efter stämman. Med anledning därav beslutades att ogiltigförklara den aktuella rösten. Det i sin tur innebar att den nödvändiga majoriteten erhölls så och stadgeändringen därmed gick igenom.

Medlemmen vars röst i efterhand ogiltigförklarats accepterade inte beslutet utan tog saken vidare till domstol för avgörande beträffande stadgans praktiska betydelse. Både underrätten och sedan även hovrätten beslutande dock att föreningens tolkning av den aktuella formuleringen i stadgarna var riktig.

Denna reglering av rösträttsfrågan är som sagt mycket vanlig och återfinns i många s.k. mönsterstagar. Avgörandet pekar på hur viktigt det är för styrelsen att i samband med en stämma noga kontrollera huruvida någon medlem ligger efter med sin betalningsskyldighet. Är så fallet får medlemmen inte rösta på stämman.